ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)

แผนงาน งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
สถานะสหกรณ์
contct_ceo1

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  

         
 
   
  
  
   
   


CPD CARD ONLINE

 

 

  ข่าวประกาศ

 ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(19/6/2558) รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (5/6/2558) รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(15/5/2558) รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(27/4/2558) รายละเอียดแนบ  


  ข่าวประกวดราคา  จัดซื้อ  จัดจ้าง

 - ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 15/10/2558 
    * เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 
    * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
 - ประกาศสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (08/07/2558)
 - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกลวดหนาม ยาว 225 เมตร  และงานย้ายป้าย ค.ส.ล. และเสาธงเดิม 
     * เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558
     * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (11/6/2558)

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5/10/2557)

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (27/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด(27/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (21/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์หนองบัว 
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก 
- ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2


แบบรายงานพฤติกรรมของสหกรณ์ที่อาจมีผลกระทบ ต่อ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)
 
ดาวน์โหลดแบบ Profile  
    แบบ Profile สหกรณ์  
    แบบ Profile กลุ่มเกษตร  
    แบบ Profile กลุ่มอาชีพ

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    CPS แบบ 1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    CPS แบบ 2 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ปิดบัญชี,ไม่ขาดทุน,ขาดทุนลดลง,ทุนดำเนินงาน)
    CPS แบบ 3 (จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน) 
    
CPS แบบ 4 (การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

    แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
 
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
 


 ภาพกิจกรรม
             มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งของ ธ.ก.ส.
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย พร้อมก้าวเข้าสู้ปีที่ 50 กับภารกิจการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มุ่งสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
รายละเอียด
 

        "ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมากชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย05/11/2558รายละเอียด

          กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 "National Annual Tree Care DAy" ณ นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย30/10/2558รายละเอียด
          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย23/10/2558รายละเอียด
          การจัดงานปกป้องสถาบันของชาติ  เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ โครงการหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ วัดวังตะคร้อ    หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 15/10/2558รายละเอียด
          อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการ ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ดูงานการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ของสมากชิกสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 09/10/2558รายละเอียด
 

       จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านบึงบอน ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
22/09/58 รายละเอียด

              งาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ " จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ 16 - 19 กันยายน 2558  ณ  บริเวณถนนข้างสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 19/09/2558รายละเอียด
        " วันวานที่พากเพียร...วันเกษียณที่ภาคภูมิ"...งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  11/09/2558รายละเอียด
 

       เปิด " ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด " ณ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 1 กันยายน 2558 20/09/2558  รายละเอียด

       โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียน บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 20/08/58 รายละเอียด
       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย20/08/58 รายละเอียด

   " Bike For Mon ปั้นเพื่อแม่ " 16 สิงหาคม 2558 16/08/58 รายละเอียด
   งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาศฉลองพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 12/08/58 รายละเอียด
  การประใหญ่สามัญ ประจำปี 2557/2558 ครั้งที่ 45/2558
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด (06/08/2558)
รายละเอียด
   งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฏราชกุมาร
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558(28/07/2558)
รายละเอียด
  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (16/07/58)รายละเอียด 
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) (25/3/2558)รายละเอียด
   งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558(2/4/2558)รายละเอียด
   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย(3/3/2558) รายละเอียด 
พิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด จ.อุตรดิตถ์ และพิธีเปิดโรงคลุมโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด(13/2/2558)รายละเอียด
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเชิงคีรี ต. เชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย(12/2/2558)รายละเอียด 
โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในระบบสหกรณ์ (ให้การศึกษาอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในสหกรณ์) (11/2/2558)รายละเอียด 
งานสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 (17/1/2558) รายละเอียด 
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2558 รายละเอียด 
มอบเช็คเงินสด  เงินชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3(29/12/2557)รายละเอียด
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(29/12/2557)รายละเอียด 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์(26/12/2557)รายละเอียด 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้ำขุม จำกัด(25/12/2557)รายละเอียด
วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย  ปี 2557 (25/12/2557)รายละเอียด
อนุมัติแผนงาน กู้เงินตามมาตรการยางพารา(24/12/2014)รายละเอียด
หน่วยบริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุม(24/12/2557)รายละเอียด 
  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557(5/12/2557)รายละเอียด
  เปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสุโขทัย(26/11/2557)รายละเอียด 

 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน(12/11/2557)รายละเอียด

  งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย(7/11/2557)รายละเอียด 
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(14/10/2557)รายละเอียด
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 รายละเอียด
Miss Grand International 2014 ดูงานสหกรณ์ รายละเอียด 
  ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2557  และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา(25/9/2557)รายละเอียด
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครัวเรือนละต้น(รายละเอียด)  

- ว่าง -

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 

 
      

  

  

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th