ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)

แผนงาน งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  

 
 
   
 

 
   


CPD CARD ONLINE

 

  ข่าวประกาศ

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  2(17/3/2557)
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (27/2/2558)

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (6/2/2558)  ข่าวประกวดราคา  จัดซื้อ  จัดจ้าง

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5/10/2557)

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (27/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด(27/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (21/10/2557)
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์หนองบัว 
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก 
- ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2


  ดาวน์โหลด

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  สมรรถนะ  1.1
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  สมรรถนะ  1.2
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 


 
   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย(3/3/2558) รายละเอียด 
วันสหกรณ์แห่งชาติ  ประจำปี  2558 จังหวัดสุโขทัย (26/2/2558)รายละเอียด 
พิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด จ.อุตรดิตถ์ และพิธีเปิดโรงคลุมโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด(13/2/2558)รายละเอียด
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเชิงคีรี ต. เชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย(12/2/2558)รายละเอียด 
โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในระบบสหกรณ์ (ให้การศึกษาอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในสหกรณ์) (11/2/2558)รายละเอียด 
งานสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 (17/1/2558) รายละเอียด 
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2558 รายละเอียด 
มอบเช็คเงินสด  เงินชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3(29/12/2557)รายละเอียด
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2(29/12/2557)รายละเอียด 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์(26/12/2557)รายละเอียด 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้ำขุม จำกัด(25/12/2557)รายละเอียด
วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย  ปี 2557 (25/12/2557)รายละเอียด
อนุมัติแผนงาน กู้เงินตามมาตรการยางพารา(24/12/2014)รายละเอียด
หน่วยบริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านน้ำขุม(24/12/2557)รายละเอียด 
  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557(5/12/2557)รายละเอียด

เสวนาความรู้ภาษีอากร แก่สหกรณ์ในจังหวัดสุดโขทัย(27/11/2557)รายละเอียด 
  เปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสุโขทัย(26/11/2557)รายละเอียด 

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557(17/11/2557)รายละเอียด 

 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน(12/11/2557)รายละเอียด

  งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย(7/11/2557)รายละเอียด 
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(14/10/2557)รายละเอียด
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 รายละเอียด
Miss Grand International 2014 ดูงานสหกรณ์ รายละเอียด 
  ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2557  และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา(25/9/2557)รายละเอียด
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครัวเรือนละต้น(รายละเอียด) 
  กิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ณ สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด(รายละเอีย)
   กิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ณ เทศบาลเมืองบางขลัง(รายละเอียด)
  12 สิงหาคม 2557 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(รายละเอียด)
  12 สิงหามหาราชินี(รายละเอียด)
  คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ วัดปากแคว(รายละเอียด)
   กิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน รายละเอียด

   
 ดาวน์โหลดแบบ Profile  
    แบบ Profile สหกรณ์  
    แบบ Profile กลุ่มเกษตร  
    แบบ Profile กลุ่มอาชีพ  


 

   

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th