ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)

แผนงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
สถานะสหกรณ์
contct_ceo1

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  
CPD CARD ONLINE

 คำสัง/ประกาศ
 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งเวรและตรวจเวรประจำจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2559 (07/4/2558) รายละเอียด

 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 15/10/2558
    *เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
    *ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
   - ประกาศสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (08/07/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกลวดหนาม ยาว 225 เมตร  และงานย้ายป้าย ค.ส.ล. และเสาธงเดิม
    * เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558
    * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (11/6/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด(27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (21/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์หนองบัว
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก
   - ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2
   (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครั้งที่ 1

แบบสัญญา กพส. (ทั่วไป)
แบบสัญญา กพส. (พิเศษ)
สัญญาค้ำประกัน 2559 

 แบบรายงานพฤติกรรมของสหกรณ์ที่อาจมีผลกระทบ ต่อ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)
 ดาวน์โหลดแบบ Profile
      แบบ Profile สหกรณ์
      แบบ Profile กลุ่มเกษตร
      แบบ Profile กลุ่มอาชีพ
 - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
     CPS แบบ 1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     CPS แบบ 2 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ปิดบัญชี,ไม่ขาดทุน,ขาดทุนลดลง,ทุนดำเนินงาน)
     CPS แบบ 3 (จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน)
     CPS แบบ 4 (การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
     แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
 
 

 

  ภาพกิจกรรม

  "การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมมภิบาลที่ดี" ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องเพชรไพฑูรย์โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด 
  ให้การต้อนรับ กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 
  ประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดรายละเอียด 
  โครงการ CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อบ ณ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด 
  พิธีลงนามความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์"โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"
รายละเอียด
 
  ร่วมกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (วันวิสาขบูชา) ณ บริเวณพื้นที่สงวนไว้ใช้ในกิจการนิคมสหกรณ์พระร่วง ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รายละเอียด
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 รายละเอียด
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบึงงาม ม.4 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
รายละเอียด
  โครงการฝึกอบรม "เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" รายละเอียด
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ รายละเอียด
 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณืลงพื้นที่ ดูฟาร์มตัวอย่างที่สุโขทัย ซ฿่งยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม รายละเอียด

  นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผสมอาหารสำเร็จ ของสหกรณ์
การเกษตรสวรรคโลก
รายละเอียด

 

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตร Zoning และคณะทำงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช รายละเอียด
  คืนความสุข SMEs จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวางตง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
   พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
   สหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
 


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุม"เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาพายุฤดูร้อนพัดถล่ม อำเภอศรีสัชนาลัย" รายละเอียด

 

 พายุฤดูร้อนพักถล่มอำเภอศรีสัชนาลัย 4 ตำบล บ้านพังเสียหายกว่า 300 หลัง รายละเอียด

 

 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ครั้งที่ 2 รายละเอียด

 

 ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่  3
จัดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2559
ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด

 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนอวงเกวียน ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด" รายละเอียด

 

 ประชุม "โครงการสัมมนากรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 

การประชุมคณะทำงานธนาคารสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยจากภัยแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 1 รายละเอียด

  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต OTOP ณ สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย รายละเอียด
   "สหกรณ์ไทย ช่วยไทย สู้ภัยแล้ง" ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ รายละเอียด
   "โครงการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q shop" รายละเอียด
   เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมมือทำกิจกรรม 5 ส. รายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุโขทัยฯ
รายละเอียด
 
ประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยรายละเอียด
 
"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยรายละเอียด
 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดงไทวิทยา ม.2 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยรายละเอียด
 ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการดำเนินงานออมทรัพย์สหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จำกัด รายละเอียด
 

 ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษยน 2559 รายละเอียด

 

 รดน้ำขอพร ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2599 รายละเอียด

 

รดน้ำขอพร ท่านโอภาส  กลั่นบุศย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 รายละเอียด

 

ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เนื่องในเทศกาลสงการานต์ รายละเอียด

 

ประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 - 17 เมายน 2559 รายละเอียด

 

ประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

สืบสารประเพณีไทยรดน้ำขอพร นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

 มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง ประจำปี 2559 Wonderful Songkran @ The holy heat land รายละเอียด

 

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) รายละเอียด

 

  ประเพณีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ และผู้สูงอายุ  ผู้จัดการ และพนักงาน สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี รายละเอียด

   

100 ปี สหกรณ์ไทย "คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด รายละเอียด

 

คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จำกัด รายละเอียด

 

คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ หน้าสหกรณ์บ้านด่านลานหอย จำกัด รายละเอียด

 

วันที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงค์ รายละเอียด

 

100  ปี สหกรณ์ไทย "คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ณ สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด รายละเอียด

 

การประชุมในวันนี้ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะ
ในการขับเคลื่อนงาน/โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด

 

จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ( จกบ. ) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      เมื่อ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

  ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด รายละเอียด
  คลีนิกเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
 

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 
 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบกับ "สินค้าสหกรณ์ ๔ ภาค" และ กิจกรรม สหกรณ์สอนอาชีพ รายละเอียด
 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งของ ธ.ก.ส. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50
กับภารกิจการพัฒนาเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคงอย่างยั่งยืน รายละเอียด

 

ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 05/11/2558 รายละเอียด                                                                                                                                                                                                             


 
      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th