ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)

แผนงาน งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  

   เครือข่ายเข้มข้น    สหกรณ์เข้มแข็ง


 จัดซื้อจัดจ้าง

    ประกาศ  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/4/2557) 

 

 “ปี 2557 สหกรณ์มีแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 6,000 ตัน 148 ล้านบาท”
 สหกรณ์ได้รับ
“รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ( Thailand Public Service Awards)”
 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
ผลรางวัลบริการภาครัฐ  ปี  2556
 เล่มประเมินรางวัลฯนิคมสหกรณ์สวรรคโลก


 ดาวนน์โหลดแบบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ดาวนน์โหลดแบบ Profile  
 ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   
1 แบบสรุปการประเมินการปฏิบัตราชการ
    2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
    3 แบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
 คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์    ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
    คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
 อบจ.สุโขทัย  เพิ่มยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
     * กรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน
     * รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
     * แบบประเมินตนเอง (SAR)
 ทะเบียนสรุปการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ CPS ปี 2556
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สุโขทัยได้รับรองมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)

  การขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ

                                                                      อ่านข่าว ย้อนหลัง 

  

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ(5/12/2556)รายละเอียด
  พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5(23/10/2556)รายละเอียด
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 (12/8/2556)รายละเอียด
  ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ครบรอบ 58 พรรษา(2/4/2556)รายละเอียด

  พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย(11/4/2557)รายละเอียด
  รับมอบเกียรติบัตรโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร(4/4/2557)รายละเอียด
  "น้ำสหกรณ์สุโขทัยช่วยชาวนา"(19/3/2557)รายละเอียด
  เยี่ยมฟาร์ม  ชิมนม  ชมแปลงหญ้า(19/3/2557)รายละเอียด
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเยี่ยมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย(17/3/2557)รายละเอียด
  ภาพบรรยากาศการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557(26/2/2557)รายละเอียด
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดไทรย้อย ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย(23/1/2557)รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  รับมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการบูรณาการที่เป็นเลิศของกรมส่งเสริมสหกรณ์   จาก ดร.จุมพล สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รายละเอียด
  มอบของช่วยกาชาด ในการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557(17/1/2557)รายละเอียด
  "สินค้าสหกรณ์ 4 ภาค"  ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ปี 2557(17/1/2557)รายละเอียด
  ส่งเสริมการออมในโรงเรียนอุดมดารุณี "สหกรณ์พี่เลี้ยง ปี 2557" (11/1/2557)รายละเอียด
  พิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชนบางจาก ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด(22/11/2556)รายละเอียด
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดราวต้นจันทร์(21/11/2556)รายละเอียด
  ประมวลภาพงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ประจำปี 2556(18/11/2556)รายละเอียด
  งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ประจำปี 2556(13/11/2556)รายละเอียด
 

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน "สหกรณ์พี่เลี้ยง" แห่งที่ 3 ปี 2556(24/9/2556)รายละเอียด

  โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลไกรใน (8/8/2556)รายละเอียด
  พิธีมอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์  และมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 (30/7/2556)รายละเอียด
สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซี่ยน(28/5/2556)รายละเอียด
  เปิดสำนักงานสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา  จำกัด  (23/5/2556)รายละเอียด
  “สหกรณ์คว้ารางวัลประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  3  ปีติดต่อกัน  รายละเอียด
 

ภาพข่าว / กิจกรรม ย้อนหลัง


®® สินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ®®
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 

กลุ่มอาชีพกล้วยอบเนยสีนวล 086-9313817

กลุ่มอาชีพมาลัยดินหอม 089-7033893

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลายโบราณ 055-679214

น้ำพริกต่างๆ กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมศรีสำโรง 089-8578365

ข้าวเกรียบผลไม้/สมันไพร 089-9064023

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 055-612728

เต้าเจี้ยว กลุ่มอาชีพบ้านบึงพระยอด 081-5613744

เฟอร์นิเจอร์รากไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้บ้านหนองอ้อ 086-2149940

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสายใจไทย 081-6746850

ผ้าพื้นเมือง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหาดเสี้ยว 081-3741422

ตู้พลาสติก กลุ่มอาชีพเย็บตู้พลาสติก 086-2166203

ผ้านวม ที่นอนปิคนิค กลุ่มอาชีพบ้านนาล้อม 055-634107

ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มอาชีพบ้านหนองตาโชติ 086-2133878

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้หนองอ้อ 086-2149940

   
 

คลิกที่นี่ 

 

  คลิกที่นี่  

 

  คลิกที่นี่ 

 

  คลิกที่นี่ 

 

  คลิกที่นี่  
     คลิกที่นี่  

 นิคมสหกรณ์ ย้อนหลัง                   


 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th