ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)
annual_report

แผนงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

รายงานการประชุม

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  

 
CPD CARD ONLINE

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Action Plan)

 คำสัง/ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  ในตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (29/5/2560)
 
-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
-เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
  เอกสารแนบท้าย 1  เอกสารแนบท้าย 2
-เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่ง นิติกร
-เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
-การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน (24/11/2559)
  - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน
  - เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560 เรื่อง การสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาเหล็ก จำนวน 1 คัน ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทรงไทย อาคารสำนักงานและบ้านพัก นิคมสหกรณ์พระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2559
  - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทรงไทย อาคารสำนักงาน และบ้านพัก
นิคมสหกรณ์พระร่วง

  *เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
  *
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 15/10/2558
    *เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
    *ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
   - ประกาศสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (08/07/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกลวดหนาม ยาว 225 เมตร  และงานย้ายป้าย ค.ส.ล. และเสาธงเดิม
    * เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558
    * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (11/6/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด(27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (21/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์หนองบัว
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก
   - ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2
   (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2

 

 
 แบบรายงาน CPS แบบ 3
 แบบรายงาน CPS แบบ 4
แบบหนังสือราชการ (เริ่มใช้เดือนมีนาคม 2560)
แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ (เริ่มใช้เดือนธันวาคม 2559)
แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (เริ่มใช้เดือนธันวาคม 2559)
แบบรายงานผลปฏิบัติงาน CPS (เริ่มใช้เดือนธันวาคม 2559)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน (Action Plan)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ   เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2   เอกสารแนบ 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ

แบบสัญญา กพส. (ทั่วไป)
แบบสัญญา กพส. (พิเศษ)
สัญญาค้ำประกัน 2559 

 แบบรายงานพฤติกรรมของสหกรณ์ที่อาจมีผลกระทบ ต่อ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)
 ดาวน์โหลดแบบ Profile
      แบบ Profile สหกรณ์
      แบบ Profile กลุ่มเกษตร
      แบบ Profile กลุ่มอาชีพ
 
 

 

  ภาพกิจกรรม                                                               
                                                                   << ภาพกิจกรรม 1>>

  การประชุมมาตรการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 3 รายละเอียด
  "ตลาดนัดข้าวเปลือก" ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2560
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ห้างหุ้นส่วน จำกัด สุโขทัยนครปิโตรเลียม ตำบลบ้านสวน
อำเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด

  ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2559 เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด
  จังหวัดสุโขทัย รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมถวายพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด
  ตรวจการสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวงพิณพาทย์ จำกัด รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ " ณ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์การเกษตร
คีรีมาส จำกัด
รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามโครงการ "รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา" ของจังหวัดสุโขทัย
ณ สถานีจำหน่ายน้ำมัน ปตท.ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  โครงการเสวนา Solar Farm กับสหกรณ์ภาคการเกษตร/หน่วยงานราชการ/มหาวิทยาลัยของรัฐ
ณ ห้องวรินธร ชั้น 2 โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด
  การรวมรวบข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  ประชุคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 3
รายละเอียด
  บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันครบรอบปัณรสมวาร
ณ วัดศรีเสวตวนาราม ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ แด่พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  เปิดการอบรบกรรมการบริหาร กลุ่มสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด รายละเอียด
  การประชุมเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ด้านข้างศลากลางจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  ร่วมลงนามถวายอาลัย ถวายน้ำสรงพระบรมศพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งสู่สวรรคาลัย
รายละเอียด
  ประชุมหารือจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (Action Plan) ณ
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อชี้แจง
นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 รายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบอุทกภัย ณ สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด รายละเอียด
  วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 44 ปี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ รายละเอียด
  งานมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ รายละเอียด
  มอบโล่พระราชทานและรางวัล แก่บุคลากรและผู้แทนองค์กร ที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 44 ปี รายละเอียด
  การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 44 ปี พร้อมมอบนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2560 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ รายละเอียด
  พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
กับวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รายละเอียด
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบภัย และนำถุงยังชีพ พระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ แด่ผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,000 ชุด ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสี
สหกรณ์รับซื้อข้าว รายละเอียด
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน "โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข่าว" รายละเอียด
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  มูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย ในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
รายละเอียด
  สุโขทัยแม่น้ำยมล้นพนังกั้น ท่วมบ้าน - สถานที่ราชการ ล่าสุดประกาศเขตภัยพิบัติ แล้ว 5 อำเภอ รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ สุโขทัยร้อยฝายประชารัฐรวมใจ
84 ตำบล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
รายละเอียด
โครงการ"หน่วยบำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา หมู่ 1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
 
รายละเอียด
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด รายละเอียด
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ "กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการสหกรณ์แก่เกษตรกร"รายละเอียด
  โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/2559 ครั้งที่ 47 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
คีรีมาศ จำกัด รายละเอียด
  การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4 ณ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก รายละเอียด
  โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
  โครงการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รายละเอียด
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร้อง(จกบ)รายละเอียด
  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ รายละเอียด
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
รายละเอียด
  ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วังใหญ่ รายละเอียด
  ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านไร่ รายละเอียด
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อ่างพักน้ำหนองปลาหมอ หมู่ 2
ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด รายละเอียด
  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 รายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาตลาดผ้าทอพื้นเมือง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด ภายใต้โครงการ
"พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP" รายละเอียด
  โครงการ ลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชั้น 5
รายละเอียด
  เปิดโครงการสุโขทัยร้อยฝายประชารัฐรวมใจ 84 ตำบล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยจัดสร้างฝายประชารัฐตามแนวพระราชดำริ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ชั่วคราว)
น้ำตกลำเกลียว บ้านลำเกลียว หมู่ 9 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปิ 2558 /2559 สหกรณ์นิคมสวรรคโลก วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คลังสินค้าสหกรณ์
ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559รายละเอียด
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้กระบวนการจัดการน้ำนมโคจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค หลักเกณฑ์นมโรงเรียนและศึกษาดูงาน
โรงงานแปรรูป น้ำนมโค สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ 5 สหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2559 ณ สหกรณ์การเกษตร
สุโขทัยธานีจำกัด รายละเอียด
   หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดตลิ่งชัน หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
 รายละเอียด
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุโขทัย จำกัด ครั้งที่ 6 /2559 รายละเอียด
  น้อมหัวใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายละเอียด 
 

 

จุดบริการประชาชน จุดพักรถและศูนย์บริการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

  โครงการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) ของสหกรณ์ รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ พ.ศ. 2561 - 2564 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย..ในแบบพ่อ" และโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี"
ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 2559 ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 3 ศาสากลางจังหวัดสุโขทัยรายละเอียด
  การประชุมแก้ไขปัญหาแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์ รายละเอียด
  การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 รายละเอียด
  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  ตรวจสอบปุ๋ย (กรณีปุ๋ย) ของสหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด ณ โกดังเช่า บริษัท รวีภัทรไบโอเทค อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม รายละเอียด
  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รายละเอียด
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย รายละเอียด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่างหอการค้าจังหวัดสุโขทัยและสหกรณ์
ส่งเสริมอินทรีย์บ้านกว้าว จำกัด รายลเอียด
  การประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 รายละเอียด
  ประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
  ประชุม Video Conference โครงการส่งเสริมปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าปงหลวง สังกัดสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสตรีสหกรณ์
บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
 
  ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรในสถาบันเกษตรกรปี 2559 และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การผลิตและคุณภาพผล ผลิต ปี 2559 รายละเอียด
 
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
 
  การประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด
 
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ณ
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  การประชุมเร่งรัดชำระบัญชี และกลุ่มเกษตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนานย 2559 รายละเอียด
  โครงการฝึกอบรม "การบัญชีเพื่อการสหกรณ์" วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เขตตรวจราชการที่ 17,18 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม โฟ ทู ซี
เดอะ ชิค โฮเต็ล จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ในเขตพื้นที่ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด รายละเอียด
  แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงโคนม - โคเนื้อ และการปลูกหญ้าเนเปียร์ รายละเอียด
  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโซกม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังงหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 รายละเอียด
  ประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จำกัด รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข่าวสารอาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รายละเอียด
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาวังน้ำขาว ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล วังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
 

" 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ณ หอประชุมนพมาศโรงเรียนอุดมดรุณี
รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  "การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมมภิบาลที่ดี" ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559  
ณ ห้องเพชรไพฑูรย์โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด 
  ให้การต้อนรับ กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด 
  ประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดรายละเอียด 
  โครงการ CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อบ ณ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด 
  พิธีลงนามความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์"โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"
รายละเอียด
 
  ร่วมกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (วันวิสาขบูชา) ณ บริเวณพื้นที่สงวนไว้ใช้ในกิจการนิคมสหกรณ์พระร่วง ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รายละเอียด
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 รายละเอียด
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบึงงาม ม.4 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
รายละเอียด
  โครงการฝึกอบรม "เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" รายละเอียด
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ รายละเอียด
 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณืลงพื้นที่ ดูฟาร์มตัวอย่างที่สุโขทัย ซ฿่งยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม รายละเอียด

  นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผสมอาหารสำเร็จ ของสหกรณ์
การเกษตรสวรรคโลก
รายละเอียด

 

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตร Zoning และคณะทำงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช รายละเอียด
  คืนความสุข SMEs จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวางตง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
   พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
   สหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
 


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุม"เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาพายุฤดูร้อนพัดถล่ม อำเภอศรีสัชนาลัย" รายละเอียด

 

 พายุฤดูร้อนพักถล่มอำเภอศรีสัชนาลัย 4 ตำบล บ้านพังเสียหายกว่า 300 หลัง รายละเอียด

 

 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ครั้งที่ 2 รายละเอียด

 

 ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่  3
จัดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2559
ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด

 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนอวงเกวียน ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด" รายละเอียด

 

 ประชุม "โครงการสัมมนากรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 

การประชุมคณะทำงานธนาคารสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด

 

 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยจากภัยแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 1 รายละเอียด

  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต OTOP ณ สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย รายละเอียด
   "สหกรณ์ไทย ช่วยไทย สู้ภัยแล้ง" ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ รายละเอียด
   "โครงการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q shop" รายละเอียด
   เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมมือทำกิจกรรม 5 ส. รายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุโขทัยฯ
รายละเอียด
 
ประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยรายละเอียด
 
"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยรายละเอียด
 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดงไทวิทยา ม.2 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยรายละเอียด
 ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการดำเนินงานออมทรัพย์สหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จำกัด รายละเอียด
 

 ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษยน 2559 รายละเอียด

 

 รดน้ำขอพร ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2599 รายละเอียด

 

รดน้ำขอพร ท่านโอภาส  กลั่นบุศย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 รายละเอียด

 

ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เนื่องในเทศกาลสงการานต์ รายละเอียด

 

ประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 - 17 เมายน 2559 รายละเอียด

 

ประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 - 15 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

สืบสารประเพณีไทยรดน้ำขอพร นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 รายละเอียด

 

 มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง ประจำปี 2559 Wonderful Songkran @ The holy heat land รายละเอียด

 

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) รายละเอียด

 

  ประเพณีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ และผู้สูงอายุ  ผู้จัดการ และพนักงาน สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี รายละเอียด

   

100 ปี สหกรณ์ไทย "คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด รายละเอียด

 

คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จำกัด รายละเอียด

 

คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ หน้าสหกรณ์บ้านด่านลานหอย จำกัด รายละเอียด

 

วันที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงค์ รายละเอียด

 

100  ปี สหกรณ์ไทย "คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" ณ สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด รายละเอียด

 

การประชุมในวันนี้ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะ
ในการขับเคลื่อนงาน/โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 สหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด

 

จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ( จกบ. ) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      เมื่อ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

  ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด รายละเอียด
  คลีนิกเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
  "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
 

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 
 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบกับ "สินค้าสหกรณ์ ๔ ภาค" และ กิจกรรม สหกรณ์สอนอาชีพ รายละเอียด
 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งของ ธ.ก.ส. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50
กับภารกิจการพัฒนาเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคงอย่างยั่งยืน รายละเอียด

 

ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 05/11/2558 รายละเอียด                                                                                                                                                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th