ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)

แผนงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
สถานะสหกรณ์
contct_ceo1

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  ::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ค่านิยมการส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรร  มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์  

 

 

 


CPD CARD ONLINE

 ข่าวประกาศ
  ประกาศรายชื่อจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(19/6/2558) รายละเอียด
  ประกาศตณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (5/6/2558) รายละเอียด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(15/5/2558) รายละเอียด
  ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(27/4/2558)รายละเอียด

 ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 15/10/2558
    *เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
    *ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559
   - ประกาศสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (08/07/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกลวดหนาม ยาว 225 เมตร  และงานย้ายป้าย ค.ส.ล. และเสาธงเดิม
    * เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558
    * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (11/6/2558)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด(27/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (21/10/2557)
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์หนองบัว
   - ประกาศจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก
   - ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2
   (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กับน้ำมันปาล์มน้ำมัน จำนวน 3,000 กระสอบ(50กก./กระสอบ) ครั้งที่ 2

 

 

แบบสัญญา กพส. (ทั่วไป)
แบบสัญญา กพส. (พิเศษ)
สัญญาค้ำประกัน 2559 

 แบบรายงานพฤติกรรมของสหกรณ์ที่อาจมีผลกระทบ ต่อ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)
 ดาวน์โหลดแบบ Profile
      แบบ Profile สหกรณ์
      แบบ Profile กลุ่มเกษตร
      แบบ Profile กลุ่มอาชีพ
 - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
     CPS แบบ 1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     CPS แบบ 2 ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ปิดบัญชี,ไม่ขาดทุน,ขาดทุนลดลง,ทุนดำเนินงาน)
     CPS แบบ 3 (จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน)
     CPS แบบ 4 (การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
     แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

 

  ภาพกิจกรรม

        คลีนิกเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด
           "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
 

         วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 
 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

        งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบกับ "สินค้าสหกรณ์ ๔ ภาค" และ กิจกรรม สหกรณ์สอนอาชีพ รายละเอียด
 

       มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งของ ธ.ก.ส. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50
กับภารกิจการพัฒนาเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคงอย่างยั่งยืน รายละเอียด

 

        ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 05/11/2558 รายละเอียด                                                                                                                                                                                                             


 
      

  

  

 

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th