ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)
annual_report

แผนงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

รายงานการประชุม

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นางทับทิม  ยอดกุศล

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 16 , 081-785-2294

อีเมล์

tumtim@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้นาต้นจั่น  จำกัด

สหกรณ์บริการลำตัดเงินโบราณศรีสัชนาลัย  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านเกาะน้อยหมู่ 5 จำกัด

สหกรณ์บริการทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านชุมทาง จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นางพิศมัย    ฤทธิ์ภักดี

หมายเลขโทรศัพท์

055- 660300 ต่อ 16 , 081-5340595

อีเมล์

pisamai2005@thaimail.com

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์นิคมหนองบัว  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นางเพลินจันทร์    จันทร์เจริญ

หมายเลขโทรศัพท์

055 - 660697 , 081-8867980

อีเมล์

purnjun@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์นิคมพระร่วง  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นางวัฒนี    รามสิทธิ์

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 21 , 081- 5342675

อีเมล์

wattanee8@hotmail.com

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์การเกษตรสวนลำไยทุ่งเสลี่ยม  จำกัด

สหกรณ์แปรรูปผลิตผลเกษตรบ้านใหม่ไชยมงคล  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย  จำกัด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคบ้านด่านลานหอย  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองเขนง 2 จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นางแสงจันทร์   จันทร์สมบัติ

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 22  ,  089-2799890

อีเมล์

sangchan@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์การเกษตรตำบลคลองกระจง  จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุโขทัย  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำใต้ดินสวรรคโลก  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์คลองวังทอง จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายคมกริบ     โฉมจันทร์

หมายเลขโทรศัพท์

055 – 660088 , 089-8607353

อีเมล์

comgrib@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์นิคมนครเดิฐ  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายเจริญ    คงเกษม

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 16 , 089 - 8576283

อีเมล์

chalearn@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม  จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านวังนาทอง จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านทับผึ้ง  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตว็ด 2   จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายชวลิต รุ่งสถาพร

หมายเลขโทรศัพท์

055 – 665179 , 084-6114251

อีเมล์

chuwvant@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายทวิช    โพธิ์ทอง

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 16 , 087 - 3126597

อีเมล์

tavit@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์ห้วยมะนาวการเกษตร จำกัด

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้แม่สิน  จำกัด

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เมืองศรีสัชนาลัย  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่งพล้อ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชฯ จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านวังค่า จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายทวี     ขวัญใจ

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 15

อีเมล์

tawee@cpd.go.th

 

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด

สหกรณ์การเกษตรหนองสีดา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมเกษตรอินทรีย์บ้านวังไผ่สูง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินป่าเขาหลวง จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางซ้าย จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายธนงศักดิ์  หนันตา

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 15 ,  081- 7404141

อีเมล์

thanongsak@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังนางด่าง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์โคนมคีรีมาศ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านคีรีมาศ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่สุขเกษม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายธานี   พรมอยู่

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 20  ,  081 - 6053471

อีเมล์

tanee@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งเมืองเพชร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่ จำกัด

สหกรณ์เดินรถสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์บริการวัดขุนช้าง ตำบลตาลเตี้ย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพุรวมพลัง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวสุโขทัย  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรตาลเตี้ย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งไสยาศน์ จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายนพดล  ภูมิประพัทธ์

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 16  ,  081-6883468

อีเมล์

nopphadol@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์อุตสาหกรรมเกษตรสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนามอญเหนือ จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดเกาะ จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านไผ่ขอทอง จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายเรืองศักดิ์   กงล้อม

หมายเลขโทรศัพท์

055-614152  ,  089-8573447

อีเมล์

rungsak@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายวรรัฏฐ์    งิ้วราย

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 15  ,  086 - 9310137

อีเมล์

pornsin_ng@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรแปรรูปปลาท่าฉนวน จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายสุพจน์  วัฒนไพรสานท์

หมายเลขโทรศัพท์

055-611777 ต่อ 16 ,  086-5892658

 

อีเมล์

supoj@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพิณพาทย์  จำกัด

ร้านสหกรณ์เกษตรกรสุโขทัย  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 2  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศรีนคร  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหนองโสน จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1  จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำขุม  จำกัด

 

 

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

นายอุบล  เทพทอง

หมายเลขโทรศัพท์

055-652642  ,  089-9021467

อีเมล์

ubon_t@cpd.go.th

ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

สหกรณ์หมู่บ้านสายใจไทยศรีนคร  จำกัด

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก  จำกัด

 

 

 

 

คำสั่งผู้ตรวจการสหกรณ์

คำสั่งมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์


 
      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th