ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์
Strategy Map
เป้าหมาย อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
การจัดการความรู้(KM)
annual_report

แผนงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ แต่ละปี
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ แต่ละปี
ผลการปฎิบัติงานตามแผน/โครงการ
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมฯวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
CPSสุโขทัย

รายงานการประชุม

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เกณฑ์ชี้วัด | การจัดมาตรฐาน
อุปกรณ์การตลาด
ข้อบังคับของสหกรณ์
เว็บไซต์สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำเวบไซด์
ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน
การดำเนินงานโครงการ
โครงการลดภาระหนี้
โครงการชดเชยดอกเบี้ย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
การส่งเสริมสินค้า OTOP

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
กฏกระทรวง
ประกาศ คพช.
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
พรบ. สหกรณ์ 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรบ. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บริการของเรา
แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมสหกรณ์
Download
แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์ม กองแผนงาน
สื่อสารมวลชน
บริการ หางาน
ร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แผนผังเว็บไซด์
สำหรับผู้ดูแลระบบขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย
โครงการชลประทานสุโขทัย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 4
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานสัสดีจังหวัดสุโขทัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 FM. จังหวัดสุโขทัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 AM. จังหวัดสุโขทัย
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงคมนาคม 
แขวงการทางสุโขทัย
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสุโขทัย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามจังหวัดสุโขทัย
  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
 
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
     การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทัย

 
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
     การศึกษาตามอัธยาศัย   จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
 
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาลศรีนคร
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม
สถานีตำรวจภูธรศรีนคร
สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง
สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก
กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
บมจ.ทีโอที ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก
สำนักงานประปาสุโขทัย
สำนักงานประปาสวรรคโลก
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าจังหวัดสุโขทัย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุโขทัย
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดสุโขทัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
โรงเรียนลิไทพิทยาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนเมืองเชลียง
โรงเรียนอุดมดรุณี
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงคลาภิเษก
โรงเรียนคีรีมาศพิทยา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนศรีนคร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุโขทัย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดสุโขทัย แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 


 
      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง สุโขทัย 64000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-611777 E-mail: cpd_sukhothai@cpd.go.th