สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวน์โหลด(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


  

:: xxx ::::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ ครับ ::: xxx ::      
            

 ประกาศรับสมัคร

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เอกสารแนบ  1,2,3 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่ 1

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 

   โครงการประชุมปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า
ภายในจังหวัดสุรินทร์
      วันที่ 25 สิงหาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัด โดยเฉพาะด้านการต่อรองในการจัดหาสินค้าวัสดุทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสมาชิก          
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

                       ศูนย์เรียนรู้ผกาสเร็น
วันที่ 25 สิงหาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ผกาสเร็น ที่สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 

                         คลินิกเกษตร
      วันที่ 20 สิงหาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานคลินิกเกษตร ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยบริการคลินิกสหกรณ์ แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน และนำผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เมล็ดพันธ์พืช ไม้กวาด ฯลฯ ของกลุ่มอาชีพในสังกัด สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด ออกจำหน่ายในงานฯ
อ่านรายละเอียดต่อ 

 ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
  วันที่ 17 สิงหาคม 58 นายสมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ และร่วมกันปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดและอำเภอ 
 วันที่ 17 สิงหาคม 58 นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมแทน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
อ่านรายละเอียดต่อ 

   ดำเนินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน
     เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการดำเนินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ออกตรวจให้คะแนนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 โรง ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิง อำเภอพนมดงรัก และอำเภอปราสาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

   การเยี่ยมเยียนและการสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อ.ปราสาท
   วันที่ 6 ส.ค. 58 นายสมควร แสงอินทร์เลขาคณะทำงานชุดที่10 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและการสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมชุดปฏิบัติการ ออกปฏิบัติการเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โดยมีผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 80 คน เข้าร่วมเสนอปัญหา และความเดือดร้อน
อ่านรายละเอียดต่อ 

   ประชุมโครงการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ 
 
วัน 4 ส.ค.58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในเรื่องแนวทางสร้างระบบคุ้มครองการเงิน สำหรับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

    ประชุมผู้ชำระบัญชีและการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์
 
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมผู้ชำระบัญชีและการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ภายในจังหวัดสุรินทร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การวางแผนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย
อ่านรายละเอียดต่อ 

  ชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด

   วันที่
24 ก.ค.58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 212 คน จากนั้นได้ชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบ 
อ่านรายละเอียดต่อ 

        สหกรณ์จังหวัด ลงพื้นรับฟังปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง
      เมื่อวันที่
22 ก.ค. 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับทราบปัญหา ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ อำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 

 กิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัดร่วมกับโรงเรียนบ้านระมาดค้อ อำเภอบัวเชด ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการออมและมีวินัยในการใช้เงิน
อ่านรายละเอียดต่อ 

         อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ 
เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2558นายสมบัติ วรสถิตย์ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด โดยสมาชิกใหม่จำนวน 81 คน
อ่านรายละเอียดต่อ 

  จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด
    วันที่ 20 ก.ค.58 นายสมบัติ วรสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมสังเกตการณ์ สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก โดยปีนี้สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด มีผลดำเนินงานสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2558
มีกำไรทั้งสิ้น 14,224,716.99 บาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

        กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้การสหกรณ์   ในโรงเรียนเพียงหลวง
8 อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์ โดยมอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
2ดำเนินการ โดยในวันนี้เป็นกิจกรรมการสอนในหัวข้อวิธีการสหกรณ์และประเภทสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

  การประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จำกัด
  
นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จำกัดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ในที่นี้ได้ชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
อ่านรายละเอียดต่อ 

   อบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
 ข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน จัดอบรมโครงการในพื้นที่ดำเนินงาน ของ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัดโดยจัดในวันที่ 16 – 17 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียดต่อ 

          สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม
      วันที่
15 ก.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดออก ให้บริการประชาชน ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ ณ วัดปราสาททอง บ้านแสรออ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

                 สหกรณ์ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
    สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด จัดกิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่
15 ก.ค. 58 ในแปลงนาสาธิตเพื่อการเรียนรู้ในเนื้อที่ 5 ไร่ 
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
   13 ก.ค.58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ตามคำสั่งคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

          พิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
   วันที่ 7 ก.ค. 58 ณ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการ
อ่านรายละเอียดต่อ 

   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร
       เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด
     9ก.ค.58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 300 คน
อ่านรายละเอียดต่อ 

          โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
               เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
        

   
นายถาวรกุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายณรงค์พล  พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธีเปิด”โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
อ่านรายละเอียดต่อ

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาเพี้ยราม
 
   นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเพี้ยราม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์     
อ่านรายละเอียดต่อ 

                วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ พร้อมนำสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคายุติธรรม จากสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในความส่งเสริมร่วมจำหน่าย
อ่านรายละเอียดต่อ 

                     พระราชพิธีวางพานพุ่ม
       งานพระราชพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ เพื่อรวบรวมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ที่ทำธุรกิจโคเนื้อสร้างระบบเครือข่ายกลางน้ำ พัฒนาการผลิตและการตลาด สร้างลูกข่ายให้เป็นผู้ผลิต
โคขุนคุณภาพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

  โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน  ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง ราชาวดีสวนป่ารีสอร์ท
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 19 มิถุนายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์จำกัด
มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจำนวน
250คน
อ่านรายละเอียดต่อ 

     วันที่ 17 มิถุนายน 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบัวเชดจำกัดออกบริการสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบัวเชดจำกัดตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณ 2558ณ โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีบ้านออดอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์  
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไประยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน2558 – 31สิงหาคม2558โดยมีกติกา: เพียงตัดคูปองส่วนลดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจะได้ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป โดยมีกติกา เพียงตัดคูปองส่วนลดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการ จะได้ส่วนลด 10 เปอร์เซ็น
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 16 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนายางณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนายางอำเภอศีขรภูมิเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องหลักการพิจารณาเงินกู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 15 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์จำกัดเพื่อให้ความรู้หลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดทั้งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพและส่งเสริมช่องทางการตลาดผ้าไหม
อ่านรายละเอียดต่อ 

  วันที่ 15 มิถุนายน 58  นายภัทรชัย สุขแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน ของสหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จำกัด เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
อ่านรายละเอียดต่อ 

      วันที่ 15-16 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสังขะจำกัดเพื่อให้ความรู้หลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดทั้งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 14 มิถุนายน 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นำสหกรณ์และกลุ่มอาชีพที่อยู่ในความส่งเสริมร่วมจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสุรินทร์ณบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

       วันที่ 11 มิถุนายน 58 นายสุจินดา  อภัยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และทีมงานประชุมชี้แจง และสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จัดเก็บข้อมูลแบบ นส 3เพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 11 มิถุนายน 58 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านการสหกรณ์ และนำกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ร่วมงานการประกวดหมู่บ้านตัวอย่างปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อ่านรายละเอียดต่อ 

นายณรงค์พล  พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดต่อ 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 ประกาศขายทอดตลาด

 พัสดุสำนักงานชำรุดประจำปี 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th