สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย ปี 2556

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและโครงการแต่ละปี
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คำรับรอง
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ปี 55-56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ :: :: xxx ::


 

 

  แผนปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
  ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์ 
  ประกาศกรมการข้าว เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 หนังสือ สร.oo๑o/๒๒๗๒ เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่แจ้งประสงค์เข้าร่วมมาตรการดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2557/58
เอกสารแนบ
รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการฯ
 ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร


 สรุปผลการประชุม
.................................

  สรุปผลการประชุม ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557
 สรุปผลการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมเรื่องรับนโยบาย คสช. ข้าว รวบรวมผลผลิต และกาตรวจการ วันที่ 9 กรกฎาคม  2557  
  สรุปผลการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมเรื่องรับนโยบาย คสช. ข้าว รวบรวมผลผลิต และกาตรวจการ วันที่ 18  กรกฎาคม  2557  

 แบบฟอร์มต่างๆ
............................

  แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิต
 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการการผลิตและบริการตลาดข้าวปี2557/58
แบบ1   แบบ2

 
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมสหกรณ์คืนความสุขให้ประชาชน จำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนใกล้เคียงใช้จ่ายสินค้าคุณภาพราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพ
อ่านรายละเอียดต่อ
   เมื่อวันที่19 – 20 สิงหาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์โดยจัดอบรม “โครงการอบรมถ่ายทอดและพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน”  รุ่นที่ 1อบรมในวันที่19 สิงหาคม  รุ่นที่ 2 อบรมในวัน 20สิงหาคม2557
อ่านรายละเอียดต่อ
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2557
ที่ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมถวายพระพร แสดงถึงความจงรักภักดี
อ่านรายละเอียดต่อ
  เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เป็นแกนหลักในการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน   และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  สร้างความรัก  ความสามัคคีคืนความสุขให้คนในชาติ  จังหวัดสุรินทร์  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระชนมายุ  80 พรรษา (สวนใหม่)
อ่านรายละเอียดต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน57 นายวัชรินทร์  ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต 13,14  ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ
อ่านรายละเอียดต่อ
    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  กำหนดจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน  จังหวัดสุรินทร์  ประจำปี  2557  หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์   จำกัด   โดยมี  นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
อ่านรายละเอียดต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  โดยมี นายถาวร กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม
อ่านรายละเอียดต่อ
   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557 เรื่อง "การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์" ณ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 
 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 57  นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด  จังหวัดสุรินทร์   ครั้งที่ 6/2557
อ่านรายละเอียดต่อ 
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด ออกหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมคลีนิค เกษตรเคลื่อนที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง 
อ่านรายละเอียดต่อ
 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 กำเนิดการสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
   

 

 แนวคิดเครือข่ายข้าวสาร 
     

 นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

 1.การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
 2.การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer    
 3.การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน(Zoning) และ การดำเนินงานเขต   
    เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจระดับจังหวัด


รายงานพิเศษสถานการณ์การเกษตรและสหกรณ์
มิถุนายน 56
กรกฎาคม 56


นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 081 971 7176
email : wiroj@cpd.go.th