สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย ปี 2556

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและโครงการแต่ละปี
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อม
คำรับรอง
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ปี 55-56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ :: :: xxx ::

      

 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพะราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ โดยมี
นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตตรวจราชการที่  ๑๓,๑๔  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  และสหกรณ์พี่เลี้ยง  ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้  
อ่านรายละเอียดต่อ
   

    

      เมื่อวันที่ 2 มี.ค.58  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การดำเนินการศูนย์เรียนรู้ฯ  ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

 
 

      เมื่อวันที่  24 ก.พ. 58  นายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์  ประจำปี  2558    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด  ตำบลสลักได  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

อ่านรายละเอียดต่อ 
      เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดไหม เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนยุทธศาสตร์ในการทำงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกับ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อ่านรายละเอียดต่อ 
     เมื่อวันที่ 13 ก.พ.58   นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาหารปลอดภัย ผกาสะเร็น CO-OP Market ณ ศูนย์การเรียนรู้ผกาสะเร็น สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ
     เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58  นายณรงค์พล  พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ร่วมเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
อ่านรายละเอียดต่อ
    เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการดำเนินงานของสหกรณ์กับคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม04 จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ
     เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจข้าวสหกรณ์ ที่มาศึกษาดูงานโรงสีข้าว ที่สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ
     เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58  นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนบ้านผักไหม อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
อ่านรายละเอียดต่อ 

อ่านข่าวทั้งหมด

 ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์อำเภอชุมพลบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์อำเภอชุมพลบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์อำเภอบัวเชด
ประกาศสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th