สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อม
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


  

:: xxx ::::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ ครับ ::: xxx ::


       นายถาวร  กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายณรงค์พล  พัฒนศรี   สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธีเปิด”โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน” โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
อ่านรายละเอียดต่อ
      
            

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ เพื่อรวบรวมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ที่ทำธุรกิจโคเนื้อสร้างระบบเครือข่ายกลางน้ำ พัฒนาการผลิตและการตลาด สร้างลูกข่ายให้เป็นผู้ผลิต
โคขุนคุณภาพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

  โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน  ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง ราชาวดีสวนป่ารีสอร์ท
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 19 มิถุนายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์จำกัด
มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจำนวน
250คน
อ่านรายละเอียดต่อ 

     วันที่ 17 มิถุนายน 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบัวเชดจำกัดออกบริการสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบัวเชดจำกัดตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณ 2558ณ โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีบ้านออดอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์  
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไประยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน2558 – 31สิงหาคม2558โดยมีกติกา: เพียงตัดคูปองส่วนลดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจะได้ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป โดยมีกติกา เพียงตัดคูปองส่วนลดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการ จะได้ส่วนลด 10 เปอร์เซ็น
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 16 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนายางณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนายางอำเภอศีขรภูมิเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องหลักการพิจารณาเงินกู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 15 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์จำกัดเพื่อให้ความรู้หลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดทั้งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพและส่งเสริมช่องทางการตลาดผ้าไหม
อ่านรายละเอียดต่อ 

  วันที่ 15 มิถุนายน 58  นายภัทรชัย สุขแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน ของสหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จำกัด เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
อ่านรายละเอียดต่อ 

      วันที่ 15-16 มิถุนายน 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสังขะจำกัดเพื่อให้ความรู้หลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดทั้งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 14 มิถุนายน 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นำสหกรณ์และกลุ่มอาชีพที่อยู่ในความส่งเสริมร่วมจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสุรินทร์ณบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

       วันที่ 11 มิถุนายน 58 นายสุจินดา  อภัยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และทีมงานประชุมชี้แจง และสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จัดเก็บข้อมูลแบบ นส 3เพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 11 มิถุนายน 58 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านการสหกรณ์ และนำกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ร่วมงานการประกวดหมู่บ้านตัวอย่างปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อ่านรายละเอียดต่อ 

นายณรงค์พล  พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดต่อ 

วันที่ 10 มิถุนายน 58 นายกฤช เยาวสกุลมาส  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสังขะจำกัดณบ้านไทยสามัคคีเพื่อให้ความรู้หลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดทั้งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

      วันที่ 9 มิถุนายน 58  นายธนเดช  ยอดณัฐรดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินธุรกิจและสร้างเครือข่ายสหกรณ์”ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบปี
2558 ณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบัวเชดจำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 9 มิถุนายน 58 นายถาวร  กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2557/58 เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 9 มิถุนายน 58 นายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์โดยมีสหกรณ์ขอกู้เงิน จำนวน6สหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

   วันที่ 9 มิถุนายน 58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 5 มิถุนายน 58  นายณรงค์พล  พัฒนศรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรปราสาทจำกัด    
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 5 มิถุนายน 58  นายสันติชัย  คงเถลิงศิริวัฒนา
ปลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีในการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี
2558ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 350 คน  
อ่านรายละเอียดต่อ 

  วันที่ 26 พฤษภาคม 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ดำเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์โดยนำเสนอหัวข้อประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ 
  
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 26 พฤษภาคม 58  นายอุด ซอล มอล ผู้ว่าราชการจังหวัดกำปงธม ของกัมพูชา และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำปงธม       เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัด เพื่อศึกษาการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสองฝ่าย
อ่านรายละเอียดต่อ 

    วันที่ 22 พฤษภาคม 58 นายสมบัติวรสถิตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือ เงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านจารย์ จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 

     วันที่ 19 พฤษภาคม 58  นายณรงค์พล  พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์และ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการหารือกับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์กำหนดกรอบแนวทางในเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 ประกาศขายทอดตลาด

 พัสดุสำนักงานชำรุดประจำปี 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th