สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อม
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


  :: xxx :::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ยินดีต้อนรับ ค่ะ ::: xxx ::

      

 

   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 58   นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  รับมอบสิ่งของบริจาคจากขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมน้ำใจขบวนการสหกรณ์สุรินทร์ ช่วยแผ่นดินไหว เนปาล 
อ่านรายละเอียดต่อ 

     เมื่อวันที่ 19พฤษภาคม 58 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมติดตามความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558ซึ่งในปีนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยนำอาเซียนให้ก้าวไกลนำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”
อ่านรายละเอียดต่อ 

    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ส่งเสริมแนะนำ และติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจำนวน 27 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพาราและรับซื้อผลผลิตยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก
ธ.ก.ส. 
อ่านรายละเอียดต่อ 

   สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์“สหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งประเทศยั่งยืน”โดยจัดมุมสินค้าสหกรณ์จำหน่ายลดราคาร้อยละ 10 สำหรับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่ตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และนำมาซื้อสินค้าจากสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นลดปัญหาการปลูกซ่อมหรือปลูกใหม่ลดต้นทุนการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกปี พ.ศ. 2558
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ส่งเสริม แนะนำ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์จำกัดเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์(CDC) โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคได้แก่ ข้าวสาร , เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ,น้ำผึ้ง,กาแฟ,สมุนไพรแปรรูปฯลฯ
อ่านรายละเอียดต่อ 

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์โดยมีสินค้าร่วมรายการ เป็นข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งประเทศยั่งยืน”  
อ่านรายละเอียดต่อ 

   เมื่อวันที่ 22เม.ย. 58 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนบ้านกระเทียมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยือน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ทุกๆ เดือน
อ่านรายละเอียดต่อ 

        นายณรงค์พล พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้สัมภาษณ์นักข่าวเดลินิวส์ ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาทจำกัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และนำมาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรม จะได้ส่วนลดราคาร้อยละ 10
อ่านรายละเอียดต่อ 

       เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

        เมื่อวันที่ 3 – 4  เม.ย. 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ทั้งแผนการแก้ไข และแผนการป้องกัน
อ่านรายละเอียดต่อ 

      เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

        เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากำหนดแนวทาง และวิธีดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินการ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท
อ่านรายละเอียดต่อ 

      สหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ ร่วมกับหนังสือเดลินิวส์ โดยใช้คูปองตัดจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 6 สหกรณ์ โดยมีการนำสินค้า ทั้งข้าว ปลา อาหาร สมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับตกแต่ง มาจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียดต่อ 

    เมื่อวันที่  12  มี.ค.58   นายณรงค์พล  พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด    นำโดยนายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุม ครั้งที่  1/2558    ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
    อ่านรายละเอียดต่อ 

 เมื่อวันที่  12  มี.ค.58  นายณรงค์พล  พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2558    ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   ในการนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้กู้เงินทั้ง 10  สหกรณ์  จำนวน  26.45  ล้านบาท     
อ่านรายละเอียดต่อ 

 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 ประกาศสอบราคา

 สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th