สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวน์โหลด(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


  

:: xxx ::::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ ครับ ::: xxx ::      
      

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด    

สรุป
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
ครั้งที่ 9/2558
  
คำแนะนำสหกรณ์ภาคเกษตรในการเข้าร่วม
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(ดาวน์โหลด)


รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นปี58-59

แบบประเมินธรรมาภิบาล    แบบประเมินภายใน

 

..................................................................................................................

 

   ประชุมชี้แจงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข้งยั่งยืน 
       วันที่
26 พฤศจิกายน 58 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน การประประชุมชี้แจงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข้งยั่งยืน โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
อ่านรายละเอียดต่อ 

รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด วันที่ 26 พฤศจิกายน 58 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมกิจการของ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัดโดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดี พร้อมด้วย นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ 
อ่านรายละเอียดต่อ 

   คืนความสุขให้ชาวนา สร้างคุณค่าให้ชีวิต ตามปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   วันที่ 16 พฤศจิกายน 58 นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดงานโครงการคืนความสุขให้ชาวนา สร้างคุณค่าให้ชีวิต ตามปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวัดประเมินผลผลิต และสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด พร้อมด้วย นายณรงค์พลพัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

                        วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
อ่านรายละเอียดต่อ 

                มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน " มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 58 ” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำ กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ( Farmer Market)และนำนิทรรศการเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์มานำเสนอด้วย
อ่านรายละเอียดต่อ 

                        ทอดกฐินสามัคคี
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ณ วัด บ้านดู่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยยอดกฐินเป็นเงินทำบุญร่วมกัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันทำบุญ เป็นจำนวน500,000 บาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

                  ซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายณรงค์พลพัฒนาศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการตรวจการ สหกรณ์ และชี้แจงแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 59 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และได้รับองค์ความรู้ ด้านการตรวจการสหกรณ์และการชำระบัญชี สามารถเข้าไปตรวจการสหกรณ์และชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านรายละเอียดต่อ 

        ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     วันที่ 11 พฤศจิกายน 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายณรงค์ รักร้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มีวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ชี้แจงแผนงาน และโครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการ ในปี 59
อ่านรายละเอียดต่อ 

   ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
   วันที่ 4 ตุลาคม 58 นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด โดยมีวาระการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งโครงการนี้ ครม. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รวม3,322.49ล้านบาท เพื่อลดต้นทุน ให้สมาชิกสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

     ขบวนการสหกรณ์ ร่วมบริจาคบ้านโครงการสร้างบ้าน
               
89 หลัง"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นตัวแทนขบวนการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสร้างบ้านโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐให้กับเด็กชายปรัชญา นารินทรักษ์ นักเรียนโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
อ่านรายละเอียดต่อ 

       การประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือชาวนา
      และการปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาราคาข้าว
   วันที่ 2 พฤศจิกายน 58 นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือชาวนา และการปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโดยมีนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม หารือรับฟังความเห็นเกี่ยวกับราคาข้าวที่ตกต่ำ
อ่านรายละเอียดต่อ  

                    ประชุมคณะทำงาน จกบ.
       วันที่ 27 ตุลาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร้อง (จกบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม 
อ่านรายละเอียดต่อ  

                    ประชุมประจำเดือน
      วันที่  26 ตุลาคม58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำเดือนครั้งแรกของปีงบประมาณ 59 โดยมี
นายณรงค์พล พัฒนศรี เป็นประธานในที่ประชุม
อ่านรายละเอียดต่อ  

        โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
    วันที่ 22 ตุลาคม 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร แก่สหกรณ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
อ่านรายละเอียดต่อ  

  ประชุมติดตามงานและนำเสนอนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
   วันที่ 21ตุลาคม 58 เขตตรวจราชการที่ 13 ,14 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมติดตามงานและนำเสนอนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 เป็นประธาน ในการประชุม
อ่านรายละเอียดต่อ 

   เขตฯเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรปราสาท
  
วันที่ 20 ตุลาคม 58 นายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 13 14 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด และศูนย์การเรียนรู้ผกา
สะเร็น ได้ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การจัดการศูนย์การเรียนรู้ วิธีการตรวจสอบการยุบตัวของข้าว
อ่านรายละเอียดต่อ 

จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

     วันที่ 19 ตุลาคม 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านการสหกรณ์ในพื้นที่ สุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

     การจัดตั้งสหกรณ์ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมะเมียง
   วันที่ 15 ตุลาคม 58 นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม ซึ่งมีความประสงค์รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจำหน่าย
อ่านรายละเอียดต่อ 

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน
ประจำปี 2559
   
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนเหล่านี้ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 3 ประเภท คือ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร และกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่านรายละเอียดต่อ 

                 การรวบรวมผลผลิตโดยกู้เงิน กพส. 
    วันที่ 7 กันยายน 58 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จำกัด ได้เปิดจุดรวบรวมผลผลิต ของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 300,000 บาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

      ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ติวเข้ม ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ให้คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ พร้อมพิจารณาเงินกู้ช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ชุมชน 9 สถาบันในวงเงิน กว่า 51ล้าน 
อ่านรายละเอียดต่อ  

   โครงการจำหน่ายข้าวสารชุมชน โครงการข้าวเพื่อชุมชน
      สหกรณ์การเกษตรปราสาท ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการจำหน่ายข้าวสารชุมชน โครงการข้าวเพื่อชุมชน
  วัตถุเพื่อจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อยสามารถติดต่อขอซื้อข้าวตามโครงการฯ ได้ที่ ร้านค้า สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จำหน่ายให้คนละไม่เกิน 5  ถุง ต่อครั้ง
อ่านรายละเอียดต่อ 

 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th