สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย ปี 2556

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและโครงการแต่ละปี
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คำรับรอง
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ปี 55-56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ :: :: xxx :: 

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  57  นายวิโรจน์   ภู่ไพบูลย์ 
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  พร้อมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่อง
ในงานประเพณีสงกรานต์ ปี
2557
อ่านรายละเอียดต่อ 

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 57  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์  ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   และให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์  หลักการ  วิธีการสหกรณ์  ตลอดทั้งพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ  
อ่านรายละเอียดต่อ 
      เมื่อวันที่ 4–5 มีนาคม 57  นายสมบูรณ์  โพธิ์กระจ่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะจัดอบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อ่านรายละเอียดต่อ 
    เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 57   นายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  ครั้งที่  1/2557  โดยนายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการฯ  ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ สรุปที่สำคัญ
อ่านรายละเอียดต่อ 
     เมื่อวันที่  26กุมภาพันธ์ 57   นายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557 โดยนายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์  ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่  25 -  26  กุมภาพันธ์  2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   รำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 
    เมื่อวันที่  25กุมภาพันธ์  57    นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พบปะให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุรินทร์  ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้านสหกรณ์เพื่อชิงทุนการศึกษา  และประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมเรียงความ ในหัวข้ออาชีพในฝันของฉัน   เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2557 
อ่านรายละเอียดต่อ 

    เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  57  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ให้การต้อนรับนายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พร้อมคณะฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินกู้จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
อ่านรายละเอียดต่อ 

   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 57 นายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและโครงการตามแผนการตรวจราชการฯรอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์พี่เลี้ยง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรศีรขรภูมิจำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้านสหกรณ์ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 กำเนิดการสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
   

 

 แนวคิดเครือข่ายข้าวสาร 
     

 นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

 1.การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
 2.การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer    
 3.การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน(Zoning) และ การดำเนินงานเขต   
    เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจระดับจังหวัด


รายงานพิเศษสถานการณ์การเกษตรและสหกรณ์
มิถุนายน 56
กรกฎาคม 56


นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 081 971 7176
email : wiroj@cpd.go.th