สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวน์โหลด(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


  

:: xxx ::::  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ ครับ::: xxx :: 

      

                        <<คลิ๊ก


                     <<คลิ๊ก


..................................................................................................................

 

 
 

 ประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วันที่21มิถุนายน2559นายบุญเสริมไกรสินธุ์ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13 , 14 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 7ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 เป็นประธาน สหกรณ์จังหวัดในเขต 13,14 เป็นอนุกรรมการ
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

   7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 59
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ผกาสะเร็น ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี
นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุริ
นทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม โดยมีกำหนดการเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้
อ่านรายละเอียดต่อ 

    สุรินทร์ลุยจัด 100ปีสหกรณ์ไทย คาราวานช่วยกู้วิกฤตแล้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ คาราวานสินค้าสหกรณ์100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ที่ว่าการ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น โดยภายในงานมีสินค้าสหกรณ์ วางจำหน่าย อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป  มาวางจำหน่าย 
อ่านรายละเอียดต่อ 

   โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
วันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 45 คน ตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  
อ่านรายละเอียดต่อ 

          เขตฯ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายบุญเสริม ไกรสินธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

   จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.
วันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด และ สหกรณ์นิคมปราสาท จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.พีระยานุเราะห์ฯ 2 พร้อมมอบเงินให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารร้านค้าสหกรณ์จำนวน34,000 บาท
อ่านรายละเอียดต่อ 

                   ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 อบรมโครงการฯ (ภัยแล้ง) รุ่นที่ 2 หัวข้อชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด แก่เกษตรกรจำนวน 50 คน
อ่านรายละเอียดต่อ 

         อบรมให้กับกลุ่มเตรียมการสหกรณ์
     วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมให้กับกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ ณ ศูนย์ปราชญ์บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม
อ.ปราสาท ตามโครงการสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามแผนงานกิจกรรมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

       สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านแดง
วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดออกให้บริการประชาชน ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านแดง บ้านแดง ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในงาน 
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการธนาคารสินค้าเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) ระดับจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

 อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาจากราคาสินค้าเกษตร ปี 58/59 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป้าหมายของโครงการ 
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

      ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.
     วันที่ 1 มีนาคม 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อยรองผู้ว่าฯ นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/59    
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

              ตักบาตร ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด พร้อมทั้งร่วมใจกันทำบุญตักบาตร ณ วัดกลางจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ขอเทิดทูลพระบิดาของชาวสหกรณ์ไทย "พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์" พระผู้วางรากฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
อ่านรายละเอียดต่อ 

               งานวันสหกรณ์แห่งชาติ  2559
    วันที่ 24ก.พ.59 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี2559 โดยได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติฯ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
อ่านรายละเอียดต่อ 

              ชี้แจงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ความเข้าใจในการควบคุมกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้กับ สหกรณ์ภาคเกษตร ภายในจังหวัดสุรินทร์ มีผู้แทนสหกรณ์จำนวน 80 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เยี่ยม ทับทิมสยาม 04   
   เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 59 นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเดินทางเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี 2559 และติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ให้การตอนรับ
 
อ่านรายละเอียดต่อ 

                             ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด
   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 59 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จำกัด เริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด (มูลวัว) เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคากระสอบละ 300 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาตลาดกระสอบละ 30-50 บาท โดยสหกรณ์ฯ ได้รับงบประมานสนับสนุนอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเงิน 120,000 บาท 
อ่านรายละเอียดต่อ 

 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
จัดประชุมหารือการจัดงานวันวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมี  
นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ในที่ประชุม การประในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และวางรูปแบบในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
โดยการระดมความคิดเห็นจากหลายๆสหกรณ์
อ่านรายละเอียดต่อ 

   ประชุมชี้แจงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข้งยั่งยืน 
       วันที่
26 พฤศจิกายน 58 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน การประประชุมชี้แจงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข้งยั่งยืน โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
อ่านรายละเอียดต่อ 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th