สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อม
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด


  :: xxx :::: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :::: xxx ::

      

 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพะราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ โดยมี
นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตตรวจราชการที่  ๑๓,๑๔  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  และสหกรณ์พี่เลี้ยง  ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้  
อ่านรายละเอียดต่อ
   

        นายณรงค์พล พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้สัมภาษณ์นักข่าวเดลินิวส์ ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาทจำกัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และนำมาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรม จะได้ส่วนลดราคาร้อยละ 10
อ่านรายละเอียดต่อ 

       เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

        เมื่อวันที่ 3 – 4  เม.ย. 58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ทั้งแผนการแก้ไข และแผนการป้องกัน
อ่านรายละเอียดต่อ 

      เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

        เมื่อวันที่ 31 มี.ค.58  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากำหนดแนวทาง และวิธีดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินการ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท
อ่านรายละเอียดต่อ 

      สหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ ร่วมกับหนังสือเดลินิวส์ โดยใช้คูปองตัดจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 6 สหกรณ์ โดยมีการนำสินค้า ทั้งข้าว ปลา อาหาร สมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับตกแต่ง มาจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียดต่อ 

    เมื่อวันที่  12  มี.ค.58   นายณรงค์พล  พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด    นำโดยนายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุม ครั้งที่  1/2558    ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
    อ่านรายละเอียดต่อ 

 เมื่อวันที่  12  มี.ค.58  นายณรงค์พล  พัฒนศรี  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2558    ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   ในการนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้กู้เงินทั้ง 10  สหกรณ์  จำนวน  26.45  ล้านบาท     
อ่านรายละเอียดต่อ 

 เมื่อวันที่  10  มี.ค.58  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านบ่อแก) ต.หนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์   มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน  30 ราย
อ่านรายละเอียดต่อ 

    

      เมื่อวันที่ 2 มี.ค.58  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การดำเนินการศูนย์เรียนรู้ฯ  ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 

 

อ่านข่าวทั้งหมด

 

 ประกาศสอบราคา

 สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th