สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์Surin Provincial Cooperative Office
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย ปี 2556

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและโครงการแต่ละปี
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อม
คำรับรอง
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ปี 55-56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ :: :: xxx ::

      

 
     เมื่อวันที่   18  ธันวาคม  2557  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ผลกระทบจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่   20)    ห้องราชาวดี    สวนป่ารีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
อ่านรายละเอียดต่อ 
 
      เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 57     นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ที่โรงเรียนบ้านตรำดม   ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 
 อ่านรายละเอียดต่อ 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพะราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ โดยมี
นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เขตตรวจราชการที่  ๑๓,๑๔  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  และสหกรณ์พี่เลี้ยง  ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้  
อ่านรายละเอียดต่อ
   

      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 57  นายวัชรินทร์ ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต 13-14 และ นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงาน เปิดศูนย์เรียนรู้ ”ผกาสะเร็น” ด้านส่งเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เชิงพาณิชย์ และครบรอบ 40 ปี สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
อ่านรายละเอียดต่อ 
  

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 57   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าว และยางพารา โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ธกส.  ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ 
อ่านรายละเอียดต่อ   

   

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 57  นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  พร้อม ข้าราชการ ประธานและผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุรินทร์  รวมถึง ผอ.ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/58
อ่านรายละเอียดต่อ    

      เมื่อวันที่  17  กันยายน  57  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริม “การสหกรณ์” ในโรงเรียน  เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1   ห้องริมธารา  สวนป่ารีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   
อ่านรายละเอียดต่อ
      

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรม  “ลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน  เพื่อการลดต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนา”ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จำนวน 19 แห่ง   จำนวน  40  รุ่น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์  ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค-  12 ก.ย. 57
อ่านรายละเอียดต่อ

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 57  นายถาวร  กุลโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร  ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ   ระดับจังหวัด     และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร    ระดับจังหวัด 
อ่านรายละเอียดต่อ
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมสหกรณ์คืนความสุขให้ประชาชน จำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนใกล้เคียงใช้จ่ายสินค้าคุณภาพราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพ
อ่านรายละเอียดต่อ
   เมื่อวันที่19 – 20 สิงหาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์โดยจัดอบรม “โครงการอบรมถ่ายทอดและพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน”  รุ่นที่ 1อบรมในวันที่19 สิงหาคม  รุ่นที่ 2 อบรมในวัน 20สิงหาคม2557
อ่านรายละเอียดต่อ
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2557
ที่ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมถวายพระพร แสดงถึงความจงรักภักดี
อ่านรายละเอียดต่อ
  เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  เป็นแกนหลักในการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน   และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  สร้างความรัก  ความสามัคคีคืนความสุขให้คนในชาติ  จังหวัดสุรินทร์  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระชนมายุ  80 พรรษา (สวนใหม่)
อ่านรายละเอียดต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

 ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์อำเภอชุมพลบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์อำเภอชุมพลบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์อำเภอบัวเชด
ประกาศสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 
นายณรงค์พล  พัฒนศรี
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
โทร : 0 4451 1275 กด 16
มือถือ : 090 980 4331
email : narongpol@cpd.go.th