ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูล อุทกภัย ปี 2556

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและโครงการแต่ละปี
งบประมาณแต่ละปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
คำรับรอง
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ปี 55-56
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.พนักงานส่วนตำบล สุรินทร์ จำกัด

 • สุรินทร์ เดินเกมรุกวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ( 22/02/2556 )
 • นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงต่อเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เดินเกมรุก นำยุทธศาสตร์การดำเนินงานวาระแห่งประชาติด้านสหกรณ์ โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมดปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยชี้แจงและเสนอรายละเอียดวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ซึ่งมียุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน โดยในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นหน่วยหลักที่ขับเคลื่อน คือ ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยระบบสหกรณ์
  นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป


  ทรายทอง ภาพ
  สุจินดา รายงาน


  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์
  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
  โทร : 0 4451 1275 กด 16
  มือถือ : 081 971 7176
  email : wiroj@cpd.go.th


  ทดสอบลงข่าว
  ทดสอบลงข่าว