ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ
สถานะภาพทางการเงิน
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวน์โหลด(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
ระบบรายงาน
รายงานการประชุม
รหัสสถาบันการเงิน(ปปง)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติสำนักงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง
การต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (2560-2579)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ ASPL
โครงการ Training for Trainer

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ร่างระเบียบ,ร่างข้อบังคับ

สารสนเทศของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สหกรณ์
สอ.อนามัยสุรินทร์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด
สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.กาบเชิง จำกัด
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

บริการของเรา
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ webmaster
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • - นายเสฐียรพงษ์ อินเพน -
  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  โทร : 0 4451 1275 กด 16


  ทดสอบลงข่าว
  ทดสอบลงข่าว  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์