สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
เว็บบอร์ด

ข้อมูลหลัก การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เรื่องทั่วไป
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
Oldnews

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
          สำหรับประชาชน

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  
 :   ยิดีต้รัสู่ว็ต์ สำนัณ์จัวัรั  ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative  Thinking ) มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive  Working)  พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)       
 

ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
         

ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 
 

  - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
    

  

 
  

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**************

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 48/2559 การจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ลงวันที่
2 มิถุนายน 2559
-เอกสารประกวด หน้า 1-2
-เอกสารประกวด หน้า 3-4
-เอกสารประกวด หน้า 5-6
-เอกสารประกวด หน้า 7-8

**************


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
1. ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
   ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

-ร่าง- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก

-ร่าง-   เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 1-2
               เอกสารประกวดฯ หน้า 3-4
               เอกสารประกวดฯ หน้า 5-6
               เอกสารประกวดฯ หน้า 7-8

 **************

*** ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่า
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
  11/04/59

- ราคากลาง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
3/3/59
      1)
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
      2) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และ สกย.บ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด
      3) สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

- ร่างประกาศ หน้าที่ 1-2
- ร่างประกวด หน้าที่ 1-4

                                   หน้าที่ 5-8


อาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

- ปร.5 ก
- ปร.4 หน้าที่ 1-4
- ปร.4 หน้าที่ 5-9
- ปร.4 หน้าที่ 10-14
ปร.4 หน้าที่ 15-17
ปร.4 พ
- ปร.5 ข / ปร.4 หน้า 1-2

โกดังเก็บยาง
ปร.5 ก /ปร.4 หน้า 1-7 /ปร.4 พ

**************

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อออก
โดยวิธีสอบราคา

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
-
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1-2
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3-4
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5-6
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7
-
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 9 มี.ค.59

**************

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรที่แปรรูปน้ำยางพาราธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์ฟองยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน
    28/1/59
   - ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   28/1/59
        * 
หน้าที่ 1 - 2
        *
หน้าที่ 3 - 4
        *
หน้าที่ 5 - 8
   -
ราคากลาง  28/1/59


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกร  9/3/59 


                                                                                                                           
ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
                                                         


   เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2559   นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง หอการค้าจังหวัดตรัง
กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด  
ณ หอการค้าจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
 

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2559   นายสมจิตร  ส่องสว่าง  สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ บริเวณชายหาดราชมงคล ชายฝั่งทะเล
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  

   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2559   นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
ริเริ่มการสหกรณ์ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์" จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด อ.ปะเหลียน จ. ตรัง  
ภาพกิจกรรม  
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
" บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ " ปีงบประมาณ2559
ณ  ห้องภัทธพร โรงแรมวัฒนาพาร์ค   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559   นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตรัง
และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  
ณ หอการค้าจังหวัดตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559   นางสมจิตร    ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 /2559 จังหวัดตรัง 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  เป็นประธานเปิดการประชุม
ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2559   นายไสว  บุญมี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาราคาผลผลิตตกต่ำ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2559   นายเดชรัฐ   สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ คาราวานสินค้าสหกรณ์สู้ภัยแล้ง
ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2559   นายเดชรัฐ   สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ คาราวานสินค้าสหกรณ์สู้ภัยแล้ง
ณ เทศบาลตำบลท่าพญา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
 ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2559   นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลท่าพญา หมู่ที่ 3 
ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2559   นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง  นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมเป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านยางพารา ระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
จำกัด กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ณ ห้องประชุมพระยารัษฏา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5  อำเภอเมือง   
จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559   นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง   ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 6,7  จัดโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 7 ปี 2559  ครั้งที่ 1  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล 100,000 ตัน ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และเยี่ยมชม
การผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยงบ้านหนองคล้า  
จำกัด  อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานอัดยางก้อนของสหกรณ์
กองทุนสวนยางคลองโตนพัฒนา  จำกัด  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจยางพารา  ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
ตำบลบ้านโพธิ์   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO9001:2015 ในการผลิตยางแผ่นรมควัน ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง  จำกัด  กับ  บริษัทอินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในการยกระดับคุณภาพ
ของยางพารารมควัน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง อำเภอรัษฏา
จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พร้อมด้วยนายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจ
ราชการที่ 6,7 เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อนและทำผลิตภัณฑ์
ยาง ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา อ.รัษฏา จ. ตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เยี่ยมการดำเนินกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด
ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฏา  จังหวัดตรัง ที่เพิ่มมูลค่าน้ำยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2559 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดซื้อ รับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางจากหน่วยงานภาครัฐ ณ  อำเภอย่านตาขาว   อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่  28  มกราคม  2559   ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยนายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ และ
นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ณ จุดรับซื้อยางของ
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จำกัด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่  27  มกราคม  2559  นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  26  มกราคม  2559  นายสุรจิตต์  อินทรชิต  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6,7 พร้อมด้วย นายเดชรัฐ  สิมสิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราและโรงอัดก้อนยาง 
ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  11  มกราคม  2559  นายบุญชัย  สมใจ นายอำเภอปะเหลียน
เป็นประธานเปิดอาคารคลังสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ  จำกัด   ตำบลบางด้วน   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  9  มกราคม  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วม'งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  8  มกราคม  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ  สวนสนหาดสำราญ   หมู่ที่ 5
ตำบลหาดสำราญ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวดัตรัง
  
ภาพกิจกรรม  
                            ข้อมูลย้อนหลัง ก.ย. - ธ.ค. 58
                            ข้อมูลย้อนหลัง ส.ค./58
                            ข้อมูลย้อนหลัง 10/ส.ค./58

  

  
   

   

   
   สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
   E-mail : somjit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทร 075218562  075221182  โทรสาร 075214821