สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
เว็บบอร์ด

ข้อมูลหลัก การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร

ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เรื่องทั่วไป
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
Oldnews

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
          สำหรับประชาชน

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   
ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
         

ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 
 

  - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
    

  

 
  

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


*************************************************************
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 48/2559 การจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ลงวันที่
2 มิถุนายน 2559
-เอกสารประกวด หน้า 1-2
-เอกสารประกวด หน้า 3-4
-เอกสารประกวด หน้า 5-6
-เอกสารประกวด หน้า 7-8

*****************************************************************
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
1. ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
   ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด 
- ร่าง- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อการส่งออก
 
-ร่าง-   เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 1-2
               เอกสารประกวดฯ หน้า 3-4
               เอกสารประกวดฯ หน้า 5-6
               เอกสารประกวดฯ หน้า 7-8

 **************

*** ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่า
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
  11/04/59

- ราคากลาง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
3/3/59
      1)
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
      2) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และ สกย.บ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด
      3) สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

- ร่างประกาศ หน้าที่ 1-2
- ร่างประกวด หน้าที่ 1-4

   หน้าที่ 5-8


                                                                ข้อมูลล่าสุด       
                                                                ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          


   เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารกิจการที่ดี สู่ความเข้มแข็ง" ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขต 6,7 และ นางสมจิตร  ส่องสว่าง  สหกรณ์จังหวัดตรัง ประชุมติดตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสานพลังประชารัฐ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค โฮเต๊ล  อ.เมือง
จ. ตรัง
ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการ "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว
จ. ตรัง 
ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด 169 ม.8  ต.หนองปรือ  อ.รัษฏา  จ. ตรัง  ภาพกิจกรรม
 

                       ข้อมูลย้อนหลัง ม.ค.59 - ก.ค. 59

                         ข้อมูลย้อนหลัง ก.ย. - ธ.ค. 58
                         ข้อมูลย้อนหลัง ส.ค./58
                         ข้อมูลย้อนหลัง 10/ส.ค./58

   
       

 

 
   สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
   E-mail : somjit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร 075218562  075221182  โทรสาร 075214821
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :   นางสาวณัฐนันท์  ศรีวิรักษ์ อีเมล์ : nuttanan_pmn@cpd.go.th