สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
เว็บบอร์ด

ข้อมูลหลัก การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เรื่องทั่วไป
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
Oldnews

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
  
   
  
  
  
  
  
     
   
  
  
  

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  
 :   ยิดีต้รัสู่ว็ต์ สำนัณ์จัวัรั  ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative  Thinking ) มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive  Working)  พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)       
 
  - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
    


  - 
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 
2 ต.ค. 58

 -
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
   สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถน

                   
 
  
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (13/10/58)
    ราคากลาง   
 
 
ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
                                                         


   เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน  2558  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี  จำกัด 
อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2558  ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2558  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2558 
ณ โรงเรียนบ้านบ้าหวี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน  2558  นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออกในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร  ครั้งที่ 4   ณ  บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล
  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2558  นายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงาน "สหกรณ์ไทย  ช่วยคนไทย  ลดค่าครองชีพ" 
ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จำกัด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2558  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2558  นายสาโรจน์  จิตราวุธ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม แนะนำการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง พร้อมมอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
   
 ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการแก้ไขและพัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงทาง
การเงินของสหกรณ์   ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
    
ภาพกิจกรรม   
                                  ข้อมูลย้อนหลัง ส.ค./58
                                  ข้อมูลย้อนหลัง 10/ส.ค./58

  


  
   

   

   
   สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
   E-mail : somjit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทร 075218562  075221182  โทรสาร 075214821