สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
เว็บบอร์ด

ข้อมูลหลัก การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ศุนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.ย่านตาขาว จำกัด
สกก.นาโยง จก.

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เรื่องทั่วไป
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
Oldnews

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
          สำหรับประชาชน

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   
ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
         

ภาพ INFO GRAPFHIC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 
 

  - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
    

  

 
  

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการ      ส่งออกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


**************

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 48/2559 การจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ลงวันที่
2 มิถุนายน 2559
-เอกสารประกวด หน้า 1-2
-เอกสารประกวด หน้า 3-4
-เอกสารประกวด หน้า 5-6
-เอกสารประกวด หน้า 7-8

**************


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
1. ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
   ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

-ร่าง- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อการส่งออก

-ร่าง-   เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 1-2
               เอกสารประกวดฯ หน้า 3-4
               เอกสารประกวดฯ หน้า 5-6
               เอกสารประกวดฯ หน้า 7-8

 **************

*** ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้าง โครงการเพิ่มมูลค่า
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
  11/04/59

- ราคากลาง โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก
3/3/59
      1)
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
      2) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และ สกย.บ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด
      3) สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด

- ร่างประกาศ หน้าที่ 1-2
- ร่างประกวด หน้าที่ 1-4

                                   หน้าที่ 5-8


อาคารเก็บผลผลิตยางอัดก้อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

- ปร.5 ก
- ปร.4 หน้าที่ 1-4
- ปร.4 หน้าที่ 5-9
- ปร.4 หน้าที่ 10-14
ปร.4 หน้าที่ 15-17
ปร.4 พ
- ปร.5 ข / ปร.4 หน้า 1-2

โกดังเก็บยาง
ปร.5 ก /ปร.4 หน้า 1-7 /ปร.4 พ

**************

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อออก
โดยวิธีสอบราคา

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
-
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1-2
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3-4
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5-6
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7
-
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 9 มี.ค.59

**************

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรที่แปรรูปน้ำยางพาราธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์ฟองยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน
    28/1/59
   - ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   28/1/59
        * 
หน้าที่ 1 - 2
        *
หน้าที่ 3 - 4
        *
หน้าที่ 5 - 8

   - ร่าง TOR
       
* หน้าที่ 1-2
        * หน้าที่ 3-4
        * หน้าที่ 5-6
        * หน้าที่ 7-8
   -
ราคากลาง  28/1/59


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกร  9/3/59 


                                                                                                            
ข้อมูลย้อนหลัง 22/06/2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
                                                         


   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด 169 ม.8  ต.หนองปรือ 
อ.รัษฏา  จ. ตรัง 
ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณ
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  และ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง  
 
ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดตรัง   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) และ สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด  
ภาพกิจกรรม
 

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ "เพื่อพ่อชอทำดี" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น
 ณ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ม.3 ต.บางกุ้ง
อ.ห้วยยอด  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559  ข้าราชการ  และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร 
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  และหอประชุม
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง จัดโครงการ "CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย
ปันน้ำใจให้น้องน้อย" จังหวัดตรัง  ณ โรงเรียนบ้านกลางนา ตำบลหนองตรุด
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ  รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ และนายเชิดชัย  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และคณะ ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้
การบริหารราชการของรัฐบาล ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
 
ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายสงบ  เย็นใจ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายสิทธิรักษ์  สมาธิ  เข้างานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ต.กะลาเส
อ.สิเกา จ. ตรัง
ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการปลูกพันธ์ไม้สาละอินเดียใน
พุทธประวัติ ฯ โดยมีนางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง และ ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ
ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง    ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ. ตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
 

 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559  นายกมล  ประเสริฐกุล  นายอำเภอกันตัง
เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  โดยมีข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง เข้าร่วม
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.1 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ. ตรัง  ภาพกิจกรรม  

  เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง  สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุมโครงการประชุมผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง  ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559   นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมโครงการ
ขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2559   นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรม     เขตตรวจราชการที่ 6,7 เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ประจำปี 2559  ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค
อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง    
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559   นายสงบ  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) บ้านควนเปลว  หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559   นายสงบ  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วม
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2559 ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดตรัง
ที่ขอกู้จำนวน 5 สหกรณ์ 5 สัญญา  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2559   นายเดชรัฐ  สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง หอการค้าจังหวัดตรัง
กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด  
ณ หอการค้าจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
 

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2559   นายสมจิตร  ส่องสว่าง  สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ บริเวณชายหาดราชมงคล ชายฝั่งทะเล
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  

   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2559   นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
ริเริ่มการสหกรณ์ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์" จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด อ.ปะเหลียน จ. ตรัง  
ภาพกิจกรรม  
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
" บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ " ปีงบประมาณ2559
ณ  ห้องภัทธพร โรงแรมวัฒนาพาร์ค   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559   นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตรัง
และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  
ณ หอการค้าจังหวัดตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2559   นางสมจิตร    ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 /2559 จังหวัดตรัง 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2559   นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  เป็นประธานเปิดการประชุม
ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2559   นายไสว  บุญมี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาราคาผลผลิตตกต่ำ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2559   นายเดชรัฐ   สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ คาราวานสินค้าสหกรณ์สู้ภัยแล้ง
ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2559   นายเดชรัฐ   สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ คาราวานสินค้าสหกรณ์สู้ภัยแล้ง
ณ เทศบาลตำบลท่าพญา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
 ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2559   นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลท่าพญา หมู่ที่ 3 
ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
   
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2559   นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง  นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมเป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านยางพารา ระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ ห้องประชุมพระยารัษฏา ศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559   นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง   ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 6,7  จัดโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 7 ปี 2559  ครั้งที่ 1  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล 100,000 ตัน ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และเยี่ยมชม
การผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยงบ้านหนองคล้า  
จำกัด  อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานอัดยางก้อนของสหกรณ์
กองทุนสวนยางคลองโตนพัฒนา  จำกัด  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจยางพารา  ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
ตำบลบ้านโพธิ์   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO9001:2015 ในการผลิตยางแผ่นรมควัน ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง  จำกัด  กับ  บริษัทอินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในการยกระดับคุณภาพ
ของยางพารารมควัน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง อำเภอรัษฏา
จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พร้อมด้วยนายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจ
ราชการที่ 6,7 เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อนและทำผลิตภัณฑ์
ยาง ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา อ.รัษฏา จ. ตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  นายเสนอ  ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เยี่ยมการดำเนินกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด
ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฏา  จังหวัดตรัง ที่เพิ่มมูลค่าน้ำยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ  
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2559 นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดซื้อ รับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางจากหน่วยงานภาครัฐ ณ  อำเภอย่านตาขาว   อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่  28  มกราคม  2559   ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยนายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ และ
นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ณ จุดรับซื้อยางของ
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว  จำกัด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
    เมื่อวันที่  27  มกราคม  2559  นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  26  มกราคม  2559  นายสุรจิตต์  อินทรชิต  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6,7 พร้อมด้วย นายเดชรัฐ  สิมสิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราและโรงอัดก้อนยาง 
ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  11  มกราคม  2559  นายบุญชัย  สมใจ นายอำเภอปะเหลียน
เป็นประธานเปิดอาคารคลังสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ  จำกัด   ตำบลบางด้วน   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง  
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  9  มกราคม  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วม'งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง
 
ภาพกิจกรรม  
   เมื่อวันที่  8  มกราคม  2559  นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ  สวนสนหาดสำราญ   หมู่ที่ 5
ตำบลหาดสำราญ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวดัตรัง
  
ภาพกิจกรรม  
                            ข้อมูลย้อนหลัง ก.ย. - ธ.ค. 58
                            ข้อมูลย้อนหลัง ส.ค./58
                            ข้อมูลย้อนหลัง 10/ส.ค./58

  

  
   

   

   
   สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
   E-mail : somjit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

10 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทร 075218562  075221182  โทรสาร 075214821