สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
งบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบบุคลากร
E-mail
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ 4 ปี
ที่ตั้งสำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่โดยสังเขป
เว็บบอร์ด

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
อินทราเน็ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนผังเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์
รายการลานสหกรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง
Oldnews

Link สหกรณ์ในจังหวัด
สอ.นักสหกรณ์ตรัง จก.
สกก.เมืองตรัง จก.
สกก.นาโยง จก.
สกก.ห้วยยอด จก.
สกก.วังวิเศษ จก.
สกย.บ้านไชยภักดี จก.
สกก.วังเจริญ จก.
สกก.รัษฎา จก.
สกก.กันตัง จก.
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสำราญ จก.
สอ.ตำรวจตรัง จก.
สอ.สาธารณสุขตรัง จก.

เมนูพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC/FTA
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  

 
 :   ยิดีต้รัสู่ว็ต์ สำนัณ์จัวัรั                                                                     

                                                                   - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโรงงานและไซโล
พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด และชุดอุปกรณ์ห้องแล็ป โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูป
วัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม) 30/03/2558 
     1)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     2) เอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มคุณภาพ แผ่น 1-4
     3) เอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มคุณภาพ แผ่น 5-8
     4) เอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มคุณภาพ แผ่น 9-12
     5) เอกสารประกวดราคา โครงการเพิ่มคุณภาพ แผ่น 13-16
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 1-19
     1)
แบบ ปร.6
     2) แบบ ปร.5 (ก) อาคารโรงงาน
     3)
แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 1-4
     4) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 5-8
     5) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 9-12
     6) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 13-16
     7) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 17-20
     8) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 21-24
     9) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 25-28
    10) แบบ ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 29-32
    11) ชุดอุปกรณ์ห้องแล็ป
    12) แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารโรงงาน
    13) แบบ ปร.4 ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารโรงงาน
    14) แบบแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
    15) แบบ ปร.4 พ. อาคารโรงงาน 
    16) 
แบบ ปร.5 (ก) อาคารสำนักงาน
    17) แบบ ปร.4 อาคารสำนักงาน กลุ่มงาน 1 แผ่น 1-6 , กลุ่มงาน 3 แผ่น 1
    18) แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารสำนักงาน
    19) แบบ ปร.4 ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารสำนักงาน 

                              

-
การเปิดเผยร่างขอบเขตของาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
   โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม) 
   ดำเนินการก่อสร้าง ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี  จำกัด
   หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
    เอกสารแนบ 
    -
ร่าง TOR แผ่น 1-4
    - ร่าง TOR แผ่น 5-8
    - ร่าง TOR แผ่น 9-10

    - ร่าง เอกสารประกวดราคา  แผ่น 1-4
    - ร่างเอกสารประกวดราคา  แผ่น 5-8
    - ร่างเอกสารประกวดราคา  แผ่น 9-12
    - ร่างเอกสารประกวดราคา  แผ่น 13-16


-
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
   โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม) 
   ดำเนินการก่อสร้าง ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี  จำกัด
   หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
    เอกสารแนบ 
   
ราคากลาง 
    ปร.6 
   อาคารโรงงาน ปร.5 (ก)
    ปร.4 อาคารโรงงาน แผ่น 1-4
    ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 5-8
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 9-12
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 13-16
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 17-20
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 21-24
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 25-28
   ปร.4 อาคารโรงงาน  แผ่น 29-32
    อุปกรณ์ห้องเล็ป
   
ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์จัดซื้อ (อาคารโรงงาน)
   ปร.4 ครุภัณฑ์จัดซื้อ (อาคารโรงงาน)
   แบบแสดงการคำนวณ (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)
   ปร.5(ก) อาคารสำนักงาน
   ปร.4 อาคารสำนักงาน แผ่น 1-4
   ปร.4 อาคารสำนักงาน แผ่น 5-7
   ครุภัณฑ์จัดซื้อ (อาคารสำนักงาน)  ปร.5 (ข) , ปร.4
 

      

 
โครงการก่อสร้างจุดรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันในสถาบันเกษตรกร (ลานเท) 
      
 - ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) 
       - 
ร่าง เอกสารประกวดราคาฯ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          

                                                                            
     เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย.58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดโครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรและทีมงาน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรปะเหลียน  จำกัด
อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
 

   เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง     
เข้าร่วมโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข    
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ   อบต.บางกุ้ง  ม.3      
ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด       
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 7 เม.ย.58
นายทรงพล  ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง เป็นประธานเปิด
โครงการรณรงค์งดเผาฟาง
และตอซังพืชเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน ประจำปี 2558
ณ ทุ่งนา ม.6 บ้านหัวถนน
ตำบลนาพละ  อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 4 เม.ย.58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำสหกรณ์และ
การควบคุมภายในของ
สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด  อำเภอ
ปะเหลียน จ. ตรัง 
 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58
นายสาโรช  ถาวรรัตน์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
และคณะ เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2558
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ตชด.สันติราษฎร์ประชา
บำรุง อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
     เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค.58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดโครงการปลูก
จิตสำนึกด้านอุดมการณ์
หลักการ วิธีการ และคุณค่า
ของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จำกัด และ
เจ้าหน้ารที่สหกรณ์
การเกษตรปะเหลียน  จำกัด
ณ  สหกรณ์การเกษตร     
ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมพิธีรับมอบอาคาร
กิจกรรมสหกรณ์
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนสันติราษฎร์
ประชาบำรุง จังหวัดตรัง
โดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58
นายนิกร  สุกใส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2558
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  อำเภอ
เมือง  จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 18 มี.ค.58
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพปาล์มน้ำมัน
ณ สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด   อำเภอ
ปะเหลียน  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
     เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58
นายสมหมาย  ภาษี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP  ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จำกัด  โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  ให้การต้อนรับ ณ โรงอัดก้อนยาง ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จำกัด  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 10 มี.ค.58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายและพัฒนาตลาดแปรรูปยางพารา   
ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 1-3 มี.ค.58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำสหกรณ์ 
ประธานกลุ่มและเลขานุการ
กลุ่มในจังหวัดตรัง  โดยมี
อาจารย์วัลลภ  สุขมี เป็น
วิทยากรบรรยาย
ณ  สหกรณ์การเกษตร    
ปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
เปิดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10  ณ  สนามกีฬา
เทศบาลนครตรังทุ่งแจ้งถนนตรัง - สิเกา อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
     เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 58
นางอารีย์  โสมวดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 6
และ 7  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ และการแก้ไขปัญหายางพารา 
ณ  ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5  
อ.เมือง จ.ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 58
นางอารีย์  โสมวดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 6
และ 7 พร้อมด้วย
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง และ
คณะลงพืนที่ติดตามผล
การดำเนินงานการบริหาร
จัดการยางพารา 
ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านน้ำผุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนา
เครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ โดยมี ผู้แทน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง และนายลัภย์
หนูประดิษฐ์ ปราชญ์สหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นวิทยากร
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
จัดประชุมเตรียมจัดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ
จังหวัดตรัง ประจำปี2558ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 15-16 ม.ค. 58
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง จัดโครงการ
เพิ่มศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร ปี 2558
ให้กับสหกรณ์บริการ
โรงพยาบาลตรัง  จำกัด
ณ  โรงแรมเวฒนาพาร์ค
อ.เมือง 
  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 58
นางสมจิตร  ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบส่งเสริมสหกรณ์
(CPS)
ณ  โรงแรมเรือรัษฏา
อ.เมือง 
  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ได้จัดโครงการประชุม
แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้แก่
คณะกรรมการ ประธาน
กลุ่มสมาชิกแกนนำ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ณ  สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด

อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

     เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 57
นายนิกร  สุกใส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในการประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัด
ตรัง ที่ขอกู้ จำนวน 2
สหกรณ์ ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57
นายสาโรช ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 นำคณะนักเรียน
โรงเรียน ตชด. จำนวน
50 คน ศึกษาดูงาน
ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ำมันกระบี่  จำกัด
จังหวัดกระบี่

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 57
นายสุวัฒน์ชัย  สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมผู้นำกลุ่ม
ประจำปี 58ของสหกรณ์
การเกษตรห้วยยอด  จำกัด
ณ   เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ได้ดำเนินการประชุม
แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่
คณะกรรมการ ประธานกลุ่มสมาชิกแกนนำ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ณ  สหกรณ์การเกษตรสุโสะ
จำกัด   อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 28พ.ย. 57
นายชวลิต  ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร
จังหวัดตรัง  ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง  อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 27 พ.ย..57
นายนารถพงษ์  สุนทรนนท์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประชุมติดตามโครงการยางพาราทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 25 พ.ย..57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1 / 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 17 พ.ย..57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง  จัดประชุมซักซ้อม
การตรวจการสหกรณ์
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 29 ต.ค.57
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
เปิดโรงอบรมยางเตาประหยัดพลังงานและตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก  จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุ
กรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 26 ก.ย.57
ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรังร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ณ  ป่าสงวนแห่งชาติ
เทือกเขาบรรทัด ม.14
บ้านทุ่งหญ้าคา 
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน
จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ร่วมกับ สหกรณ์
การเกษตรเมืองตรัง  จำกัด
ปลูกไม้ผลยืนต้น จำนวน 200 ต้น  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผล
ยืนต้นครัวเรือนละต้น 
เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุ ครบ 60
พรรษา 2 เมษายน 2558 
ณ บริเวณรอบสระน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นาท่ามใต้  ตำบลนาท่ามใต้  อำเภอ  จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57
นายกิจ  หลีกภัย  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง  เป็นประธานในพิธี
เปิดงานสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน
ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด  อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57
นายกิจ  หลีกภัย  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง  และนายนันทวัฒน์ 
แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัด
ตรัง ร่วมโครงการเฉลิม
พระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น
ครัวเรือนละต้น  เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  ณ  สหกรณ์
การเกษตรวังวิเศษ  จำกัด  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์
จังหวัตดรัง ณ ห้องภัชรัตน์ 
โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
นายจรวย  ภูมิชาติ ผู้แทน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง ร่วมกับ นายสุจริต 
ษัฏเสน ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรนาโยง
จำกัด ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณรอบพื้นที่อาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
อ.นาโยง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 17  จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ  โดยมี
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี  สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธาน   ณ  โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง
จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ของ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านไชยภักดี 
จำกัด  ณ  โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 20 ส.ค.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ของ สหกรณ์การเกษตร
วังเจริญ  จำกัด  โดย
มอบทุนการศึกษาให้กับ
โรงเรียน 5 โรงเรียน
ณ  สหกรณ์การเกษตร
วังเจริญ  จำกัด  อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 18  ส.ค.57
นายนฤทธิ์  มงคลศรี
นายอำเภอสิเกา  เป็นประธานเปิดงานสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน 
ณ  สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรม  อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 18 ก.ค.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ครั้งที่ 42 ของ สหกรณ์
การเกษตรห้วยยอด จำกัด
ณ  หอประชุมโรงเรียน
ห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค.57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน  ณ  ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.57
นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง
นายอำเภอย่านตาขาว
เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2557
ณ   สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด  อำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57
นายชวน  หลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิด
อาคารสำนักงานใหม่
สหกรณ์การเกษตรนาโยง
จำกัด   เลขที่ 267  ม.1
ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง
จ. ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน
7 มิถุนายน วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนปี 2557
ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2557
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังวน จำกัด  จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2557
ณ. โรงรม  ม.2 บ้านห้วยลึก ต.วังวน อ.กันตัง จ. ตรัง


คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 ร่วมกับ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำนักเรียน
รร.ตชด.สันติราษฎร์
ประชาบำรุง และ รร.ตชด. บ้านหินจอก ทัศนศึกษา
ดูงานสหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด จ.พัทลุง และศึกษาธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดสงขลา จ. สงขลา

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดประชุมโครงการ
ประชุมชี้แจงแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งชำระหนี้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 
 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด ครั้งที่
5/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 14 พ.ค..57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
สหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน
ประจำปี 2557
 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค
 อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 13-15 พ.ค.57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่
17 สงขลา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร
 ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด  อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 9 พ.ค.57
นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง
นายอำเภอย่านตาขาว
เป็นประธานในการ
เปิดปั๊มเอสโซ่ ของ
สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จำกัด  อำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 7 พ.ค.57
สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ
จำกัด จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2557โดยมี
นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล 
นายอำเภอวังวิเศษ
เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญ
ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด  อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 1 พ.ค.57
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
หนองคล้า  จำกัด จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2557  โดยมีนายสุวรรณ
ช่วยนุกูล นายอำเภอวังวิเศษ
เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญ
ณ อนามัยหนองคล้า อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 57
นายสาโรช  ถาวรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อาวุโส  ได้ประชุมใหญ่
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ช่องลม  จำกัด และได้
จ่ายคืนเงินปันผลแก่สมาชิก
(การเลิกสหกรณ์)
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน
นายธนงศักดิ์  แสงศรี

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.57
ดร. จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบรถ
ขนส่งสินค้าและปล่อย
คาราวานสินค้าสหกรณ์
โดยมี นายนันทวัฒน์ 
แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัด
ตรัง เข้าร่วมงาน
ณ. ตลาดสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
เปิดโครงการ"หน่วย
บำบัดทุกข์  บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดตรัง ประจำปี2557
ณ โรงเรียนหาดสำราญ
บริเวณสวนสาธารณะ
หาดสำราญ  อ.หาดสำราญ  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57
นายอมรเศรษฐ์ 
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57
สห
กรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด  เปิดตลาดนัดสหกรณ์โดยเครือข่าย
กลุ่มอาชีพในจังหวัดตรัง นำสินค้าอุปโภค  บริโภค  มาจำหน่าย ซึ่งจัดทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น 
ณ บริเวณหน้าที่ทำการสหกรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

 

  เมื่อวันที่ 1 มี.ค.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานนเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกและ
พิธีเปิดสำนักงาน ของ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรจังหวัดตรัง  จำกัด  ณ   เลขที่ 156 ถ.มหาราช 50 ปี   ตำบลย่านตาขาว    อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 26 ก.พ.57
นายอมรเศรษฐ์
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ  ครั้งที่ 9
ประจำปี 2557
ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬา
เทศบาลนครตรังทุ่งแจ้ง
อ.เมือง  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 24 ก.พ.57
นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล
นายอำเภอวังวิเศษ เป็น
ประธานในพิธีเปิดอบรม
โครงการปลูกจิตสำนึก
ด้านอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการและคุณค่าสหกรณ์
ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ อ.วังวิเศษ
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 20 ก.พ.57
นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 18 ก.พ.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการ
จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 9  วันที่ 26 ก.พ.57
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ.57
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มอาชีพในสถาบัน
เกษตรกรระดับจังหวัดและ
ระดับภาค
ณ ห้องประชุมโรงแรม
วัฒนาพาร์ค   อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57
นายอมรเศรษฐ์
สุวรรณมาศ
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง เป็นประธาน
ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด  อำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 6 ม.ค.57
นายสุชิน  สุธาชีวะ
นายอำเภอรัษฏา และ
หน่วยงานในอำเภอรัษฎา
ประชุมสัญจรพบปะกับ
คณะต่าง ๆ ในสหกรณ์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์
เข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรรัษฎา
จำกัด  อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 23-27 ธ.ค.56
สหกรณ์การเกษตรรัษฎา
จำกัด จัดกิจกรรมสัปดาห์สินค้าราคาประหยัด เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกและสินค้าสหกรณ์ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาด
ณ บริเวณหน้าสหกรณ์
การเกษตรรัษฎา  จำกัด
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.56
นายอาทิตย์  สุกเหลือ
ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน พร้อมคณะติดตามการปฏิบัติงานและ
ชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.56
ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ร่วมปฏิบัติงาน
ในร้านนาวากาชาด
ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ถนนตรัง - สิเกา  อำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 29 พ.ย.56
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ
เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
เปิดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติด้านสหกรณ์
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
อ.เมือง จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์
หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ แก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรรัษฏา   จำกัด อ.รัษฏา  จ.ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56
นายสุกรี  พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6,7
ตรวจเยี่ยมการผลิตยางของ
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56
นายสุกรี  พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6,7
ประชุมมอบนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรังณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 26 พ.ย.56
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมบริจาคสิ่งของ
เนื่องในงาน "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ถนนตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 21 พ.ย.56
นายแดง  สิทธิชัย ประธาน
กรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก 
จำกัด ร่วมกันคณะอาจารย์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
อำเภอรัษา จังหวัดตรัง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้นักเรียน เพื่อปลูกฝัง
การออมและการรู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายเงิน 

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่24ต.ค.-7พ.ย.56สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ  จำกัด จัดประชุมกลุ่มสมาชิก
ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 25 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการประชุม
ชี้แจงนโยบายแผนปฏิบัติ
งานปี 2557 และขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์  ณ สหกรณ์
การเกษตรปะเหลียน  จำกัด อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานโครงการประชุม
ชี้แจงนโยบายแผนปฏิบัติ
งานปี 2557 และขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง อ.เมือง  จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56
ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดตรัง  ภายใต้การนำ
ของนายอุทัย  ศรีเทพ
ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรังและ
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังพร้อม
ด้วยคณะผู้แทนจาก
สหกรณ์ต่างๆ เข้าร่วม
แสดงความยินดีกับ
ท่านสมศักดิ์  ปะริสุทโธ
เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง  ในโอกาสเข้า
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังคนใหม่

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคม
อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 22 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น.
ประธานโครงการประชุม
ชี้แจงนโยบายแผนปฏิบัติ
งานปี 2557 และขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์  ณ ห้องประชุม
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 21 ต.ค.56
นายชวลิต  ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตรวจติดตามงาน
โครงการแก้ไขปัญหา
ยางพารา ปี 2557
โรงงานแปรรูปยางพารา
ณ. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด
ตรัง อ.เมือง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 16 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการทำธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด
สหกรณ์การเกษตร
หาดสำราญ  จำกัด และ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านยวนโป๊ะ   จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.56
สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรังจัดสัมมนา
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานโครงการและ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา กิจกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมยางแผ่นผึ่งแห้ง / รมควัน
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
อ.เมือง   จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึก
อบรมและเป็นวิทยากร
บรรยายบทบาท หน้าที่ของ
ประธานกลุ่มฯ เลขานุการกลุ่มฯ ของสหกรณ์การเกษตรรัษฏา  จำกัด
ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

อ.รัษฎา   จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 8 ต.ค.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุม
ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
จัดตั้งสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 2
ณ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
อ.ย่านตาขาว   จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 2 ต.ค.56
นางสุกัญชลา พยับบรรณา
กูร และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
และบริษัท CMS เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 
จำกัด  ได้เข้าสรุปโครงการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังคีรี  จำกัด  อ.ห้วยยอด  
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  18  ก.ย.56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันประมงแห่งชาติประจำปี
2556 จังหวัดตรัง
ณ บริเวณท่าน้ำ
วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน)
อ.เมือง   จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  10  ก.ย.56
นายสาโรช ถาวรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริม
สหกรณ์อาวุโส ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัด
น้ำเสียของโรงรมยาง
แผ่นรมควัน ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านหนองคล้า  จำกัด 
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  10 ก.ย. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการ
อบรม หลักสูตร บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำเนินการ
ณ สำนักงานสหกรณ์
การเกษตรรัษฏา  จำกัด 
อ.รัษฏา จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  9 ก.ย 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคุณทนงศักดิ์
ชำนาญเหนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ณ  ห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อ.เมือง  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  30-31 ส.ค.56
สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ  จำกัด  จัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริการ
ของหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์
ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์
ทาว์เวอร์ อ.หาดใหญ่
จ. สงขลา

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  28 ส.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556  ของสหกรณ์การเกษตรกันตัง  จำกัด  ณ  อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอ
กันตัง  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  28 ส.ค.56
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการกำกับและ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 /2556
ณ  ห้องประชุม
พระยารัษฏา1  ศาลากลางชั้น 5  อ.เมือง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  27 ส.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556  ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
จำกัด   ณ  ห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อ.เมือง  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  23 ส.ค. 56
นายสุชิน  สุธาชีวะ
นายอำเภอรัษฎา เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ครั้งที่ 23 ของสหกรณ์
การเกษตรรัษฏา  จำกัด
ณ  ศาลาประชาคม
อำเภอรัษฏา  อ.รัษฏา
 จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  22 ส.ค. 56
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ดรัง จัดโครงการประชุม
สามฝ่าย เพื่อสร้างเครือข่าย
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  22 ส.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ทางการค้าและเจรจาการค้า
ข้าวหอมมะลิ ระหว่าง
ผู้ประกอบการค้าของ
จังหวัดมหาสารคามกับ
ผู้ประกอบการค้าจังหวัด
ตรัง ณ ห้องธนาภูมิ
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  22 ส.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ครั้งที่ 22 ของสหกรณ์
การเกษตรวังเจริญ จำกัด ณ  ศาลาประชาคม
อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 56
นายสาธร  นราวิสุทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556 ของ
สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ประชุมมอบ
นโยบายในการส่งเสริม
สหกรณ์และติดตามผลการ
ดำเนินงานของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 28-29 ก.ค. 56
นายโอภาส  กลั่นบุศย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ณ  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ต.ทุ่งค่าย  อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่  25 ก.ค. 56
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเครื่อง
ผนึกสุญญากาศและ
เติมแก๊ส ให้แก่กลุ่มรัษฎาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรรัษฎา  จำกัด  จังหวัดตรัง
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา 1
วว.เทคโนธานี

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่  25 ก.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ครั้งที่ 24 ของสหกรณ์
การเกษตรนาโยง จำกัด ณ  ศาลาประชาคม
อำเภอนาโยง จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 56
นายประยูร  อินสกุล
ผู้ตรวจราชการกรม เขต
ตรววจราชการที่ 6 และ 7
ติดตามผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  13-14 ก.ค. 56
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรังร่วมกันสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฏา อ.เมือง
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  13 ก.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ของสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทุ่งต่อ จำกัด ณ  สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทุ่งต่อ จำกัด 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  11 ก.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ของสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านหนองครก
จำกัด ณ  สหกรณ์กองทุน
สวนยางหนองครก  จำกัด 
อ.รัษฏา จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  4 ก.ค. 56
นายสุชิน  สุธาชีวะ
นายอำเภอรัษฎาเป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556
ครั้งที่ 20 ของสหกรณ์
กองทุนสวนยางหนองบัว
จำกัด ณ  สหกรณ์กองทุน
สวนยางหนองบัว  จำกัด 
อ.รัษฏา จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  2 ก.ค. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556  ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านหนองศรีจันทร์  จำกัด
 อ.รัษฎา จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  28 มิ.ย. 56
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2556 ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านกะลาเส  จำกัด พร้อม
มอบทุนการศึกษา จำนวน
12 ทุน แก่เด็กนักเรียน 
ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านกะลาเส  จำกัด
ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  25 มิ.ย. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุม
ชี้แจงแนวทางการบริหาร
จัดการเงิน กพส. ปี 56
อ.เมือง   จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  17 มิ.ย.56
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตาม
โครงการผู้ว่า ฯ เยี่ยมบ้าน
ยามบ่าย "ตรังเมืองแห่ง
ความสุข" ณ ศาลาหมู่บ้าน
หนองครก หมู่ที่ 8  ตำบล
หนองปรือ
อำเภอรัษฏา
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  3 มิ.ย. 56
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านกะลาเส  จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง จัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ณ รีสอร์ท
หนามมดแดง อำเภอ
ป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  31 พ.ค. 56
คณะทีมงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรังและคณะอาจารย์ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเตาประหยัดพลังงานของสหกรณ์
กองทุนสวนยางหนองครก จำกัด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   

 เมื่อวันที่  31 พ.ค. 56
คณะทีมงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรังและคณะอาจารย์ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเตาประหยัดพลังงานของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านบางดี
จำกัด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
คลิ๊กรายละเอียด

   

 เมื่อวันที่  30 พ.ค. 56
นายภิญโญ  แสงพงศ์ชวาล
อุตสาหกรรมจังหวัดตรังและคณะตรวจเยี่ยมสหกรณ์
กองทุนสวนยางวังคีรี 
จำกัด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่  30 พ.ค. 56
นายนันทวัช  เจริญวรรณ
นายอำเภอห้วยยอดและ
คณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านบางดี
จำกัด  อำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  28 พ.ค. 56
นางอรุณี  เมืองสง หัวหน้า
ตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง
และคณะเข้าติดตาม
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ยางแผ่นรมควัน
งบพัฒนาจังหวัด
ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  23 พ.ค. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมศรีปะเหลียน
สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด  อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่  23 พ.ค. 56
ทีมงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรังและคณะ
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์
กองทุนสวนยางวังคีรี 
จำกัด  อำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่  23 พ.ค. 56
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด
จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2556
ณ โรงเรียนบ้านคลองโตน
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 56
นายประยูร  อินสกุล
ผู้ตรวจราชการกรม เขต
ตรววจราชการที่ 6 และ 7
ติดตามผลการดำเนินงาน
การชำระบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ตรัง ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  16 พ.ค. 56
นายสุธรรม  บัวแก้ว
จัดหางานจังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2555
ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด  ต.เขาวิเศษ
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าตรวจเยี่ยม บ้านนายวิรัติ 
โงกเขา ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
บ้านเก่าขนุน ต.อ่าวตง 
อ.วังวิเศษ จ. ตรัง ตามโครงการ"เยี่ยมถึงบ้าน
เพิ่มสุข คลายทุกข์"

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  8 พ.ค. 56
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
จัดประชุมชี้แจงและ
เผยแพร่โครงการแก่ผู้นำสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังคีรี อ.ห้วยยอด
จ. ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  30 เม.ย. 56
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
อ.เมือง จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29เม.ย. 56
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร ครั้งที่ 1/2556 ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
ณ โรงแรมนานาบีช
อ.เมือง   จ. ชุมพร

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 56
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานทอดผ้าป่า
สามัคคีของกรมฯ
 ณ วัดท่าสุธาราม ต.ตะโก
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 56
นางปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พิเศษ ศูนย์วิจัยยางสงขลา
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชา
การเกษตร ได้ทำพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐาน
GMP ให้กับชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 2-3 เม.ย. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ได้นำขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556  ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 2 เม.ย..56
นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
  เข้าร่วมงาน โครงการ
ซื้อหุ้นลุ้นโชค
ณ สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด 
อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555ของ
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ทุ่งค่าย  ณ โรงเรียนบ้าน
เขาไม้แก้ว อ.ย่านตาขาว
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด 
ณ โรงแรมเรือรัษฏา
อ.เมือง  จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  22 มี.ค. 56
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดพิธี
มอบรางวัลและประกาศ
นียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะ
การประกวด "สุดยอดเด็กดี
มีเงินออม" ในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออม
ในระบบสหกรณ์
ณ โรงเรียนบ้านวังลำ
อ.ห้วยยอด  จตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 56
นายประยูร  อินสกุล
ผู้ตรวจราชการกรม เขต
ตรววจราชการที่ 6 และ 7
ติดตามงานของผู้ตรวจราชการฯ จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56
ประธานคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางติดตาม
โครงการฯในจังหวัดตรัง
และตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยาง
ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด
ตรัง อ.เมือง และ จุดรับซื้อ
ยางที่สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด 
อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง โดยมี
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ให้การต้อนรับ
 
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 56
นายสาธร  นราวิสุทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2556 ครั้งที่ 8
ณ  โรงพละศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 1 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 56
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดงานวันสหกรณ์
แห่งชาติประจำปี 2556
ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทุ่งต่อ  จำกัด
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 56
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ 27 ปี แห่งการ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด
ณ สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จำกัด อำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ศึกษาดูงานนิคมสหกรณ์
หลังสวน และ สหกรณ์
ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงเปิดโรงงานสกัดปาล์ม
น้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ
จำกัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 7-8 ก.พ.56
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ณ โรงแรมรอยัล  อ.เมือง
จ. กระบี่ และ ศึกษาดูงานการรวบรวมปาล์มน้ำมันและ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ณ ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูก
ปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 29 ม.ค.56
น.ส.สุมาลี  มาสุวรรณ
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ จัดประชุม
สัมนาการควบคุมภายในและหลักธรรมาภิบาลสถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรัง 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  28 ม.ค.2556
น.ส.สุมาลี  มาสุวรรณ
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำสหกรณ์"
ณ ห้องศรีปะเหลียน
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  26 ม.ค.2556
การแข่งขันกีฬาภายใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปี 2556
CPD  SPORT   DAY  ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม
จังหวัดปทุมธานี

 คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  23 ม.ค.2556
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมกับคณะทำงาน
สำนักงานวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาดูงานลานเทปาล์ม
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านไชยภักดี จำกัด อำเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง
 

 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  22 ม.ค.2556
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มอาชีพของ
สถาบันเกษตรกรในจังหวัด
ตรัง"  ครั้งที่ 2   
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  17ม.ค.2556
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ 
ซึ่งนำโดย สหกรณ์
การเกษตรโนนสูง  จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

 
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 16-17ม.ค.2556
นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล
ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ 6, 7 ดูงานใน 
พื้นที่จังหวัดตรัง

 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สันติราษฎร์ประชาบำรุง
บ้านเจ้าพะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2556
นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล
ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ 6, 7 ประชุม
ข้าราชการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการ
ส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรังพร้อมดูงานในพื้นที่
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2556
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง นำโดย
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วม
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องใน
วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2556
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมร้านค้า
สหกรณ์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สันติราษฎร์ประชาบำรุง
หมู่ที่ 14 ตำบลปะเหลียน
อำเภอปะเหลียน  จังหวัด
ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 6-7 ม.ค.2556
สหกรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด จัด
โครงการเสวานาประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท
อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2556
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง นำโดย น.ส.อุไรรัตน์
พรหมหนู ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ร่วมกับสหกรณ์กองทุน
สวนยางวังคีรี  จำกัด จัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านวังลำ
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2556
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เป็นประธานในการประชุม
คณะทำงานประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 / 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   

 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.55
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังคีรี  จำกัด  ได้จัดอบรม
สมาชิกสหกรณ์ โครงการ
ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่า
สหกรณ์ โดยมีนายประภาส
มาศทอง ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่17 เป็นวิทยากร
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี  จำกัด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง  

คลิ๊กรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.55
สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ
จำกัด  อบรมธานกลุ่ม / เลขานุการกลุ่ม ในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของประธานกลุ่ม โดยมีนายประภาส
มาศทอง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 เป็น
วิทยากร ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังเจริญ
จำกัด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค.55
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"กระบวนการอัดก้อนยางตามมาตาฐาน GMP"
โดยมี
นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
  เข้าร่วม
ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่20-21ธ.ค.55
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ต้อนรับผู้แทนจากประเทศจีน พร้อมด้วยอัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)
และผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่เดินทางมาเจรจา
ซื้อสินค้าและหาแนวทาง
ความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุนกับชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรัง  จำกัด
และ สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว  จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2555
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข"สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน" ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ โรงเรียนบ้านนาทะเล
หมู่ที่ 1 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2555
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง   อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2555
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็น
ประธานในการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 12-14ธ.ค..2555
นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล
ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจ
ราชการที่ 6, 7 ประชุม
ติดตามโครงการตามแผน
การตรวจราชการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อม
ดูงานในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 11 ธ.ค..2555
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ของสถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 7 ธ.ค..2555
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส
(Big cleaning day)
ณ  บริเวณสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 5 ธ.ค..2555
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555 
ณ บริเวณหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2555
นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร
"การปลูกจิตสำนึกการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์"
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว  จำกัด อ.รัษฎา
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2555
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำและปลูก
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
85 พรรษา มหาราชา
ณ  ต้นน้ำคลองน้ำเจ็ด
ม.6  ต. นาโยงเหนือ
อ.นาโยง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ควนเมา จัดประชุมใหญ่
วิสามัญ เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบประมาณและ
แผนงานในการลงทุน
เพิ่มเติม และเพื่อจัด
สร้างโรงงานอัดยาง
แห่งที่ 2  ณ ที่ทำการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ควนเมา อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง 
 

คลิ๊กรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นางอรทัย  เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรัง รับมอบพัดลมจาก
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง โดยมีนายจรวย ภูมิชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และคณะ เป็นผู้มอบ
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรัง รับมอบนาฬิกา จาก
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด โดยมี ส.ต.ท.เคล้า
รัตโน กรรมการ เป็นผู้มอบ
ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง  อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 55
น.ส.สุมาลี  มาสุวรรณ
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ จัดประชุม
พิจารณาเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55
น.ส.สุมาลี  มาสุวรรณ
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์ตามโครงการ
พักหนี้เกษตรกรรายย่อย 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 55
นางสาวออุไรรัตน์ พรหมหนู ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์
  ได้เข้าร่วม
ติดตามการตรวจประเมิน
โรงอัดก้อนยางมาตรฐาน
ตามระบบ
GMP ครั้งที่ 2
นำโดยนางณพรัตน์  วิชิตชล
ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยาง
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร ของ ชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดตรัง เช่าที่ บริษัท
ทักษิณรับเบอร์  จำกัด
อำเภอบางกล่ำ จังหวัด
สงขลา
 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 55
นายสาโรช  ถาวรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อาวุโส ร่วมกับนายเกียรติ
เนื่องฤทธิ์ ประธานสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ
จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเเศษ  จำกัด อำเภอ  
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 55
นางสาวออุไรรัตน์ พรหมหนู ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์
  ได้เข้าร่วม
ติดตามการตรวจประเมิน
โรงอัดก้อนยางมาตรฐาน
ตามระบบ
GMP ครั้งที่ 1
นำโดยนางณพรัตน์  วิชิตชล
ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 55
นายสาโรช  ถาวรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   
วังวิเศษ จำกัด  ณ โรงเรียนเขาโอน อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้ร่วมประชุมกลุ่มสถาบัน
เกษตรกรเครือข่าย
อำเภอรัษฎา ณ ที่ทำการ
สถาบันเกษตรกรเครือข่ายอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังเป็นประธานโครงการประชุมเตรียมการประชุมและวิเคราะห์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังร่วมพิธี "วันปิยมหาราช"
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ประชุมเพื่อทราบประเด็นปัญหาและแนวทาง
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสหกรณ์ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
อำเภอเมืองจังหวัดตรั
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 55
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว  จำกัด ต้อนรับคณะสมาชิกจากสหกรณ์
กองทุนสวนยางห้วยน้ำขาว  จำกัด  อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
ณ สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว อำเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ประชุมขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
อำเภอ จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่19 ต.ค. 55
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จัดพิธีเซ่นไหว้รับขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว เนื่องในเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 55
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดประชุมเครือข่ายข้าวสาร โดยมี
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตรังร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่4 ต.ค. 55
สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด จัดอบรมให้ความรู้การทำขนมแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทำขนมไทยบ้านวัดกลางพัฒนา ณ ที่ทำการ
กลุ่มฯ   ม.5   ตำบล
นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 55
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบรางวัลโครงการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล (ISO) 9001 : 2008 แก่ สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ  จำกัด
ณ โรงแรม อะเดรียติก
พาเลซ  กรุงเทพฯ

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 55
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบรางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในด้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555 แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก 
จำกัด ณ โรงแรมอะเดรียติก
พาเลซ กรุงเทพฯ

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 55
นายอาวุธ ประพันธ์
ผอ.สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยางตรังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2555 ของ
ชุมนุมสหกรณ์กองทุน
สวนยางตรัง จำกัด
ณ สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 23-26ก.ย. 55
น.ส.อุไรรัตน์ พรหมหนู
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอศึกษาดูงานการเชื่อมโยงเครือข่าย
สินค้าสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง  จำกัด ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด  จำกัด และสหกรณ์
ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร 
จำกัด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ณ บริษัททักษิณรับเบอร์แอนด์โปรดักส์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตร
นาหม่อม จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 55
น.พ.วิรัช  เกียรติเมธา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดอาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด โดยมีนายนันทวัฒน์  ก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมงาน  ณ เลขที่ 132/32-33 ถ.พัทลุง อ.เมือง จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านกะลาเส  จำกัด
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอสิเกา จัดประชุมสัมมนาโดยมี
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมสัมมนา  ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านกะลาเส จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง ตรวจการก่อสร้างเตาเผาโรงรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
หนองครก  จำกัด อำเภอ
รัษฏา จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังเ
ป็น
ประธานเปิดสำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ไทรบ่วง จำกัด อ.รัษฏา 
จ. ตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 55
สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
ช่อง 11ทีมผลิตรายการสหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา มาทำสารคดีของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านไชยภักดี  จำกัด 
ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านไชยภักดี  จำกัด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 55
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
สาขาคลองท่อม อำเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง จัด
โครงการอบรมสัมนา
แนวทางการบริหาร
จัดการสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรด้านการ
ควบคุมภายใน
ณ โรงแรมธรรมรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 55
นายเสนอ  ชูจันทร์
ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6,7  ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 55
สหกรณ์การเกษตร
เมืองตรัง  จำกัด ศึกษาดูงานด้านการบริหารสินเชื่อและการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด  จำกัด
โดยมีนายนันทวัฒน์ 
แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรังเข้าร่วม 
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อจัดหาเสถียรภาพราคายาง
ณ จุดรวบรวมยางของ
สกก.ย่านตาขาว จก,
สกก.ปะเหลียน  จก. และ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555ครั้งที่  21 ของสหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง         
คลิ๊กรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 55
น.ส.สุมาลี  มาสุวรรณ
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
ณ ห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่  17 ส.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม  จำกัด
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดควนไทร ตำบลปากคม  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 55
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ทำการวิเคราะห์บ่อบำบัดน้ำเสีย
 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด และ สหกรณ์
กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา  จำกัด
 

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในการรวบรวมยางพารา การแปรรูป ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์
การเกษตรรัษฏา  จำกัด
อ.รัษฎา จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2555
ครั้งที่ 40 ของสหกรณ์
การเกษตรห้วยยอด
จำกัด  ณ ปั๊มน้ำมันสหกรณ์ ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรวังเจริญ  จำกัด
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรวังวิเศษ จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
   

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.55
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ณ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี  จำกัด
จ.สุราษฎร์ธานี
คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2555
ของสหกรณ์การเกษตร
นาโยง จำกัด  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอ
นาโยง อำเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธี
โครงการประชาอาสา
ปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษา มหาราชินี
ณ. อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมบ้านควนตุ้งกู ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง
จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555ครั้งที่ 19 ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านน้ำผุด จำกัด  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด  จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านบางดี  จำกัด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่  31 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดจอมไตร
ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 55
นายทนงศักดิ์ ชำนาญเหนาะ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน  จำกัด ดูงานองค์การสวนยาง
จ.นครศรีธรรมราช

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.บ้าน
ควนตอ  จำกัด ณ ที่ทำการกองทุนบ้านควนตอ  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 55
นายจรวย ภูมิชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน
61 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5

คลิ๊กรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี  จำกัด
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา  จำกัด จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออม
ในโรงเรียน ณ  โรงเรียนบ้านคลองโตน ตำบล
เขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนอง
ศรีจันทร์  จำกัด อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 55
นางจันทนา  ทั่วรอบ
ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีในสหกรณ์
นักเรียน ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 8 
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา  จำกัด ตำบล
ท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวังวิเศษ  จำกัด  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ณ  กลุ่มเกษตรกร
ทำสวนควนเมา อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด  จำกัด 
 
คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เป็นประธานเปิดการอบรมประธานกลุ่ม / เลขานุการ
กลุ่ม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 55
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำการทดสอบสารรักษาสภาพ
น้ำยางยุคใหม่ ณ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้าน
ไชยภักดี  จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
 

 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
มอบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล  6 รางวัล  จากการประกวด "ค้นหาสุดยอดเด็กดี
มีเงินออม"
ณ โรงเรียน
เพาะปัญญา อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ร่วมกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
วังวน  จำกัด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การออมในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดวารีวง
ตำบลวังวน อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 55
นางสุธิรา เชษฐวรรณ
สิทธิ์  และ น.ส.น้ำทิพย์
พันธ์ลาภตรังนักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังได้จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านหนองครก อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ร่วมกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
หนองบัว จำกัด จัด
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการออมใน
โรงเรียน ณ โรงเรียน
บ้านหนองบัว ตำบล
หนองบัว  อำเภอรัษฏา
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่17-19 กค.55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี
สหกรณ์จังหวัดตรัง 
เป็นประธานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ความ
เข้มแข็งของสหกรณ์
และขยายผลสู่ระดับกลุ่ม ณ โรงเรียนเพาะปัญญา
อ.เมือง จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ร่วมกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกะลาเส  จำกัด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน ณ โรงเรียน
กมลศรี  ต..กะลาเส     
อ.สิเกา จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 55
นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด  อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง  
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55
นายสมจริง  อินทรักเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยยอด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ  จำกัด พร้อมมอบทุน จำนวน 2 ทุน ณ โรงอัดก้อนของกลุ่ม
สกย.อำเภอห้วยยอด 
ต.ทุ่งต่อ  อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ สกย.หนองบ่อพัฒนา จำกัด จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้าน
ปากคลอง  ต.หนองบ่อ  
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 55
นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555 ของสหกรณ์
กองทุนสวนยางหนองบัว  จำกัด พร้อมมอบทุน จำนวน 10 ทุน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว
จำกัด ต.หนองบัว อ.รัษฏา
จ.ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55
นายชาญวิทย์ สุกนธสิงห์ สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ ได้เข้า
ตรวจประเมินการดำเนินงาน ณ สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ จำกัด  อ.วังวิเศษ
จ. ตรัง  

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ สกย.บ้าน
น้ำผุด  จำกัด จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน ณ โรงเรียน
บ้านน้ำผุด ตำบลน้ำผุด
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คลิ๊กรายละเอียด
    เมื่อวันที่ 5-7 ก.ค. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า
สหกรณ์ ครั้งที่ 2 
ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตราด

คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
ที่ 17สงขลา จัดสัมมนา
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ำ และเวทีแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นการ
พัฒนาลานเทปาล์ม
น้ำมัน ณ หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด
   
  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 55
นายสุวัฒน์ชัย
สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็น
ประธานในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี
2555 ของสหกรณ์
กองทุนสวนยางปากคม  จำกัด พร้อมมอบทุน
จำนวน 4 ทุน
ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางปากคม  จำกัด

คลิ๊กรายละเอียด
   

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรังจัดโครงการ
ฝึกอบรม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงิน กพส. และโครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการเรียนรู้ ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์
ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง ชั้น 3 อ.เมือง
จ. ตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่26-27มิ.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ปี 2555
ณ โรงแรมธรรมรินทร์
อ.เมือง จ. ตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 55
นายนันทวัฒน์  แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ร่วมกับ
สกก.เมืองตรัง  จำกัด
จัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการออมใน
โรงเรียน ณ โรงเรียน
เพาะปัญญา ตำบล
นาโยงใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธี
ดื่มน้ำสาบานถวายสัตย์
ปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด
ณ. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5
คลิ๊กรายละเอียด
   

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55
น.ส.สุมาลี มาสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555
 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางอรุณี
เมืองสง หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ตรวจสอบ
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร ณ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้าน
คลองโตนพัฒนา จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง และ สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ทุ่งใหญ่พัฒนา  จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.55
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางอรุณี
เมืองสง หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ตรวจสอบ
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร ณ สหกรณ์
กองทุนสวนยางวังวน  จำกัด  อ.กันตัง จ. ตรัง
 

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.55
นายสาโรช  ถาวรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริม
สหกรณ์อาวุโส เป็น
วิทยากรอบรมบทบาท
หน้าที่ประธานกลุ่ม
เลขานุการกลุ่ม ของ
สหกรณ์การเกษตร
วังเจริญ  จำกัด
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังมะปราง
อ.วังวิเศษ จ. ตรัง 

คลิ๊กรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 55  
นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานใน

พิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์
การเกษตรพิมาย  จำกัด 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 13  มิ.ย.55
นายชาญวิทย์ สุคนธสิงห์
สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ ได้เข้าตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1
โครงการพัฒนาธุรกิจ
ของสหกรณ์สู่มาตรฐาน
สากล(ISO) ณ สหกรณ์
การเกษตรวังวิเศษ  จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 5 - 6 มิ.ย.55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรังได้จัด
โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านหนองครก
อำเภอรัษฏา  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 1 - 2 มิ.ย.55
คณะนักวิจัยและทีมงาน
วิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและ
ทีมงานได้นำเสนอผลงาน
วิจัยแก่ผู้แทนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจด้าน
ยางพาราในจังหวัดตรัง
ณ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง และตรวจ
เยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่
จำนวน 3 สหกรณ์

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 1  มิ.ย.55
คณะนักวิจัยและทีมงาน
วิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านไชยภักดี  จำกัด
อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.55
นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  ครั้งที่ 4 / 2555
ณ ห้องประชุมโรงแรม
โนโวเทล ชุมพร บีช
รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
จังหวัดชุมพร
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 28-29พ.ค.55
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ได้จัด
โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ท่าสะบ้า  อ. วังวิเศษ 
 จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 27-28 พ.ค.55
สหกรณ์การเกษตร
วังเจริญ  จำกัด  ได้จัดทำ
แผนงานประจำปี 2556
โดยมีนายสาโรช 
ถาวรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา
ณ. ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 55
นายกิจ   หลีกภัย
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2554 ของ
สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน   จำกัด
ณ  สหกรณ์การเกษตร
ปะเหลียน  จำกัด
  

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.55
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านคลองโตน  จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก  ณ โรงเรียนบ้าน
คลองโตน  อ. วังวิเศษ
จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 21-22พ.ค.55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้จัดโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านไชยภักดี  จำกัด อ. วังวิเศษ  จ. ตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

    

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 55
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านไชยภักดี  จำกัด  ได้
ต้อนรับ นายมนตรี
เทพโยธา  เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้อมคณะ ในการติดตามประเมินระบบ
การส่งเสริมสหกรณ์

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 55
สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด ได้ต้อนรับ นายมนตรี
เทพโยธา  เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้อมคณะ ในการติดตามประเมินระบบการส่งเสริมสหกรณ์

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 55
นายธวัช  อุดมคณารัตน์ปศุสัตว์จังหวัตดรัง เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2554  ของ
สหกรณ์การเกษตร
วังวิเศษ  จำกัด ณ  อาคารรวบรวมผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 55
นายนิพันธ์  ศิริธร
นายอำเภอเมืองตรัง
เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2554  ของ
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง  จำกัด ณ  โรงแรมเรือรัษฏา
โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยางจังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555
นายเสนอ ชูจันทร์
ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6,7ติดตาม
งานโครงการASPL และโครงการสินค้าอุปโภค บริโภคถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 55
นายบุญฤทธิ์  งานสม
นายอำเภอห้วยยอด
เป็นประธานเปิดงาน
สินค้าอุปโภคบริโภค
ราคาถูกทั้งแผ่นดิน
สินค้าสหกรณ์ ราคา
ยุติธรรม  ณ สหกรณ์
การเกษตรห้วยยอด
จำกัด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 55
นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง
นายอำเภอย่านตาขาว
เป็นประธานเปิดงาน
สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม  ณ สหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว 
จำกัด จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 55
นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง ณ ลานวัฒนธรรม
(สนามทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 55
นายวิรัตน์ อันตรัตน์
ผจก.สกย.บ้านน้ำผุด จก
นายชัยฤทธิ์  ถ่ายย้วน
ประธานกรรมการ สกย.
กะลาเส  จก เป็นผู้แทน
เสนอมุมมองของเกษตรกร
ผู้ผลิตในการปรับตัวรองรับ AEC ในปี 2558
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท 
จ.กระบี่

 คลิ๊กรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 27  เม.ย. 55
น.ส.อุไรรัตน์ พรหมหนู
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 

 
คลิ๊กรายละเอียด 

   

เมื่อวันที่ 26  เม.ย. 55
นายสงบ  เย็นใจ นักวิชา
การสหกรณ์ชำนาญการ
นายเติมศักดิ์  เสียมไหม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญประจำปี 2554
สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจังหวัดตรัง จำกัด
ณ ห้องภัชรี โรงแรม
วัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ. ตรัง

 คลิ๊กรายละเอียด

   

นายสงบ  เย็นใจ นักวิชา
การสหกรณ์ชำนาญการ นายเติมศักดิ์  เสียมไหม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เร่งประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
หาดสำราญ  จำกัด เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มต่าง ๆ ของสมาชิก

 คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 23 เม.ย 55 
นายเสนีย์ จิตตเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง
จังหวัดตรัง ครั้งที่
3/2555 ณ สำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยางจังหวัดตรัง อ.เมือง  จ. ตรัง
คลิ๊กรายละเอียด

 

 เมื่อวันที่ 19  เม.ย. 55
นายวีระ  เกิดศิริมงคล
นายอำเภอปะเหลียนเป็น
ประธานเปิดโครงการ
เชิดชูเกียรติสมาชิก
แรกตั้ง ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรปะเหลียน 
จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 
คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่ 18  เม.ย. 55
นายสงบ  เย็นใจ นักวิชา
การสหกรณ์ชำนาญการ นายเติมศักดิ์  เสียมไหม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งค่าย ณ ศาลาประชุม  ม.1(
สวนป่า) ต.ทุ่งค่าย
อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง
 คลิ๊กรายละเอียด

   

เมื่อวันที่13-14 เม.ย. 55
นายปกาศิต  สมาธิ
นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ ตรวจเยี่ยม
จุดปฎิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
อำเภอห้วยยอดและอำเภอ
รัษฏา  จังหวัดตรัง

คลิ๊กรายละเอียด

ดูข้อมูลย้อนหลัง ปี 55

ดูข้อมูลย้อนหลัง ปี 54 

 

                                        
สายตรงสหกรณ์จังหวัดตรัง
E-mail : somjit@cpd.go.th


ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์
Creative Thinking Proactive working Develop Cooperative

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 10 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง
E-mail :
cpd_trang@cpd.go.th
โทร. 075-218562 , 075-221182
โทรสาร. 075-214821
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *