ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อัตรากำลังของหน่วยงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนฯ
แผนงานและโครงการ
งบประมาณประจำปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุม
Celendar

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
เงินช่วยตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

บริการของเรา
PMQA
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ
ระบบร้องเรียน
ระบบจองชื่อสหกรณ์แบบออนไลน์
ห้องสมุด Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
google

ติตต่อหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
จังหวัดตราด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดตราด
  
   :: คำขวัญประจำจังหวัดตราด: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา::


   
                               

                

                  
   รายละเอียดข้อมูลวาระแห่งชาติ ==>> คลิ๊กที่นี่ 

 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

"สำนักงานหกรณ์จังหวัดตราด เดินหน้าขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4     >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราด เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นที่" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้นำเข้า - ส่งออก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ณ สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 4 จังหวัดสระแก้ว      >> รายละเอียด

"สกก.เมืองตราด จำกัด เปิดขายข้าวแกงสหกรณ์"เมื่อวันที่ 8พฤษภาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด เข้าร่วมโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาการเกษตรกร" โดยจะเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 - 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด      >> รายละเอียด

"สภากาแฟ"เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"สภากาแฟเช้า" เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ณ ศาลา 100 ปี หน้าศาลากลางจังหวัดตราด      >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัฒฑ์แปรรูปข้าวและแบรนด์นครชัยบุรี"  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและแบรนด์นครชัยบุรินทร์ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 1) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด     >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูด การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล  สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูด การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยมีนายแสวง ศรีทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด เป็นวิทยากร ณ  ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ) ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด     >> รายละเอียด

"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล  สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดแหลมอวน ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด     >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช    >> รายละเอียด

"ประชุมเครือข่ายหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน โดยมีนางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัด และนายวุฒิพงศ์  รัตนมณฑ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด  จำกัด    >> รายละเอียด

"ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จัดโครงการพิเศษช้อปสินค้าลด 10% " เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เข้าร่วมโครงการพิเศษ ช้อปทั่วไทย 77 จังหวัด สหกรณ์ทั่วไประเทศร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุข สู่ประชาชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกับ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ นำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ทั้ง 2 สาขา    >> รายละเอียด

"รวมใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา " เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางาสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >> รายละเอียด

"วันตราดรำลึก 109 ปี " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก 109 ปี โดยมี นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด   >> รายละเอียด

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรหณ์ " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558  นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรหณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครื่อข่ายฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด   >> รายละเอียด

"ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำบัตทุกข์บำรุงสุขที่เกาะกูด " เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านคลองหินดำ ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.จนสด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร " เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายอาระ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตร โดยมีนายจรินทร์   ภูษนะภิบาลคุปต์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด - สีหนุวิลล์) " เมื่อวันที่ 5-7  มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดตราดเดินทางเพื่อร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดินฯ และร่วมเจรจาธุรกิจและหาช่องทางการจำหน่ายผลไม้ ณ จ.พระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมประชุมการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี" เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด และนายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงาน/ โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดย นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ) ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งสหกรณ์" เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มสัจจะพัฒนายางตำบลห้วยแร้งที่มีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด จัดสัมมนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดอบรม โครงการสัมมนา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง" (ฉบับแก้ไข)  ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) ต..เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด" เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ผู้ตรวจกระทรวงฯ ตรวจติดตาม โครงการตลาดนัดเกษตรกร" เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2558 นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเพื่อติดตามงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลาง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตร" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตร ณ หาดราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ " เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนสินเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีนายโชคดี  หนูเพ็ชร์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

" "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายจรินทร์  ภูษณะภิบาล ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

"โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางฯ " เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราฯ โดยมี นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์สวนยางเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม " เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  >> รายละเอียด

"บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด ส่งมอบรถตู้ " เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้รับส่งมอบรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง โดยบริษัท โตโยต้าตราด จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคา ณ บริเวณโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ด้านข้างศาลากลาง จ. ตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมบทบาทหน้าที่ ณ ก.ทำนาหนองโสน" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการประชุมบทบาทหน้าที่และการมีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาดจังหวัดตราด เนื่องในงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2558 ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "ประชุมบทบาทหน้าที่ ณ ก.ทำสวนหนองบอน" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการประชุมบทบาทหน้าที่และการมีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรณ์ ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด >> รายละเอียด

 " ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำฯ" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ บริเวณทะเลหาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด>> รายละเอียด

 "โครงการพัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้" เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดการประชุมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเงิน ในระบบสหกรณ์" เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเงิน ในระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) อ.เมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25577 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดอบรมโครงการประชุมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ โดยมี ดร.สุกรี  พืชผักหวาน ผจก. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด  จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกก.เมืองตราด จำกัด    >> รายละเอียด

 "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม บ้านสวนมะพร้าว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด   >> รายละเอียด

 "พิธีเปิดงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายรัฐบาล" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 25577 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาตราด   >> รายละเอียด

 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 25577 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >> รายละเอียด

 "สกจ.ตราด ตรวจเยี่ยม สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จ." เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จำกัด โดยมี นายอรรถพล สือบสอน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด  อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "สกจ.ตราด ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2557/2558  ณ บริเวณลานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีครั้งนี้ ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   >> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ในฐานะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

 "ร่วมลงนามถวาพระพรฯ" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1  >> รายละเอียด

 "วันปิยมหาราช" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าศาลาจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต เกษตรกรผู้ทำนาปี 2557 " เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรผู้ทำนา ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัด(สาขา 2 )  อ.เเมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 ""กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่2 " เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน โครงการ "กระทรวงเกษตและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2" โดยมี นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ " เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคกลาง ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายวินัย  กสิรักษ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมฯ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขา2 (สาขาเนินทราย)  >> รายละเอียด

 "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ " เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย  นายธีรวุฒิ  ใจดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ปลูกต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่หมู่ 4 บ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ๋ จ.ตราด >> รายละเอียด

 "พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี" เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 82 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน โครงการ "กระทรวงเกษตและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขาเนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายธนทัศน์  ทิิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางชั้น 4  >> รายละเอียด

 "ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 2556" เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 2556 ณ ศาลาวัดน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 ได้เดินทางมารตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้า / โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

 "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายจรินทร์  ภูษณะภิบาล ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พรัอมด้วยข้าราราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันจัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พรัอมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันระกำหวาน ของดีเมืองตราด โดยมี นางสาวเบญจวรรณ์  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณทางเท้าและผิวจราจรช่องทางคู่ขนานบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "งานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2014" เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล  สงวนสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน สนง.ชลประทานที่ 11 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี >>> รายละเอียด

 "สภากาแฟเช้า"  เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"สภากาแฟเช้า" เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ณ ศาลา 100 ปี หน้าศาลากลางจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "ประชุม การกระจายผลไม้(เงาะ) ออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมปรึกษาหารือและพิจารณารายละเอียดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง สืบสานประเพณีสงกรานต์"  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และรดน้ำขอพรต่อผู้ว่าฯ จ.ตราด ณ สนามหญ้าภายในบริเวณบ้านพักผู้ว่าฯ >>> รายละเอียด

 "กลุ่ม กบส. จ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์"  เมื่อวันที่ 1 เมษายน2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการชี้แจงการจัดทำสัญญาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด    >>> รายละเอียด

 "พิธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ต.เนินทราย)"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นายธรรมรัตน์  หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย น.ส.เบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายจรินทร์  ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานและคณะกรรมการร้านฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ต.เนินทราย)    >>> รายละเอียด

 "โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ "  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมีนายณรงค์  ธีรจันทรางกูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "ร้านหกรณ์อำเภอบัวใหญ่ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา"  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน 15 คน เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด   >>> รายละเอียด

 "งานวันสหกรณ์แห่งชาติ"  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "โครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์  ศรีจันทรางกูร รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด  >>> รายละเอียด

 "ประชุมเพื่อติดตามงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขตตรวจราชการที่ 3,9" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557  ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

 "มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ร่วมนำสิ่งของมามอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด>>> รายละเอียด

 "๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดได้นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด>>> รายละเอียด

 "โครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี2557"  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการตลาดการเงินฯ โดยมีผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมสหกรณ์ 4  ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ อนามัยคลองมะขาม ต. หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด>>> รายละเอียด

 "การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบำโรณ ต.แสนตุ้ง อ.เมือง จ.ตราด   >>> รายละเอียด

 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 

 "ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.บ่อไร่ จำกัด"  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมี นายไพโรจน์ อิงชำนิ ประธาน สกก..บ่อไร่ เป็นประธานในที่ประชุม ครั้งนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด  >>> รายละเอียด

 "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด"       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556   นายถาพร  ณ นคร สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "ต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อสส. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้การต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนดูงาน ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์สวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

 "Trade Mark CDC Expo 2556" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถศูนย์กระจายสินค้า ในงาน Trade Mark CDC Expo 2556 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถฯ ณ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  >>> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ฯ" เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 3,9 ตรวจเยี่ยม สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายวีระชัย  ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 3,9 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด โดยมี นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   >>> รายละเอียด

   "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายวีระชัย  ศิริวรรณางกุล  ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 และเขต 9 ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติราชการ และเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด  และบุคลากรสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "จ่ายเงินกู้"  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับสหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด"  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัดเป็นสหกรณ์เป้าหมายในการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมเด่นภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมฯ โดยนายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นผู้ประสานงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด >>> รายละเอียด

   "กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสหกรณ์ขนาดเล็ก"  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยนายทิวา  ศีติสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กให้แก่สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด >>> รายละเอียด

   "โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน2556 ดำเนินงานโดยนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุม โดยมีผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ได้เข้าประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านเกาะกันเกราน้อย อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร"  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายโชคดี หนูเพ็ชร์  ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแนวทางดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์แก่ประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่ 2 (โรงเรียนแหลมหิน) อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "พระเทพฯ เสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และ บ้านเขาฉลาด"  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด ขอกู้เงิน 600,000 บาท"  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์บ้านเสนาณรงค์ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "โครงการสนับสนุนเงินกู้เพื่อโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)"  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารเงินทุน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด >>> รายละเอียด

   "โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop)"  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดอบรมผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตราด จำนวน 40 คน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด >>> รายละเอียด

   "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจัดอบรมการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร"  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรม สมาชิกสถาบันเกษตรกรในการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี พ.ศ. 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด >>> รายละเอียด

   "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง สืบสานประเพณีสงกรานต์"  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และรดน้ำขอพรต่อผู้ว่าฯ จ.ตราด ณ สนามหญ้าภายในบริเวณบ้านพักผู้ว่าฯ >>> รายละเอียด