ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อัตรากำลังของหน่วยงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนฯ
แผนงานและโครงการ
งบประมาณประจำปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุม
Celendar

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
เงินช่วยตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

บริการของเรา
PMQA
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ
ระบบร้องเรียน
ระบบจองชื่อสหกรณ์แบบออนไลน์
ห้องสมุด Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
google

ติตต่อหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
จังหวัดตราด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดตราด
  
   :: คำขวัญประจำจังหวัดตราด: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา::


   
                               

                

                  
   รายละเอียดข้อมูลวาระแห่งชาติ ==>> คลิ๊กที่นี่ 

 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

"วันตราดรำลึก 109 ปี " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก 109 ปี โดยมี นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด   >> รายละเอียด

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรหณ์ " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558  นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรหณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครื่อข่ายฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด   >> รายละเอียด

"ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำบัตทุกข์บำรุงสุขที่เกาะกูด " เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านคลองหินดำ ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.จนสด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร " เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายอาระ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตร โดยมีนายจรินทร์   ภูษนะภิบาลคุปต์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด - สีหนุวิลล์) " เมื่อวันที่ 5-7  มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดตราดเดินทางเพื่อร่วมพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดินฯ และร่วมเจรจาธุรกิจและหาช่องทางการจำหน่ายผลไม้ ณ จ.พระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมประชุมการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี" เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด และนายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงาน/ โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดย นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ) ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งสหกรณ์" เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มสัจจะพัฒนายางตำบลห้วยแร้งที่มีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด จัดสัมมนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดอบรม โครงการสัมมนา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง" (ฉบับแก้ไข)  ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) ต..เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด" เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ผู้ตรวจกระทรวงฯ ตรวจติดตาม โครงการตลาดนัดเกษตรกร" เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2558 นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเพื่อติดตามงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลาง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตร" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตร ณ หาดราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ " เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนสินเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีนายโชคดี  หนูเพ็ชร์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

" "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายจรินทร์  ภูษณะภิบาล ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

"โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางฯ " เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราฯ โดยมี นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์สวนยางเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม " เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  >> รายละเอียด

"บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด ส่งมอบรถตู้ " เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้รับส่งมอบรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง โดยบริษัท โตโยต้าตราด จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคา ณ บริเวณโรงจอดรถสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ด้านข้างศาลากลาง จ. ตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมบทบาทหน้าที่ ณ ก.ทำนาหนองโสน" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการประชุมบทบาทหน้าที่และการมีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านกาชาดจังหวัดตราด เนื่องในงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2558 ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "ประชุมบทบาทหน้าที่ ณ ก.ทำสวนหนองบอน" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการประชุมบทบาทหน้าที่และการมีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรณ์ ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด >> รายละเอียด

 " ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำฯ" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ บริเวณทะเลหาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด>> รายละเอียด

 "โครงการพัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้" เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดการประชุมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเงิน ในระบบสหกรณ์" เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเงิน ในระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) อ.เมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25577 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดอบรมโครงการประชุมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ โดยมี ดร.สุกรี  พืชผักหวาน ผจก. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด  จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกก.เมืองตราด จำกัด    >> รายละเอียด

 "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม บ้านสวนมะพร้าว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด   >> รายละเอียด

 "พิธีเปิดงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายรัฐบาล" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 25577 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาตราด   >> รายละเอียด

 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 25577 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >> รายละเอียด

 "สกจ.ตราด ตรวจเยี่ยม สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จ." เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จำกัด โดยมี นายอรรถพล สือบสอน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด  อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "สกจ.ตราด ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 25577 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2557/2558  ณ บริเวณลานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยมีนางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีครั้งนี้ ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   >> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ในฐานะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

 "ร่วมลงนามถวาพระพรฯ" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1  >> รายละเอียด

 "วันปิยมหาราช" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าศาลาจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต เกษตรกรผู้ทำนาปี 2557 " เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรผู้ทำนา ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัด(สาขา 2 )  อ.เเมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 ""กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่2 " เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน โครงการ "กระทรวงเกษตและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2" โดยมี นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด    >> รายละเอียด

 "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ " เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคกลาง ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายวินัย  กสิรักษ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมฯ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขา2 (สาขาเนินทราย)  >> รายละเอียด

 "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ " เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย  นายธีรวุฒิ  ใจดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ปลูกต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่หมู่ 4 บ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ๋ จ.ตราด >> รายละเอียด

 "พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี" เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 82 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >> รายละเอียด

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน โครงการ "กระทรวงเกษตและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขาเนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายธนทัศน์  ทิิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางชั้น 4  >> รายละเอียด

 "ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 2556" เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 2556 ณ ศาลาวัดน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด  >> รายละเอียด

 "ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 ได้เดินทางมารตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้า / โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด  >> รายละเอียด

 "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายจรินทร์  ภูษณะภิบาล ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พรัอมด้วยข้าราราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันจัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสมจิตร  ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด พรัอมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันระกำหวาน ของดีเมืองตราด โดยมี นางสาวเบญจวรรณ์  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณทางเท้าและผิวจราจรช่องทางคู่ขนานบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด >> รายละเอียด

 "งานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2014" เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล  สงวนสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน สนง.ชลประทานที่ 11 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี >>> รายละเอียด

 "สภากาแฟเช้า"  เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"สภากาแฟเช้า" เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ณ ศาลา 100 ปี หน้าศาลากลางจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "ประชุม การกระจายผลไม้(เงาะ) ออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมปรึกษาหารือและพิจารณารายละเอียดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง สืบสานประเพณีสงกรานต์"  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และรดน้ำขอพรต่อผู้ว่าฯ จ.ตราด ณ สนามหญ้าภายในบริเวณบ้านพักผู้ว่าฯ >>> รายละเอียด

 "กลุ่ม กบส. จ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์"  เมื่อวันที่ 1 เมษายน2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการชี้แจงการจัดทำสัญญาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด    >>> รายละเอียด

 "พิธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ต.เนินทราย)"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นายธรรมรัตน์  หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย น.ส.เบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายจรินทร์  ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานและคณะกรรมการร้านฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ต.เนินทราย)    >>> รายละเอียด

 "โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ "  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ได้จัดประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมีนายณรงค์  ธีรจันทรางกูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "ร้านหกรณ์อำเภอบัวใหญ่ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา"  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน 15 คน เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด   >>> รายละเอียด

 "งานวันสหกรณ์แห่งชาติ"  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "โครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์  ศรีจันทรางกูร รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด  >>> รายละเอียด

 "ประชุมเพื่อติดตามงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขตตรวจราชการที่ 3,9" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557  ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

 "มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ร่วมนำสิ่งของมามอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด>>> รายละเอียด

 "๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดได้นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด>>> รายละเอียด

 "โครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี2557"  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการตลาดการเงินฯ โดยมีผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมสหกรณ์ 4  ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ อนามัยคลองมะขาม ต. หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด>>> รายละเอียด

 "การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบำโรณ ต.แสนตุ้ง อ.เมือง จ.ตราด   >>> รายละเอียด

 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 

 "ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.บ่อไร่ จำกัด"  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมี นายไพโรจน์ อิงชำนิ ประธาน สกก..บ่อไร่ เป็นประธานในที่ประชุม ครั้งนี้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด  >>> รายละเอียด

 "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด"       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556   นายถาพร  ณ นคร สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

 "ต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อสส. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้การต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนดูงาน ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์สวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

 "Trade Mark CDC Expo 2556" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถศูนย์กระจายสินค้า ในงาน Trade Mark CDC Expo 2556 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถฯ ณ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  >>> รายละเอียด

 "ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ฯ" เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

 "ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 3,9 ตรวจเยี่ยม สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายวีระชัย  ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 3,9 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด โดยมี นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   >>> รายละเอียด

   "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายวีระชัย  ศิริวรรณางกุล  ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 และเขต 9 ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติราชการ และเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด  และบุคลากรสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "จ่ายเงินกู้"  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับสหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   "สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด"  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัดเป็นสหกรณ์เป้าหมายในการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมเด่นภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมฯ โดยนายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นผู้ประสานงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด >>> รายละเอียด

   "กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสหกรณ์ขนาดเล็ก"  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยนายทิวา  ศีติสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กให้แก่สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด >>> รายละเอียด

   "โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน2556 ดำเนินงานโดยนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุม โดยมีผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด"  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ได้เข้าประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านเกาะกันเกราน้อย อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร"  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายโชคดี หนูเพ็ชร์  ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแนวทางดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์แก่ประชาชน ณ ศาลาประชุมหมู่ 2 (โรงเรียนแหลมหิน) อ.เมือง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "พระเทพฯ เสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และ บ้านเขาฉลาด"  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด >>> รายละเอียด

   "สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด ขอกู้เงิน 600,000 บาท"  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์บ้านเสนาณรงค์ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "โครงการสนับสนุนเงินกู้เพื่อโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)"  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารเงินทุน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด >>> รายละเอียด

   "โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop)"  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดอบรมผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตราด จำนวน 40 คน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด >>> รายละเอียด

   "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจัดอบรมการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร"  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรม สมาชิกสถาบันเกษตรกรในการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี พ.ศ. 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด >>> รายละเอียด

   "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง สืบสานประเพณีสงกรานต์"  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และรดน้ำขอพรต่อผู้ว่าฯ จ.ตราด ณ สนามหญ้าภายในบริเวณบ้านพักผู้ว่าฯ >>> รายละเอียด

   "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด"  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 นำโดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำสมาชิกกลุ่มอาชีพ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เดินทางมาศึกษาดูงานสหกร์เพื่อการเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ >>> รายละเอียด

  "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2556 นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การยกระดับการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม 120 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ >>> รายละเอียด

   "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556"  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่อในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

   "สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 10,500,000 ล้านบาท" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 นาย ธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน จำนวน 10.5 ล้านบาท ให้กับ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง  จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "107 ปี วันตราดรำลึก"  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ บำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธีเปิดงาน "107 ปี วันตราดรำลึก" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ณ ปะรำพิธีบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 >>> รายละเอียด

  "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ"  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งเริ่มอบรมเป็นวันแรก โดยนายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด>>> รายละเอียด

  "ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3,9 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบ ประมาณ 2556"  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นายวีระชัย ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรมฯ  เขต 3-9 ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีนายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด และบุคลากรสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด>>> รายละเอียด

  "ศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น"  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ได้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว >>> รายละเอียด

  "โครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์" เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายอร่าม บริสุทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการ พนักงาน และสมาชิกสหกรณ์เพื่อขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ จำนวน 70 คน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จำกัด >>> รายละเอียด

  "โครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์" เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดยนายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 ได้จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการ พนักงาน และสมาชิกสหกรณ์เพื่อขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ จำนวน 70 คน ณ สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด จ.ตราด >>> รายละเอียด

  "งานวันสหกรณ์แห่งชาติ"  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับขบวนการเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดตราด>>> รายละเอียด

  "พิธีวางเสาเอก ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด"  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดได้เข้าร่วมพิธีวางเสาเอกก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าร้านสหกรณ์จังหวัดตราด ซึ่งมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด>>> รายละเอียด

  "ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2556" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ และกล่าวต้อนรับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Internet Conference ณ  ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ >>> รายละเอียด

  "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ วัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด >>> รายละเอียด

  "ประชุมอนุกรรมการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่2/2556" นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ กพส. ให้แก่ 7 สหกรณ์ วงเงิน 55 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

  "โครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"  เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำคณะกรรมการและครูผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน จำนวน 36 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  >>> รายละเอียด

  "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา"  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ได้นำคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด ได้เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  "งานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2013" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  >>> รายละเอียด

  "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมศาลาคุ้มเกล้า ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด  >>> รายละเอียด

  "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด   >>> รายละเอียดละเอียด

  "สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด และ สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด จังหวัดสุโขทัย"  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ได้นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์  จำนวน 45 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด โดยมีนายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยประธานสหกรณ์ฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สหกรณ์เมืองตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

  "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >>> รายละเอียด

  "ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 50,000,000 ล้านบาท" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นาย ธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดทำสัญญาเงินกู้และมอบเงิน จำนวน 50 ล้านบาท ให้กับ ประธานร้านฯ และคณะกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "เลี้ยงอาหารกลางเด็กนักเรียน ตชด.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดนำโดย นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นำอาหาร เลี้ยงนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จำนวน 70 คน  ณ โรงอาหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด  >>> รายละเอียด

  "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด   >>> รายละเอียด

  "ประชุมชี้แจงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดนำโดย นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ แก่สมาชิก สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด ณ ศาลาวัดสลัก อ.เขาสมิง จ.ตราด >>> รายละเอียด

  "มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2556" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ได้ร่วมนำสิ่งของมามอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

  "๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราดได้นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลง ณ สนามกีฬาจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนครูของโรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองบอน โดยได้รับการประสานงานจากนายโชคดี หนูเพ็ชร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นายถาพร ณ นคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดโดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

 "สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม"  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ได้นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์  จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วยสำนำงานสหกรณ์จังหวัดตราดนำโดยนายโชคดี หนูเพ็ชร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ วัดเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด >>> รายละเอียด

  "ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด โดยมีนายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด และนายเผียน  คุ้มปลี รองประธานฯ เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม  >>> รายละเอียด

  "สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี"  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 นาฬิกา นำโดย ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการ  จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ตราด จำกัด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  ร้านสหกรณ์พนักงานบริษัทเซรามิคอุตสากรรมไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี นำโดย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์ฯ และกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด     >>> รายละเอียด

  "สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์จำกัด จังหวัดชัยนาท"  เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555 นำโดย ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ จำนวน 75 คน ได้เดินทางมาสัมมนาที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้นำคณะ ศึกษาดูงาน ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  "โครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง" เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและร้านค้า จำนวน 31 แห่ง ในจังหวัดตราด ได้ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า และเงินสด เป็นจำนวนเงิน 34,200 บาท ในโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารเงินทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด" นายถาพร  ณ นคร สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหรกณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  "ศึกษาดูงานธุรกิจด้านยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด ไปทัศนศึกษาดูงานธุรกิจด้านยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 255 >>> รายละเอียด

  วันปิยมหาราช"พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช หน้าศาลาจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555>>> รายละเอียด

  วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจังหวัดตราดได้กำหนดจัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   >>> รายละเอียดละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม นำโดย นายสดิษฐชัย หารมนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายอภิรักษ์ พานนูน ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายอารยะ ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์ฯ และกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด     >>> รายละเอียด

  ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2555 นายเผียร คุ้มปลี รองประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายโชคดี หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายอารยะ ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด >>> รายละเอียด

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยนายอารยะ ผาลีเสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอร่าม บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี คณะข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายโชดี หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานฯ และกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด     >>> รายละเอียด

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  พิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center) ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้า โดยมีนางสาวเบ็ญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายจริญทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านฯพร้อมด้วยกรรมการร้านฯ  หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด สมาชิกสหกรณ์ และมวลชนราว 200 คนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  >>> รายละเอียด

  ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เดินทางมาร่วมประชุมพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้า(Road Show) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555>>> รายละเอียด

  พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 80 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   >>> รายละเอียด

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555>>> รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำโดย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณณ์  และคณะกรรมการของสหกรณ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด     >>> รายละเอียด

  ประชุมเสริมสร้างเครือข่ายฯ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด โดยนางสาวเบ็ญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้     >>> รายละเอียด

  ประชุมอุปกรณ์การตลาดตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร(ASPL) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 และเขต 9 ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติราชการ และเข้าร่วมประชุมอุปกรณ์การตลาด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ และตัวแทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก นำโดย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคณะกรรมการของสหกรณ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด   >>> รายละเอียด

  โครงการฝึกอบรมกรรมการ พนักงาน และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 ได้จัดฝึกอบรมกรรมการ พนักงาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎคม 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ได้กล่าวให้โอวาทในการเปิดประชุม โดยมี นายวินัย กสิรักษ์ รองอธีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้แทนของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการศูนย์กระจายสินค้าจังหวัด 14 จังหวัด และผู้จัดการร้านสหกรณ์จังหวัด ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

  โครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 นายอร่าม บริสุทธิ์  นักวิชาการสกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กรรมการดำเนินการ พนักงาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรีย์  >>> รายละเอียด

  ประชุมการสร้างเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด โดยมีนายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานฯ เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม  >>> รายละเอียด

  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมอาคารและคลังสินค้าของร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ให้การต้อนรับ >>> รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยสด และแปรรูป เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยชบวนรถคาราวานสินค้าอาหารปลอดภัยสด และแปรรูปจังหวัดตราด ได้เดินทางไปจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมซื้อสินค้าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ >>> รายละเอียด

   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิดสินค้าเกษตรคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 29พฤษภาคม 2555 นายนพดล ศรีสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานคาราวานรถบรรทุกสินค้าเกษรเพื่อไปจัดแสดงสินค้าในจังหวัดมหาสารคาร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้    >>> รายละเอียด

   โครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย สินค้า อุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2555นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้    >>> รายละเอียด

   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบต.ช้างทูน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด    >>> รายละเอียด

   การประชุมและติดตามแผนบริหารการจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 และงานโครงการภายใต้แผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ   >>> รายละเอียด

   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด   >>> รายละเอียด

   กิจกรรมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   งานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD Sport Day 2012 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  >>> รายละเอียด

   กิจกรรมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   กิจกรรมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ วัดสวนใน หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด นำคณะตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตราด นำกระเช้าของขวัญเข้าอวยพรและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   คณะตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตราด นำกระเช้าของขวัญเข้าอวยพรและขอพรจากสหกรณ์จังหวัดตราด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 คณะตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดตราด นำกระเช้าของขวัญเข้าอวยพรและขอพรจาก นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด นำสิ่งของมามอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  >>> รายละเอียด

   นิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ เต็นท์อำนวยการ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด    >>> รายละเอียด

   โครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ฯ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวและร่วมทำกิจกรรม  ณ บริเวณ ศาลา SML ริมคลองบางพระ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  >>> รายละเอียด

   วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจังหวัดตราดได้กำหนดจัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   พิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554  นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ศาลา 100 ปี ศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   

 

                                                                                                                   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
      

ข่าวสมัครงาน งานราชการ

  งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2555 จังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2555 พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด บุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  >>> รายละเอียด

  ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  ประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุวิทย์ แก้วเกิด เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด  >>> รายละเอียด

  สนับสนุนเครื่องเขย่าโลหิตพร้อมระบบชั่งน้ำหนักและล็อคสายอัตโนมัติแก่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายธานินทร์ ชลจิตต์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องเขย่าโลหิตพร้อมระบบชั่งน้ำหนักและล็อคสายอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด)นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อ ของสหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด ณ สระน้ำ คพต. บ้านประทุน  >>> รายละเอียด

   สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จำกัด ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   ทอดกฐินสามัคคีของกลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด และเกษตรกรทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2554 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และคณะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ณ วัดประณีต ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  >>> รายละเอียด

   


ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์นายปราโมทย์  เนตรสว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3  และเขต 9
 
 


นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล
สหกรณ์จังหวัดตราด


รางวัลที่ 1 (กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
จังหวัดที่มีผลงานด้านการติดตามเร่งรัดผิดนัดค้างชำระ
 


คุยกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกวันศุกร์ เวลา 14.10-15.00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ระบบ FM. ความถึ่ 92.75 MHz


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved