ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อัตรากำลังของหน่วยงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนฯ
แผนงานและโครงการ
งบประมาณประจำปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุม
Celendar

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
เงินช่วยตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

บริการของเรา
PMQA
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ
ระบบร้องเรียน
ระบบจองชื่อสหกรณ์แบบออนไลน์
ห้องสมุด Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
google

ติตต่อหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
จังหวัดตราด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดตราด
  
   :: คำขวัญประจำจังหวัดตราด: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา::


                 
                               

                

                  
   รายละเอียดข้อมูลวาระแห่งชาติ ==>> คลิ๊กที่นี่ 

 หนังสือกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมและสนับสนุนบริโภคลำไยอบแห้ง ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2 ( 7 เม.ย. 2559) 
 
 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย( 24 ก.พ. 2559)  
 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ( 08 ก.พ. 2559)  
 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 1 รายการ ( 08 ก.พ. 2559)  
 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ( 19 ม.ค. 2559)  
 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ( 7 ม.ค. 2559)  

"สสจ.ตราด ลงพื้นที่ ร่วมประชุมฯ และตรวจสอบการรวบรวมผลไม้ สกก.บ่อไร่ จำกัด" วันที่ 26 เมษายน 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และตรวจสอบผล การรวบรวมผลไม้ ณ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด  >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติบัติงานตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เมื่อวัน 18 เมษายน 2559  นายอนุรัตน์  เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  >> รายละเอียด

"ทีมวิทยากร สสจ.ตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้ ชุมชนเข้มแข็ง ณ อ.บ่อไร่" เมื่อวัน 23 มีนาคม 2559  นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด ได้มอบหมายให้ทีมวิทยากรการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้ "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด  >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด ร่วมกับ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ฯ" เมื่อวัน 21 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า โดยมี นายประธาน  สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 1) อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559 (ครบรอบ 100 ปี)" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย และได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แรลลี่ และกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณลานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด


"สสจ.ตราด ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ชุมุชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ในเขต อ.เมือง" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ฯ ณ เทศบาลตำบลตะกาง อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด เข้ากิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน" เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2559 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด บรรยายให้ความรู้ "หลักการและวิธีการดำเนินงานสหกรณ์" ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน โรงเรียนวัดเนินทราย อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน นโยบายเร่งด่วน ของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยสิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์" เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ >> รายละเอียด

"ร่วมประชุมสัมมนา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร >> รายละเอียด

"ร่วมประชุมสัมมนาเกษตรอุตสาหกรรมการแปรรูปทุเรียนเพื่อการส่งออก และข้อตกลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียนฯ และเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลง ณ สกก.แปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สกก.เพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ อาคารห้องเย็น สกก.เพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง ม.5  ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  >> รายละเอียด

"ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558" เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายโชคดี  หนูเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์(รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราด) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางชั้น 1   >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศึกษาดูงานสหกรณ์ชุมชนบริการ จำกัด จ.ชุมพร" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดตราด จำนวน 3 แห่ง ร่วมศึกษาดูงานการรวบรวมผลไม้และทำความตกลงทางการค้าผลไม้ ณ สหกรณ์ชุมชนบริการ จำกัด จ.ชุมพร  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศึกษาดูงานสหกรณ์ สกก.นาสาร จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี" เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดตราด ร่วมศึกษาดูงานการรวบรวมผลไม้และทำความตกลงทางการค้าผลไม้ ณ สหกรณ์การเกษตรนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  >> รายละเอียด

"ร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจการของผู้ตรวจราชการ กษ." เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต9 (นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"12 สิงหา มหาราชินี" เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ฯ ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น4  ศาลากลางจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"ประชุมประจำเดือน สำนักงาน" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจัางประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"สสจ.ตราด เดินหน้าขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเหล่าข้าราชการ เหล่าการชาด ตลอดจนประชาชน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยมีนายธีรวุฒิ  ใจดี หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด >> รายละเอียด

"ประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอบ่อไร่" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด หัวหน้าคณะทำงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ  เป็นประธานประชุมฯ โดยมีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางชั้น 1 อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

"สกก.เมืองตราด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด >> รายละเอียด

"พิธีปล่อยขบวนรถผลไม้ของสหกรณ์จังหวัดตราด สู่ราชอาณาจักรกัมพูชา" เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด ร่วมกันดำเนินการรวบรวมผลไม้ของจังหวัดตราด เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด   >> รายละเอียด

"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า" เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมคณะ และผู้แทนสหกรณ์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ระหว่าง สหกรณ์กับผู้นำเข้าผลไม้จากราชอาณาจักรกัมพูชา ณ  ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา    >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน" เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด  >> รายละเอียด

"สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นำโดย นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4  >> รายละเอียด

"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมออกให้บริการประชาชน โดยมี นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ วัดอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ สพป.ตราด จัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยได้รับเกียรติ นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานฯ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด อ.เมือง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ปี 2558" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"  โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ บริเวณบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด  >> รายละเอียด

"ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3,9 ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดตราด" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายปราโมทย์  เนตรสว่าง ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจกภาคเกษตร จังหวัดตราด จำกัด  >> รายละเอียด

"ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เจรจาจับคู่ธุรกิจข้าว" เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้แทนร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ร่วมประชุมเจรจาการค้า และจับคู่ธุรกิจครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจข้าว กับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อประสานเชื่อมโยงเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี     >> รายละเอียด

"สำนักงานหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ฯ" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและเยี่ยมประชาชน โดยมี นายประธาน  สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด     >> รายละเอียด

"สำนักงานหกรณ์จังหวัดตราด เดินหน้าขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4     >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราด เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นที่" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้นำเข้า - ส่งออก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ณ สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 4 จังหวัดสระแก้ว      >> รายละเอียด

"สกก.เมืองตราด จำกัด เปิดขายข้าวแกงสหกรณ์"เมื่อวันที่ 8พฤษภาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด เข้าร่วมโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาการเกษตรกร" โดยจะเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 - 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด      >> รายละเอียด

"สภากาแฟ"เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"สภากาแฟเช้า" เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ณ ศาลา 100 ปี หน้าศาลากลางจังหวัดตราด      >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัฒฑ์แปรรูปข้าวและแบรนด์นครชัยบุรี"  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายอารยะ  ผาลีเสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและแบรนด์นครชัยบุรินทร์ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 1) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด     >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูด การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล  สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูด การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยมีนายแสวง ศรีทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด เป็นวิทยากร ณ  ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2 ) ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด     >> รายละเอียด

"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล  สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดแหลมอวน ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด     >> รายละเอียด

"สนง.สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช    >> รายละเอียด

"ประชุมเครือข่ายหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน โดยมีนางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัด และนายวุฒิพงศ์  รัตนมณฑ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด  จำกัด    >> รายละเอียด

"ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จัดโครงการพิเศษช้อปสินค้าลด 10% " เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เข้าร่วมโครงการพิเศษ ช้อปทั่วไทย 77 จังหวัด สหกรณ์ทั่วไประเทศร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุข สู่ประชาชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกับ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทำคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ นำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ทั้ง 2 สาขา    >> รายละเอียด

"รวมใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา " เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางาสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยบุคลากรสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมจัดกิจกรรมรวมใจ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด   >> รายละเอียด

"วันตราดรำลึก 109 ปี " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก 109 ปี โดยมี นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด   >> รายละเอียด

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรหณ์ " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558  นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรหณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครื่อข่ายฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด   >> รายละเอียด

"ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด  >> รายละเอียด

"สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำบัตทุกข์บำรุงสุขที่เกาะกูด " เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านคลองหินดำ ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.จนสด  >> รายละเอียด

"