ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อัตรากำลังของหน่วยงาน
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนฯ
แผนงานและโครงการ
งบประมาณประจำปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุม
งบทดลองของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
Celendar

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
เงินช่วยตามนโยบายของรัฐ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎหมายกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

บริการของเรา
PMQA
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ
ระบบร้องเรียน
ระบบจองชื่อสหกรณ์แบบออนไลน์
ห้องสมุด Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
google

ติตต่อหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
จังหวัดตราด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัดตราด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
                  สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชานที่อาศัยอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน คือ อาศัยอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน หรือตำบลหรือโรงงาน บริษัทฯ โรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกัน และบุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจำเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน  กู้ยืมไปบำบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อย ๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทำกิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก       

ประวัติความเป็นมา
             
การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเี่นี่ยน เป็นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์

                สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด" จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                 ส
หกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่รูปของประเภท "สหกรณ์ออมทรัพย์" และต่อมาได้กำหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548

ความหมายของตราสัญลักษณ์เครดิตยูเนี่ยน
                สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก  องค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ดังนี้

 

รูปโลก : เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้  เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก
ภาพเงาคน 4 คน :
แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ  ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม  เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึง  ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจำชาติ  เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก
ภาพมือคู่ :
แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  เมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้สะสมเงินร่วมกัน  และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจำนวนเงินทุนที่มี  ในฐานะที่เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการและมีส่วนในการกำกับควบคุมนโยบายเพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา

มือ ครอบครัว และรูปโลก : มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญญาลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามหลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน  จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต่างๆ  ในทุกชาติทุกภาษา  หัวใจสำคัญคือ  ความเป็นสากลและการแสดงภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในลักษณะที่สามารถหลับตาเห็นภาพ  รายละเอียดได้ทันที
 
หลักการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

              หลักการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้  กำหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกัน  คุณค่าของความยุติธรรม  ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง   แม้การปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก   แต่หัวใจของการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  ที่แสดงออกโดยการทำงานร่วมกัน  เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและชุมชน

       หลักแห่งประชาธิปไตย

                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคน  ที่เห็นคุณประโยชน์และประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สมาชิกมีสิทธิมีเสียงเสมอภาคกัน  (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินสะสม/ค่าหุ้น

       หลักแห่งการบริการสมาชิก

                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ   หลังจากที่จัดสรรเงินสำรองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว  ส่วนเหลือมที่เหลือคงเป็นของสมาชิก  เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก

       หลักแห่งการบริการสังคม

                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคม  เสริมสร้างความยุติธรรมแก่มวลสมาชิกและชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและดำเนินงานอยู่

                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จะให้ความสำคัญและให้บริการแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า  และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่วนรวมด้วย

ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์นายธำรงค์  ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3  และเขต 9
 
 


นายดุสิต  ทองทา
สหกรณ์จังหวัดตราด
โทร. 0 3951 1589 ต่อ 16


รางวัลอันดับ 1 หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


รางวัลที่ 1 (กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
จังหวัดที่มีผลงานด้านการติดตามเร่งรัดผิดนัดค้างชำระ


รางวัลประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่ไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระ
 


คุยกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกวันศุกร์ เวลา 14.10-15.00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ระบบ FM. ความถึ่ 92.75 MHz


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved