:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ผลการดำเนินงานปี57
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

<<<รายละเอียดการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ >>>

 แผนที่ สำหรับเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร <<<ดาวน์โหลด>>>

 


 
   แนวทางการตั้งปณิธานทำความดีเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
   แนวทางการตั้งปณิธานที่จะทำความดีอย่างน้อย 1 อย่าง
   แบบรายงานการทำความดี
   โครงการเทิดพระเกียรติฯ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
  1 .แบบป้ายประชาสัมพันธ์   (แบบที่1)   (แบบที่2)
  2 .ใบสมัครข้าร่วมโครงการ
  แบบรายงานผลโครงการเทิดพระเกียรติฯใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
  3.  กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำครัวเรือนเดือนละ 9 บาท
  4. . กิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำตามศักยภาพพื้นที่
  5. . กิจกรรมรณรงค์สหกรณ์สร้างคุณต่าน้ำและสิ่งแวดล้อมสีเขียว
แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
(ระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ) ประจำปี 2557/58 <<รายละเอียด>>
รายงานการปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา
   คู่มือการปลูกต้นไม้
   แบบรายงานการปลูกต้นไม้
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2558
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
 ทะเบียนคุมปี 58 (ปรับปรุงใหม่)
  แบบที่1  ผลลัพธ์จากการเข้าแนะนำส่งเสริม    
  แบบที่2  ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ  
  แบบที่3  จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน  
  แบบที่4  การมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มฯ       
  แบบที่ 5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์                                ปรับปรุง 09 ก.พ.58
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
   สถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบฯ  <<รายละเอียด>>

 แบบฟอร์มการรายงาน งาน/โครงการฯ (e-project) 
 แบบฟอร์ม Action plan ประจำเดือน  ปีงบประมาณ  2558 <<รายละเอียด>>

 รายงานผลการดำเนินงาน
  "โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร"
  ประจำวันที่13 พ.ย.57 <<รายละเอียด>>
  ประจำวันที่ 17 ม.ค.58  <<รายละเอียด>>
 
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2558 นายวัชรินทร์  ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ
ที่ 13,14 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ  60 พรรษา
2 เมษายน 2558
<<รายละเอียด>>
   16 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีการรดน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ภายในบริเวณสำนักงานสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
 

10 เมษายน 2558 นายศานิต แสวานี  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ที่สามารถปิดบัญชี (ปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558) และประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 10 วัน คือวันที่ 10 เมษายน 2558 บ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการด้านบัญชีของฝ่ายจัดการสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

 

19 มีนาคม 2558 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการ
ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>

 

10-12 มีนาคม 2558 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหาร ครูสหกรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร  อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  รวม  50 คน ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม
 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

  9 มีนาคม 2558 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานตามโครงการส่งเสริมความรู้การสหกรณ์และพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพของโครงการ
พระราชดำริฯ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558
ณ บ้านใหม่สาระภี ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (รายละเอียด)
  3 มีนาคม 2558  นายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน เงิน 5,000 บาท แด่สถานสงเคราะห์คนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 
<<รายละเอียด>>
  4 กุมภาพันธ์ 2558 นายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และชี้แจงโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร แก่สมาชิกลุ่มเกษตรกทำนาหนองสิม <<รายละเอียด>>
 

3  กุมภาพันธ์ 2558  นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เวลา 13.30  น.  ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  อาคารอุบลมณี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>>

  15 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด ได้ทำพิธีเปิดกระปุกออมสินแพะ ตามโครงการส่งเสริมการออม
ในระบบสหกรณ์ ของโรงเรียนบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>>
 

7 มกราคม 2558  นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558
ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 

นายศานิต  แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
sanit@cpd.go.th

 

รางวัลดีเด่น (อันดับ ๑)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป)

 

ประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลฯ
ได้รับรางวัลที่ ๑ กลุ่มที่ ๔
จังหวัดที่มีผลงานด้านการติดตาม
เร่งรัดหนี้ผิดนัดค้างชำระ
จำนวนมากกว่า ๕๐ สัญญาขึ้นไป

 

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสิทธิชัย  ศรีมาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖
ให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗