:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานของ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงาน/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายงานประจำปี
การจัดการความรู้ (KM)

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
ร้องเรียน
ถามมา ตอบไป
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา

  ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

 

 


"สหกรณ์กรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน หมายถึง นึกกำลัง
ทำงานเกี่ยวข้องกัน การทำหน้าที่ เกี่ยวข้องกันนั้น
ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทำงานนั้น
ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์"
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม 2527


แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
  - อธิบายตัวชี้วัด 1-4
  - อธิบายตัวชี้วัด 5-11
  - อธิบายตัวชี้วัด 12-14
แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ 2
แนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
   - แบบกรอกข้อมูล 1-2                  - แบบคำนวณสหกรณ์คะแนน 1-8
  - แบบคำนวณกลุ่มแบบ1               - แบบคำนวณกลุ่มแบบ2
  คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของสหกรณ์
  คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของกลุ่มฯ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
   คู่มือมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ
   แบบสอบถามโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
  อนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2557/58 <<ดาวน์โหลด>>
 
  19 กันยายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
(นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์)
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
  12  กันายน  2559  เวลา  09.00 น.  นายนรุทธิ์  อุทธา  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1
ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  12  - 16  กันยายน 2559
  โรงแรมรีเจ้น  พาเลช  จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  7 กันยายน  2559 เวลา 06.30 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีผลงานดีเด่น ดีเด่นระดับจังหวัด ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>> 
 
  2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13 ครั้งที่ 1/2559    <<รายละเอียด>> 
  25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม กลุ่มนาแปลงใหญ่  
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวบ้านแคน <<รายละเอียด>>
  24  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ปี 2559 – 2560  <<รายละเอียด>>
  22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
1 ความดี ทำดีเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 <<รายละเอียด>>
  12 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ <<รายละเอียด>>
  8 สิงหาคม 2559 นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่13,14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อติดตามงาน พร้อมทั้ง ร่วมรับรางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ประจำปีพ.ศ.
2559<<รายละเอียด>>
  5 สิงหาคม 59 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชี <<รายละเอียด>>
  4 สิงหาคม 59 นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
(ยกระดับชั้นของสหกรณ์) ครั้งที่ 2/2559  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ- รีสอร์ท อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  2 สิงหาคม  2559  นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการ “เพื่อพ่อขอทำดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน  2559  ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาดี อ.นาเยีย  จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  28 กรกฎาคม 2559 นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559  <<รายละเอียด>>
  23 กรกฎาคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “ป่ารักน้ำ สู่ความยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 <<รายละเอียด>>
  21 กรกฎาคม 2559 นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม  2559 มีนายเสมอ หอมสมบัติ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม

>


 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายนรุทธิ์  อุทธา

 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี