:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานของ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงาน/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายงานประจำปี
การจัดการความรู้ (KM)

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
ร้องเรียน
ถามมา ตอบไป
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
   คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

 

 

 


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)
 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
  - อธิบายตัวชี้วัด 1-4
  - อธิบายตัวชี้วัด 5-11
  - อธิบายตัวชี้วัด 12-14
แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ 2
แนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
   - แบบกรอกข้อมูล 1-2                  - แบบคำนวณสหกรณ์คะแนน 1-8
  - แบบคำนวณกลุ่มแบบ1               - แบบคำนวณกลุ่มแบบ2
  คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของสหกรณ์
  คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของกลุ่มฯ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
   คู่มือมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ
   แบบสอบถามโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
  อนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2557/58 <<ดาวน์โหลด>>

 
  25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม กลุ่มนาแปลงใหญ่  
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวบ้านแคน <<รายละเอียด>>
  24  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ปี 2559 – 2560  <<รายละเอียด>>
  22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนรุทธิ์  อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
1 ความดี ทำดีเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 <<รายละเอียด>>
  12 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ <<รายละเอียด>>
  8 สิงหาคม 2559 นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่13,14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อติดตามงาน พร้อมทั้ง ร่วมรับรางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ประจำปีพ.ศ.
2559<<รายละเอียด>>
  5 สิงหาคม 59 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชี <<รายละเอียด>>
  4 สิงหาคม 59 นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
(ยกระดับชั้นของสหกรณ์) ครั้งที่ 2/2559  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ- รีสอร์ท อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  2 สิงหาคม  2559  นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการ “เพื่อพ่อขอทำดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน  2559  ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาดี อ.นาเยีย  จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  28 กรกฎาคม 2559 นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559  <<รายละเอียด>>
  23 กรกฎาคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “ป่ารักน้ำ สู่ความยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 <<รายละเอียด>>
  21 กรกฎาคม 2559 นายนรุทธิ์อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม  2559 มีนายเสมอ หอมสมบัติ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายนรุทธิ์  อุทธา

 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี