:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ผลการดำเนินงานปี57
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

<<<รายละเอียดการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ >>>

 แผนที่ สำหรับเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร <<<ดาวน์โหลด>>>

 


 

 คู่มือสำหรับประชาชน
   กระบวนงานทั้งหมด 20 กระบวน  <<รายละเอียด>>
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2558 ครั้งที่ 2
   1. แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการ
   2. ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
   3. แบบประเมินสมรรถนะย่อย
   แนวทางการตั้งปณิธานทำความดีเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
   แนวทางการตั้งปณิธานที่จะทำความดีอย่างน้อย 1 อย่าง
   แบบรายงานการทำความดี
   โครงการเทิดพระเกียรติฯ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
  1 .แบบป้ายประชาสัมพันธ์   (แบบที่1)   (แบบที่2)
  2 .ใบสมัครข้าร่วมโครงการ
  แบบรายงานผลโครงการเทิดพระเกียรติฯใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
  3.  กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำครัวเรือนเดือนละ 9 บาท
  4. . กิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำตามศักยภาพพื้นที่
  5. . กิจกรรมรณรงค์สหกรณ์สร้างคุณต่าน้ำและสิ่งแวดล้อมสีเขียว
แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
(ระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ) ประจำปี 2557/58 <<รายละเอียด>>
รายงานการปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติ 60  พรรษา
   คู่มือการปลูกต้นไม้
   แบบรายงานการปลูกต้นไม้
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2558
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
 ทะเบียนคุมปี 58 (ปรับปรุงใหม่)
  แบบที่1  ผลลัพธ์จากการเข้าแนะนำส่งเสริม    
  แบบที่2  ผลสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ  
  แบบที่3  จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน  
  แบบที่4  การมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มฯ       
  แบบที่ 5 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์                                ปรับปรุง 09 ก.พ.58
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
   สถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบฯ  <<รายละเอียด>>

 แบบฟอร์มการรายงาน งาน/โครงการฯ (e-project) 
 แบบฟอร์ม Action plan ประจำเดือน  ปีงบประมาณ  2558 <<รายละเอียด>>

 รายงานผลการดำเนินงาน
  "โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร"
  ประจำวันที่13 พ.ย.57 <<รายละเอียด>>
  ประจำวันที่ 17 ม.ค.58  <<รายละเอียด>>
 
  11 สิงหาคม 2558 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ <<รายละเอียด>>
  6 สิงหาคม 2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด มีการดำเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ที่สำคัญ 
4 ยุทธศาสตร์ <<รายละเอียด>>
  8 กรกฎาคม 2558 นายวัชรินทร์  ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13,14 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และติดตามงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อบังคับ/ระเบียบของสหกรณ์  การชำระบัญชี <<รายละเอียด>>
  6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิดตัวโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558  <<รายละเอียด>>
  29 มิถุนายน 2558 นายศานิต  แสวานี  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าสัมมนา “โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน”  ประกอบด้วย  ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์  บุคลากรทางการศึกษา
<<รายละเอียด>>
  10 มิถุนายน 2558 นายนำชัย  พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2558  งานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและแผนงานตามนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 

นายศานิต  แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
sanit@cpd.go.th

 

รางวัลดีเด่น (อันดับ ๑)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป)

 

ประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลฯ
ได้รับรางวัลที่ ๑ กลุ่มที่ ๔
จังหวัดที่มีผลงานด้านการติดตาม
เร่งรัดหนี้ผิดนัดค้างชำระ
จำนวนมากกว่า ๕๐ สัญญาขึ้นไป

 

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสิทธิชัย  ศรีมาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖
ให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗