:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ผลการดำเนินงานปี57
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 


คำแนะนำ รายงานตามโครงการ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 วันวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558  
แบบที่ 2 ผลสำเร็จการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
แบบที่ 3 ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 
แบบที่ 4 การมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มฯ 
แบบที่ 5 การประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ 

 
  21 พฤศจิกายน 58 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของชาวสหกรณ์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างมณฑปทรงไทยจัตุรมุขพรมสี่หน้าและกำแพงแก้วรอบมณฑปทรงไทย ทอดถวาย ณ วัดโพนสิม
ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>> 
 

12 พฤศจิกายน 2558 พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>>

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีประชุมข้าราชการในเขตตรวจราชการที่
13และ14 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559
  <<รายละเอียด>> 
  3 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านการตลาดข้าวแก่สหกรณ์ ซึ่งธุรกิจแปรรูปข้าวของสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์