:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานของ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงาน/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายงานประจำปี
การจัดการความรู้ (KM)

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
ร้องเรียน
ถามมา ตอบไป
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
  

 

 

 


  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)
แนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
   - แบบกรอกข้อมูล 1-2                  - แบบคำนวณคะแนน 1-8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
   คู่มือ
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ
   แบบสอบถามโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
  อนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2557/58 <<ดาวน์โหลด>>

 
  24 มิถุนายน 2559 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศโดยประชารัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันสานพลังประชารัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทเจริญชัยแทรคเตอร์ จำกัด <<รายละเอียด>>
  21 มิถุนายน 2559 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขับเคลื่อนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้าวหอมมะลิ 105) ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  17 มิถุนายน 2559 นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13, 14 เปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  16 มิถุนายน  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 13,14  ครั้งที่ 2/2559 
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี<<รายละเอียด>>
  10 มิถุนายน 2559 นางนารีพงษ์ อนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เวลา 09.30 . ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  9-10 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด” ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรงรีเจ้นท์ อุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  8 มิถุนายน 2559 นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ จัดนิทรรศการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ภายใต้ชื่อ “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐ   
รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ <<รายละเอียด>>
  7  มิถุนายน 2559   ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ  ในงาน  “7  มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี  2559 “ 
  หอประชุม  113  ปี  โรงเรียนนารีนุกุล
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  1 มิถุนายน 2559 นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงาน การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูป และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของสหกรณ์  <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายนรุทธิ์  อุทธา

 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
127 ถ.สถิตย์นิมานกาล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-269553 โทรสาร 045-321964