:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556  

 คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

 


 ระบบ e-projcet
1. คำแนะนำการใช้งานระบบ e-project  <part1>  <part 2> <part 3>
2. คำอธิบายโครงการใน e-project  <<<ดาวน์โหลด>>>
3.ทะเบียนผลสำเร็จการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์  <<<ดาวน์โหลด>>>
4. ทะเบียนผลสำเร็จการเข้าแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร <<<ดาวน์โหลด>>>

 

 

 

 
  10 เมษายน 2557 นายศานิต แสวานี (สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร จากผู้อาวุโสในขบวนการสหกรณ์  <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 57 นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
<<<รายละเอียด>>>
  27 มีนาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดงาน
“มหกรรมสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2557 ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคและการทำลวดลายผ้าบาติก” ณ ศาลากลางบ้าน บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 25 มีนาคม 2557  นายสวาท คำบุตรดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
<<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 19 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายศานิต
แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 (คลินิกปกติระดับจังหวัด) ณ บริเวณเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี <<<รายละเอียด>>>
  11 มีนาคม 2557 นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาววัฒนี  ศาสตร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  <<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 10 มีนาคม 2557 นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13, 14 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาในการดำเนินงานตามแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 4 มีนาคม 2557  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารเงินทุนอย่างไรให้เป็นประโยชน์
แก่สมาชิก  ณ โรงแรงสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  <<<รายละเอียด>>>

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์  ดิสสะมาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีด้วย
<<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2557  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์อุบลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (สหกรณ์เกมส์ 2014) ณ สนามกองบิน 21
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
<<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 <<<รายละเอียด>>>
   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13-14 พร้อมด้วยนายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและคณะข้าราชการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 อำเภอตระการ
พืชผล <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ โดย นายธัชชัย  สีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานในการประชุม  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ได้พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ต่าง ๆ กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  จำนวน ๑๘ สหกรณ์ <<<รายละเอียด>>>
  วันที่ 29 มกราคม  2557 นางสาววัฒนี ศาสตร์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดทำแผนกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพสมาชิก ในการจัดอบรมการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557  นางนารี  พงษ์อนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด โดยโรงงานแห่งนี้ ได้ทำการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร ปี 2557 <<<รายละเอียด>>>
 
 
 
 


 

 

นายศานิต  แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
sanit@cpd.go.th