:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลด้านการเงินสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงินกลุ่มฯ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ผลการดำเนินงานปี 2557
ผลการดำเนินงานปี 2558
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์รับการประเมิน ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขับขี่ปลอดภัย และ จุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
- เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
   คู่มือ
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ
   แบบสอบถามโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์
  อนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2557/58 <<ดาวน์โหลด>>
ทะเบียนคุม CPS  แบบที่ 1 (แก้ไขใหม่)
  ทะเบียนคุม CPS  แบบที่ 2  (แก้ไขใหม่)
  ทะเบียนคุม CPS  แบบที่ 3  (แก้ไขใหม่)
  ทะเบียนคุม CPS  แบบที่ 4  (แก้ไขใหม่)
  ทะเบียนคุม CPS  แบบที่ 5  (แก้ไขใหม่)

 
  9 เมษายน 2559 นายนรุทธิ์  อุทธา  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโครงการ โครงการ “๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลนาเยีย <<รายละเอียด>>
 

8 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติและเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2559 ภายในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>

  23 มีนาคม 2559 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  22 มีนาคม 2559 นายบุญเสริม ไกรสินธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่  13 และ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมจิตตสปา 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  26 กุมภาพันธุ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ <<รายละเอียด>>
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการ “งาน 100 ปี สหกรณ์ไทย” จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  5 กุมภาพันธ์  2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 และได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี<<รายละเอียด>>
  2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าการเกษตร
มาจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
<<รายละเอียด>>
   19 มกราคม 2559 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  8 มกราคม 2559 นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13-14 เป็นประธานประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
  16 ธันวาคม 2558 นางสุธนีย์ กสิพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางภาวนา ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในกลุ่มงานฯ และนายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 <<รายละเอียด>>
 

11 ธันวาคม 2558 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 รวมระยะทางปั่นทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร
<<รายละเอียด>>

  21 พฤศจิกายน 58 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของชาวสหกรณ์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างมณฑปทรงไทยจัตุรมุขพรมสี่หน้าและกำแพงแก้วรอบมณฑปทรงไทย ทอดถวาย ณ วัดโพนสิม
ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>> 
 

12 พฤศจิกายน 2558 พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>>

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีประชุมข้าราชการในเขตตรวจราชการที่
13และ14 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ชี้แจงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559
  <<รายละเอียด>> 
  3 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านการตลาดข้าวแก่สหกรณ์ ซึ่งธุรกิจแปรรูปข้าวของสหกรณ์ <<รายละเอียด>>

>>>> อ่านข่าวเพิ่มเติม


 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายนรุทธิ์  อุทธา

 สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved