:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

<<<รายละเอียดการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ >>>

 แผนที่ สำหรับเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร <<<ดาวน์โหลด>>>

 


 

 

  ขอแสดงความยินดี กับ นายสิทธิชัย  ศรีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ที่ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ให้เป็น นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ สาขา นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
 
  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง  <<รายละเอียด>>
สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน <<รายละเอียด>>
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <<รายละเอียด>>
  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด <<รายละเอียด>>
   
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
   - กลุ่มงาน <<รายละเอียด>>
   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ <<รายละเอียด>>
   
แบบฟอร์ม Actionplan ปี 58 <<รายละเอียด>>
   
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช <<<รายละเอียด>>>
ประกาศสำนักคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธานี <<<รายละเอียด>>>
แนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช <<<รายละเอียด>>>
   
ประกาศกรมการข้าว <<<รายละเอียด>>>
ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว <<<รายละเอียด>>>
การช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี <<<รายละเอียด>>>
 
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
พร้อมด้วยนางนารี พงษ์อนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมและแนะนำการรวบรวมข้าวเปลือกที่ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด และร่วมเป็นพยานในการทำ
Mou ร่วมกันระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด
  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2557  นายศานิต  แสวานี  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”อุบลราชธานี ครั้งที่ 3  
ณ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
<<<คลิ๊ก>>>
  9 กันยายน 2557 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ดร.จุมพล สงวนสิน) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน” โดยมีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (นายศานิต แสวานี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ <<<คลิ๊ก>>>
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสุธนีย์  กสิพันธ์ นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 

ณ บริเวณโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>
 

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการ
เปิดงานเครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม  2557  ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี <<<รายละเอียด>>>

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจำหน่ายสินค้า
ภายในงาน ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ <<<รายละเอียด>>>
  8 สิงหาคม 57 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน รณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าวและการลงแขกดำนาเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา <<<รายละเอียด>>>
  วันที่  22  กรกฎาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  <<<รายละเอียด>>>
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” โดยเป็นการจัดงานครั้งแรกใน 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2557 <<<รายละเอียด>>>
  ดร.จุมพล  สงวนสิน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ  60  พรรษา  2 เมษายน  2558
<<<รายละเอียด>>>
  นายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13, 14 มอบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ   ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2557 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาตาล  จ .อุบลราชธานี 
<<<รายละเอียด>>> 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ร่วมจักงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 ที่ หอประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานครั้งนี้ด้วย
<<รายละเอียด>>
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม  2557 
<<รายละเอียด>>

 อ่านข่าวเพิ่มเติม>>>


 

นายศานิต  แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
sanit@cpd.go.th

 

รางวัลดีเด่น (อันดับ ๑)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป)

 

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสิทธิชัย  ศรีมาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖
ให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗