:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี:::
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มฯ
มาตรฐานกลุ่มฯ
กลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลด้านการเงิน

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง/นายทะเบียน
กฎกระทรวง(พรบ.)
ระเบียบ คำสั่ง (คพช.)

บริการด้านการจดทะเบียน
ขั้นตอนการจดทะเบียน/คู่มือ
ระบบตรวจการสหกรณ์

บริการของเรา
สำนักงานจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์
โปรแกรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2556
ถามมา-ตอบไป

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

<<<รายละเอียดการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ >>>

 แผนที่ สำหรับเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร <<<ดาวน์โหลด>>>

 


 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
   สถาบันเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบฯ  <<รายละเอียด>>
   

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
   กลุ่มงาน
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 

 
   แบบฟอร์ม Action plan ปี 2558
   แบบฟอร์ม Action plan ปี 2558
   

 รายงานผลการดำเนินงาน
  "โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร"
  ประจำวันที่13 พ.ย.57 <<รายละเอียด>>
 
 

11  ธันวาคม  2557  นายธนู  บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  อาคารอุบลมณีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

  5 ธันวาคม 2557  นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
และข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  17.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
 

3-4 ธันวาคม 2557 นายสุทธิชัย  สมโสภา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมฝึกอบรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ห้วยขะยุง  <<รายละเอียด>>

  3 ธันวาคม 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ว ณ ลำเซบก
ท่าน้ำวัดป่าอุดมน้ำโจ้ก <<รายละเอียด>>
  28 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเสริม  ไชยณรงค์) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมชี้แจงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
  23 พฤศจิกายน 2557 ประทีป ชุตินันทกุล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ร่วมกับสหกรณ์เครติตยูเนียนเดชอุดม จำกัด ได้ร่วมจัดร้านค้าเพื่อจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในงานกาชาดประจำปี 2557 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2557  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
(หลังเก่า)  <<รายละเอียด>>
  20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ต้อนรับผู้แทนจากรัฐบาลจีน ประจำมณฑลชิงเต่า โดยมีความประสงค์ที่จะมาพบปะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุบลราธานี  <<รายละเอียด>>
 

19 พ.ย. 57 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2557/58   ณ บ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
 

  17 พ.ย. 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
นายสวาท คำบุตรดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี  <<รายละเอียด>>
  14 พฤศจิกายน 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี <<รายละเอียด>>
  11 พ.ย. 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม
คืนความสุขให้ประชาชนชาวอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดย
มณทลทหารบกที่ 22
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
<<รายละเอียด>>
  7  พฤศจิกายน  2557  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม  Big cleaning Day ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และได้ประกาศ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส ขั้นพื้นฐาน เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน  <<รายละเอียด>>
   

31 ตุลาคม  2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับโล่รางวัลดีเด่นของหน่วยงานต้นแบบการปฏิบัติตามค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 อันดับ1 ประจำปี 2557  <<รายละเอียด>>

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายเสริม ไชยณรงค์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ <<รายละเอียด>>

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
พร้อมด้วยนางนารี พงษ์อนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมและแนะนำการรวบรวมข้าวเปลือกที่ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด และร่วมเป็นพยานในการทำ
Mou ร่วมกันระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด
 

18 ต.ค. 2557 สำนักงานสหกรณ์จัดหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ทอดกฐินสามัคคีของชาวสหกรณ์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ ทอดถวาย ณ วัดสุ่งช้าง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น   189,422 บาท <<รายละเอียด>>

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2557  นายศานิต  แสวานี  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”อุบลราชธานี ครั้งที่ 3  
ณ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
<<<คลิ๊ก>>>
  9 กันยายน 2557 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ดร.จุมพล สงวนสิน) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน” โดยมีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (นายศานิต แสวานี) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ <<<คลิ๊ก>>>
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสุธนีย์  กสิพันธ์ นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 

ณ บริเวณโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  <<<รายละเอียด>>>

 อ่านข่าวเพิ่มเติม>>>


 

นายศานิต  แสวานี
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
sanit@cpd.go.th

 

รางวัลดีเด่น (อันดับ ๑)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มากกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป)

 

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสิทธิชัย  ศรีมาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖
ให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗