===== Welcome =====
     Please wait..........ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
ที่ตั้ง
บุคลากร
บทบาท/ภารกิจ
กิกรรม/โครงการ
ผู้ดูแลระบบ
person4

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลสมาชิกนิคมฯ
การออกเอกสารสิทธิ์
โครงการพัฒนาอาชีพ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
Download

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย
กระดานคำถาม
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องทุกข์
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ร่วมลงนามถวายพระพร

 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

 ค้นหา e-mail บุคลากรกรมฯ

 Link หน่วยงานกรมฯ

 บุคลากรกรมฯ

ผู้บริหารกรมฯ 

 แต่งตั้ง โยกย้าย


 
 
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นิคมนครชุม ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ ร่วมประชุมชี้แจงกับสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ที่สนใจปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดฯ   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นิคมนครชุม ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ ร่วมชี้แจงและพาลงพื้นที่แหล่งน้ำแปลงใหญ่  
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
           เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นิคมนครชุม ร่วมชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เขต 17,18 เรื่องมันสำปะหลังโครงการแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม   
 
           เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นิคมนครชุม ได้เข้าร่วมการประชุมรับรองงบฯ ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการ
ณ สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551(รายละเอียด)
บทความ"สถาบันคุ้มครองเงินฝากกับสถาบันออมทรัพย์"(รายละเอียด)
 การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550
(เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
             
   

                                 


   

  
       

หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ | มติชน | สยามรัฐ | เสรีรายวัน | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | อ.ส.ม.ท. | สยามธุรกิจ | แนวหน้า| เดลินิวส ์| คมชัดลึก รายการทีวี Ch 3 : Ch 5 : Ch 7 : Ch 9 ::Ch11 : ITV บริการ ตรวจสลาก | ข่าวพาดหัว นสพ.

 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550

guide to home study and distance education


จัดทำและปรับปรุงโดย นิคมสหกรณ์นครชุม
ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5585-1116
http://webhost.cpd.go.th/wachi_nk
e-mail : cpd_nk_nakhonchum@cpd.go.thนายพิสิฐ  เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม
โทร. 0-5585-1116
โทรสาร 0-5585-116
มือถือ 09-4492-5993
E-Mail : Pisit@cpd.go.th

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   Thailand Web Stat
 
แผนที่เส้นทางเขตเทศบาล
 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ
 สำนักงานจัดหางาน จ.กำแพงเพชร
• อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
• อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
• อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
• อุทยานแห่งชาติคลองลาน

 MIS จังหวัดกำแพงเพชร
GIS จังหวัดกำแพงเพชร
GIS (ปภ.)
::.. ยุทธศาสตร์จังหวัด
::.. ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัด
::.. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
::.. ผู้บริหารจังหวัดปัจจุบัน
::..
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
::.. สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ
::.. PMQA
::.. บรรยายสรุปจังหวัด
::.. ประวัติจังหวัดกำแพงเพชร
::.. ข้อมูลการท่องเที่ยว
::.. ประเพณีและวัฒนธรรม
::.. แผนที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
..>> บริการยื่นแบบและชำระภาษี
..>> ยื่นแบบชำระภาษีสรรพสามิต
..>> พิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต
..>> ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
สภาพอากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม
ราคาทอง
ข้อมูลการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสอบสลากออมสิน

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved