===== Welcome =====
     Please wait..........ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
ที่ตั้ง
บุคลากร
บทบาท/ภารกิจ
กิกรรม/โครงการ
ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลสมาชิกนิคมฯ
การออกเอกสารสิทธิ์
โครงการพัฒนาอาชีพ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
Download

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย
กระดานคำถาม
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องทุกข์
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ร่วมลงนามถวายพระพร

 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

 ค้นหา e-mail บุคลากรกรมฯ

 Link หน่วยงานกรมฯ

 บุคลากรกรมฯ

ผู้บริหารกรมฯ 

 แต่งตั้ง โยกย้าย


 

         นายวีระชัย เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดโครงการออมทรัพย์    เดือนละ 84 บาท   ของสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม   2554    ณ  สหกรณ์นิคมนครชุม  จำกัด 
                                                                                        (
ภาพกิจกรรม)

          นายสมศักดิ์  แสนศิริ  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม  ตรวจเยี่ยมแปลงเรียนรู้  และสมาชิกต้นแบบโครงการนิคมการเกษตร
                                                                           
(ภาพกิจกรรม)

         นิคมสหกรณ์นครชุมร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม   จำกัด  นำสมาชิกสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานโครงการ  ส่งเสริมชุมชนสหกรณ์ตัวอย่างตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ   ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
                                                                                                     
(ภาพกิจกรรม)

          นายสมศักดิ์   แสนศิริ  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ นครชุม  ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ได้จัดอบรม โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน
ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
                                                                              
(ภาพกิจกรรม) พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551(รายละเอียด)
บทความ"สถาบันคุ้มครองเงินฝากกับสถาบันออมทรัพย์"(รายละเอียด)
 การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550
(เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
             
   

                                 


   

  
       

หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ | มติชน | สยามรัฐ | เสรีรายวัน | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | อ.ส.ม.ท. | สยามธุรกิจ | แนวหน้า| เดลินิวส ์| คมชัดลึก รายการทีวี Ch 3 : Ch 5 : Ch 7 : Ch 9 ::Ch11 : ITV บริการ ตรวจสลาก | ข่าวพาดหัว นสพ.

 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550

guide to home study and distance education


จัดทำและปรับปรุงโดย นิคมสหกรณ์นครชุม
ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5585-1116
http://webhost.cpd.go.th/wachi_nk
e-mail : cpd_nk_nakhonchum@cpd.go.th


รอรูป
นายพิสิฐ  เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม
โทร. 0-5585-1116

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร   Thailand Web Stat
 
แผนที่เส้นทางเขตเทศบาล
 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ
 สำนักงานจัดหางาน จ.กำแพงเพชร
• อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
• อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
• อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
• อุทยานแห่งชาติคลองลาน

 MIS จังหวัดกำแพงเพชร
GIS จังหวัดกำแพงเพชร
GIS (ปภ.)
::.. ยุทธศาสตร์จังหวัด
::.. ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัด
::.. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
::.. ผู้บริหารจังหวัดปัจจุบัน
::..
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
::.. สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ
::.. PMQA
::.. บรรยายสรุปจังหวัด
::.. ประวัติจังหวัดกำแพงเพชร
::.. ข้อมูลการท่องเที่ยว
::.. ประเพณีและวัฒนธรรม
::.. แผนที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
..>> บริการยื่นแบบและชำระภาษี
..>> ยื่นแบบชำระภาษีสรรพสามิต
..>> พิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต
..>> ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
สภาพอากาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม
ราคาทอง
ข้อมูลการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสอบสลากออมสิน

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved