นิคมสหกรณ์ชะแวะ
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติองค์กร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
การออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ขั้นตอนการจัดตั้งนิคมสหกรณ์
กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์
คู่มือบริการประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ประกาศ/คำสั่ง นายทะเบียน
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง 

 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นิคมสหกรณ์ชะแวะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ <รายละเอียด...>

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จำกัด จัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์ลดราคา ลดค่าครองชีพ และปัจจัยการผลิต <รายละเอียด...>
นิคมสหกรณ์ชะแวะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
150 หมู่ 3 ถนนบ้านบึงแกลง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์/โทรสาร  0 3866 6186
E-mail:cpd_nk-chawac@cpd.go.th