~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2558
โครงการสหกรณ์๋มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน
ความสุขประเทศไทย ตอน งานสหกรณ์กิจกรรมของส่วนรวม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลายะลาประชุมคณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
สหกรณ์จังหวัดยะลาจัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2558 
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์ยะลา ตั้งอยู่ที่ไหน
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 1
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 2
ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของคำว่า  สหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์  ต่อเนื่อง
อุดมการณ์สหกรณ์  การช่วยเหลือ
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  1
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  2และ3
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  6
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  7
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์ประมง
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์นิคม

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 นางสาวชนินทร์สุดา  ดวงดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อน้ำร้อน จำกัด


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาโดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอยะหา จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างองค์ความรู้คุ้มครองระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาโดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอรามัน จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างองค์ความรู้คุ้มครองระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 58 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานโครงการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2559


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 58 นางสาวชนินทร์สุดา ดวงดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด


เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) เข้ารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จำกัด


เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 58 นางสาวชนินทร์สุดา  ดวงดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2558  ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์


เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมประชุมกลุ่มอิบนูสาบี


เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนในจังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรซ่าโห จำกัด


เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์  แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 31 มี.ค. 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางสี่สิบสามัคคี จำกัด


เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 7/2558


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์