~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
งบกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2559 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื่อพิมพ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2560 1/12/2559 นายเสน่ห์  สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และการจัดตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในหมู่บ้าน 59 หมู่บ้าน จังหวัดยะลา (รุ่นที่2)

29/11/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและการจัดตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในหมู่บ้าน 59 หมู่บ้าน จังหวัดยะลา (รุ่นที่ 1)

28/11/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิสลาม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 10,432 ราย

24/11/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา  นางสางวิชชุลดา  อาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 (อำเภอยะหา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

24/11/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐยะลา ช่วยชาวนาไทย” ณ ตลาดเกษตร หลังสำนักงานเกษตร จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

22/11/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐยะลาช่วยชาวนาไทย”ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด  นำข้าวสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจำหน่าย

21/11/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  เป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกลุ่มธรรมชาติในพื้นที่อำเภอรามันโดยให้แนวความคิดในการรวมตัวดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

15/11/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายสหกรณ์และทำความเข้าใจในกรอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

10/11/2559 นายนาวี หะยีดอเลาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังกวัดยะลา จัดโครงการ "ข้าวสารสหกรณ์ ช่วยชาวนา" ณ ตลาดเกษตร ถนนวงเวียน2 หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

9/11/2559 ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC ระดับภาค ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ได้สั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด รวม 50 ตัน

9/11/2559 นางสาววิชชุลดา  อาทรกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 (อำเภอยะหา) พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมแปรอักษรที่ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดยะลา

7/11/2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดประชุมส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS (ครั้งที่1) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา โดยมีฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-8 และพนักงานราชการ

27/10/2559 นายนาวี หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รับมอบลองกองบริจาค จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

25/10/2559 นางรุ่งนภา  ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำกัด

24/10/2559 สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด  ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22/10/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยะลา

20/10/2559 นายนาวี  หะยีดอเลาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมการปล่อยขบวนรถบริจาคลองกองเพื่อบริการประชาชนที่ไปร่วมลงนามถวายความอาลัยในบริเวณสนามหลวง

20/10/2559 นางวิชชุดา  กาญจนศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 (อำเภอธารโต) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

19/10/2559 นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยะลา) เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรภาคใต้ตอนล่าง จำกัด

18/10/2559 นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

17/10/2559 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-8  เข้าร่วมประชุมกับคณะทำเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยะลา

เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   


นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:sanae_ss@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์