~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2559 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2558
โครงการสหกรณ์๋มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน
ความสุขประเทศไทย ตอน งานสหกรณ์กิจกรรมของส่วนรวม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลายะลาประชุมคณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
สหกรณ์จังหวัดยะลาจัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2558 
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์ยะลา ตั้งอยู่ที่ไหน
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 1
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 2
ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของคำว่า  สหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์  ต่อเนื่อง
อุดมการณ์สหกรณ์  การช่วยเหลือ
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  1
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  2และ3
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  6
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  7
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์ประมง
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์นิคม

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสถาบันเกษตรกร จังหวัดยะลา ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2 สหกรณ์การเกษตรบันนังสตา จำกัด


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 58 นายนาวี  หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 58 นายกิตติ  ชัย นนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายมะรอเซะ ยะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา) จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสถาบันเกษตรกร จังหวัดยะลา ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2 อำเภอรามัน จัหงวัดยะลา


เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 58 นายกิตติ ชัวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2558 ของสหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลเบตง จำกัด


เมื่อวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 2558 นางสาวยูไรดา เซ็งยี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและนางสาวนภสร วัชรวิวรรธน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมงบอุดหนุน ปี 2559 ของสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสสาลาม


เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 58  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสถาบันเกษตรกร จังหวัดยะลา ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2 สหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58  นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นวันมหามงคลยิ่ง จังหวัดยะลาได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า


เมื่อวันที่  ๑ ธ.ค. ๕๘  นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา) พร้อมด้วย นางสาวรอกีเยาะ  มะลี  นักวิชาการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันยะหา จำกัด


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์