~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2557 

นางสาวยูไรดา เซ็งยี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตัวแทนกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 

นางสาววาณี  อังตระการศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียน ตชด.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจราชการกรมข้าราชการในเขต 4 – 8 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมกราคม 2557 

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

นางสาววาณี  อังตระการศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายพรทิพ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4ร่วมการประชุมคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ 

นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 

นายเชาวลิต  สะรอหมาด  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา  เป็นประธานในการมอบเงินอุดหนุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด 

นายเชาวลิต  สะรอหมาด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ) 

นายเชาวลิต สะรอหมาด รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

นายเชาวลิต สะรอหมาด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา นำคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาไปศึกษาดูงานภาคปฏิบัติของการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   ผู้ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดยะลา และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอธารโต) เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า  500,000  บาท 

นายเชาวลิต สะรอหมาด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาการสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมนายอารีฟีน เจ๊ะแล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์7 (อำเภอรามัน) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและบูรณาการภาครัฐ 

นายเชาวลิต สะรอหมาด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกร 

                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 


 


   
    
เชื่อมโยงเว็บไซต์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน