~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายอารีฟีน เจ๊ะแล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7(อ.รามัน) ได้ร่วมเปิดอาคารสหกรณ์ชอฮาบะห์ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค. 2557

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายนาถพงศ์ สุนทรนนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6,8 และนายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 10,11,12 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและร่วมรับประทานอาหารเช้า

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายนาถพงศ์ สุนทรนนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6,8 และนายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 10,11,12 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 นายมะรอเซะ  ยะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อ.บันนังสตา) เป็นคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ของสหกรณ์ออม ทรัพย์กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงาน มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) ในฐานะคณะกรรมการโครงการการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิฐพอเพียงจังหวัดยะลา ปี ๒๕๕๗
ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557  นายอับดุลรอหิม  สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ.เมือง) เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา ร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 


 


   

 


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์