~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2559 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2558
โครงการสหกรณ์๋มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน
ความสุขประเทศไทย ตอน งานสหกรณ์กิจกรรมของส่วนรวม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลายะลาประชุมคณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
สหกรณ์จังหวัดยะลาจัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2558 
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์ยะลา ตั้งอยู่ที่ไหน
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 1
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 2
ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของคำว่า  สหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์  ต่อเนื่อง
อุดมการณ์สหกรณ์  การช่วยเหลือ
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  1
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  2และ3
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  6
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  7
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์ประมง
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์นิคม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ล่าสุด)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 นายนาวี  หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระและเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมดูแปลงของสมาชิกสหกรณ์


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 นายมะรอเซะ ยะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบันนังบูโบ จำกัด


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (field day) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 นายอุดร น้อยทับทิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมนายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา ส่งมอบเครื่องจักรแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นผลิตภัณฑ์ยางเครฟ


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 กิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผู้เข้าร่วม 400 คน


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 นางรุ่งนภา  ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพ


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 59 นายกิตติ พงศ์เลิศฤิทธิ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและการตลาดโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานภาพระบายสี โครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์กิจกรรมนักเรียน


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย 59 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา กล่าวเปิดโครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา กล่าวเปิดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:sanae_ss@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์