~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58 นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามัน)พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 58 นางสาวรอกีเยาะ  มะลี  นักวิชการสหกรณ์  แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอยะหา จำกัด

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 58 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 58 นางสาวยูไรดา  เซ็งยี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการออม การสร้างจิตสำนึกการออมตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58 นางสาวยูไรดา  เซ็งยี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการออม การสร้างจิตสำนึกการออมตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58 นายนาวี  หะยีดอเลาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 นายอับดุลรอหิม สะแต  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง) พร้อมเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปัฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ของประชุมกรรมการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปัฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ จำกัด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58  นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยสหกรณ์อินตัน จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58 นายกิตติ  พงส์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการเผยแพร่ความรู้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 58 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมโครงการ CSR เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา


เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกในสังกัดสหกรณ์ กลุ่มบ้านปุโรง


เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมดำเนินการขยายผล "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2558"


เมื่อวันที่ 11พ.ค. 2558 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุด 31 มค. 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจาเราะซูซู จำกัด


เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลาให้สัมภาษณ์แก่ทีมบันทึกรายการ“ความสุขประเทศไทย” จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 นายมะรอเซะ ยะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบันนังบูโบ จำกัด


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวชนินทร์สุดา ดวงดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี


เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา) เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อำเภอยะหา (สัญจร) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นางสาววิชชุลดา  อาทรกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอยะหา)  แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  เข้าร่วมงานในพิธีวันฉัตรมงคล


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า สหกรณ์ในโครงการสหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง  ประเทศยั่งยืน


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ยะลา จำกัด ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 นายกิตติ  พงศ์เลศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ประชุมติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์