~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

รูปกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน 


เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 58 นายมะรอเซะ  ยะยอ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบันนังบูโบ จำกัด


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 นางรุ่งนภา ชูเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอเบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเบตง จำกัด


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง)ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อินตัน จำกัด


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.58 นนางสาวอัญชนา  แว่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามัน)  เข้าร่วมโครงกาประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน


เมื่อวันที่ 22-29 มิ.ย. 58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่1 (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 58 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8 ได้มาตรวจเยี่ยม


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง)ได้ติดตามผลการดำเนินธุรกิจรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ ของกลุ่มสมาชิกตำบลปุโรง


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) ดำเนินการกำกับดูแลการแก้ไขข้อสังเกตผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์  จังหวัดยะลา โดยมีนายดาโอะ  เจ๊ะตู  นายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) ได้ติดตามผลการดำเนินธุรกิจรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ณ บ้านบ้านกีเยาะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 58 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยสหกรณ์อินตัน จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (อำเภอกรงปินัง) ณ มัสยิดเตาฟิกบาโงยือริ


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมดำเนินการขยายผล "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกในสังกัดสหกรณ์ กลุ่มตำบลกรงปินัง(ตอนล่าง) ณ อาคารตาดีกานูรุลยันนะห์


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกในสังกัดสหกรณ์ กลุ่มบ้านกรงปินัง ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมดำเนินการขยายผล "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 58 นายนาวี  หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดยะลา ประจำปี 2558" ร่วมกับศูนย์ฯที่ 18 สงขลา โดยมีนายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมดำเนินการขยายผล "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกในสังกัดสหกรณ์ กลุ่มตำบลห้วยกระทิง


เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย ๕๘ นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๘ (อำเภอกรงปินัง) เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกรงปินัง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฝ่ายปกครอง


เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด บ้านลือมุ อำเภอกรงปินัง


เมื่อวันที ๒ มิ.ย. ๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สังกัดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ยะลา จำกัด


เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๘ (อำเภอกรงปินัง) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกรงปินัง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์