~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลัง
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัดยะลา
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
งบกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
งบทดลอง
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2560 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ webmaster


ผู้เข้าชมทั้งหมด

  

 VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื่อพิมพ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2560 26/04/2560 นายชาตรี  เกตุเรน  สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางรุ่งนภา  ชูเมือง รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 (อ.เบตง) ร่วมบูรณาการงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

25/04/2560 ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

25/04/2560 นายชาตรี  เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดยะลา ,นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) และนายวิทยา ตาพ่วง ปราชญ์เกษตร ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

24/04/2560 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2560 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

02/03/2560 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

26/02/2560 นายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดตลาดสหกรณ์ Co-op Market  ณ บริเวณตลาดกลางสินค้าการเกษตรยะลา ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

26/02/2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยะลา จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

19/01/2560 นายกิตติ ชัยวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และนางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8 (อำเภอกรงปินัง) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในบูทของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้แจกข้าวสารสหกรณ์ เพื่อประชาชน จำนวน 150 ถุง

18/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างสมาชิกรุ่นใหม่ ทายาทสมาชิก ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการเกษตร ตามกรอบนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล

18/01/2560 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ "สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพสูง ให้มีโอกาสซื้อสินค้าที่จำเป็นในราคายุติธรรม

18/01/2560 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

13/01/2560 นายกิตติ ชัยวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย  ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด

13/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย  ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (อำเภอยะหา,อำเภอบันนังสตา)

11/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดที่ 2) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา หมู่ที่1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

10/01/2560 นายนาวี  หะยีดอเลาะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร (กลุ่มที่3) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด  เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและวางแผนการผลิตสินค้า

07/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และสหกรณ์ในพื้นที่ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย  ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดยะลา

06/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา  เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์กอตอตือร๊ะ เพื่อขับเคลื่อนแผนมาตรการที่ 5 ธนาคารสินค้าเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

04/01/2560 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

30/12/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ จังหวัดยะลา

28/12/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

22/12/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการรวบรวมผลผลิต ร่วมกับผู้นำกลุ่มโครงการเกษตรแปลงใหญ่

15/12/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในบูทของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้แจกข้าวสารสหกรณ์ เพื่อประชาชน จำนวน 200 ถุง

14/12/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดเกษตรกร สกต. (Coop Market) ณ อาคารสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด

13/12/2559 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 6,8 ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 152 คน

08/12/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

1/12/2559 นายเสน่ห์  สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และการจัดตั้งกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในหมู่บ้าน 59 หมู่บ้าน จังหวัดยะลา (รุ่นที่2)

เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   


นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘นายชาตรี  เกตุเรน
สหกรณ์จังหวัดยะลา
Tel : 08 4193 4686
Fax : 0 7321 2539 #11,13


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์