~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด ร่วมดำเนินการขยายผล "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามัน) จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 19 ส.ค.58 นายพรทิพย์ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 (อ.ธารโต) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเด็งก้าวหน้า จำกัด


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 นายมะรอเซะ ยะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 (อำเภอบันนังสตา) จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘ นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อัล-อามีน จำกัด  ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงโคบ้านลือเน็ง หมู่ ๒ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 นางวิชชุดา กาญจนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอธารโต) จัดอบรมโครงการอบรมผู้นำขุมชนภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 40 คน


เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 นายนาวี หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำกัด


เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา)  จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง หมู่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางราตรี กาเจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) ได้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 58 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา และคระ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ตามนโยบายการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์