~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จัดงาน“วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยะลา” ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

ในวันที่ 26 ก.พ. 58  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4

ในวันที่ 26 ก.พ. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดยะลา ต้อนรับนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อน้ำร้อน จำกัด

นายกิตติ พงศ์เลศฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ มอบเช็คโครงการส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8 ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ บุคคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธาน“การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์”

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา  เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญและขอรับพรปีใหม่ ประจำปี 2558

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2557

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมงานมอบเครื่อง บริโภคมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ

นางสาววาณี อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพรทิพ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์จัดประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้คุ้มครองระบบสหกรณ์

นายพรทิพ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นายพรทิพ พิชัยรัตน์ เป็นวิทยากร หัวข้อบทบาทของคณะกรรมสหกรณ์ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร

ในวันที่ 20 พ.ย. 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน

บทความเรื่อง มารู้จักกับเครื่องมือในการพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กันเถอะ

เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นางวิชชุดา กาญจนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอธารโต) เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กอัลฟาตอนะห์ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ๔๔ จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ (อำเภอยะหา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยะหา จำกัด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายนาวี หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายพรทิพ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ผู้แทนกลุ่มวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) ได้ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ซอฮาบะห์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-8 ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS

นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมืองยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2557 นางวิชชุดา กาญจนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 (อำเภอธารโต) นำคณะกรรมการและสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นางวิชชุดา กาญจนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 (อำเภอธารโต) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 57

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายพรทิพ พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายกิตติ ชัยวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านตะโละซูแม

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสิเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลาได้ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้ากับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ยะลา จำกัด

นางสาววาณี  อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม Conference เพื่อประชุมชี้แจงติดตามผลการขอกู้เงิน ธกส.

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ประชุมบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายกิตติ  ชัยวนนท์ นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเขียวเกษตร 

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 2557

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจการสหกรณ์

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557

นางสาววาณี  อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และติดจามงานนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2557

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้ารับฟังการประชุมทางไกล internet conference  โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายาพาราทั้งระบบ

นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ประจำเดือน สิงหาคม 2557

นางสาววาณี  อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกันจัดงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน" ครั้งที่ 3

นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

นายพรทิพ พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอกาบัง) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  นางสาววาณี  อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี  อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา ให้โอวาทนักเรียนในโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี  อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานผลไม้จังหวัดยะลา ปี 2557


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี  อังตระการศิริ  สหกรณ์จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน“เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2557


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามรายงานแผนและผลการดำเนินงาน


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี  อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่าน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล 5


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557


เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๗   นางสาววาณี  อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย    พระพรชัยมงคล


เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๗   นางสาววาณี  อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 


 


   


 


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์