~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า สหกรณ์ในโครงการสหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง  ประเทศยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ยะลา จำกัด ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58 นายกิตติ  พงศ์เลศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ประชุมติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58 นายนาวี หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้จัดประชุมเสวนาแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย 58 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 58 นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวนมหาราช”

เมื่อวันที 22 เม.ย. 2558 นายกิตติ ชัยวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางมงคลยะรม จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๘ นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต  ๖ และเขต ๘  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง” (ฉบับแก้ไข)

ในวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดประชุมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายอับดุลรอหิม สะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ (อำเภอเมืองยะลา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด

                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายคำรณ   พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:khamron@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์