~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2559 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 


 

    "สหกรณ์"  แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่า
จะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการ
ที่ทำด้วยร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย
สมอง  และงานการที่ทำด้วยใจ  ทุกอย่างนี้
ขาดไม่ได้  ต้องพร้อม

พระราชดำรัส
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช"VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2559
โครงการสหกรณ์๋มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน
ความสุขประเทศไทย ตอน งานสหกรณ์กิจกรรมของส่วนรวม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลายะลาประชุมคณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
สหกรณ์จังหวัดยะลาจัดสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื่อพิมพ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2559 
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์ยะลา ตั้งอยู่ที่ไหน
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 1
ประวัติสหกรณ์ต่างประเทศ 2
ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของคำว่า  สหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์  ต่อเนื่อง
อุดมการณ์สหกรณ์  การช่วยเหลือ
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  1
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  2และ3
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  6
หลักการสหกรณ์  ข้อที่  7
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์ประมง
ประเภทสหกรณ์  สหกรณ์นิคม

17/08/2559 นายเสน่ห์  สภาพันธ์   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8  ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ตามโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

11/08/2559 นายอุดร  น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด

11/08/2559 โครงการ“1 จังหวัด 1 ความดี ทำดีเพื่อแม่”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559โดย...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับ สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด

10/08/2559 นางราตรี  กาเจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8 (อำเภอกรงปินัง) จัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

04/08/2559 นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

04/08/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

03/08/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเสนองบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิ พัฒนาศักยภาพสนับสนุนสถาบันเกษตร/กลุ่มเกษตรกร


01/08/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมให้ความรู้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์


28/07/2559นายอับดุลรอหิม  สะแต  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองยะลา) พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


28/07/2559 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง)  เข้าร่วมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์


28/07/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  เข้าร่วมประชุมโครงการตามแผนตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2559  และรายงานความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ 8


27/07/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

26/07/2559 นายมะรอเซะ  ยะยอ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 (อำเภอบันนังสตา)  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้  (field day)  ณ บ้านป่าหวัง หมู่ที่ 1  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา


26/07/2559 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  นำคณะเยาวชนหมู่บ้านพื้นที่ระดับ 1 (พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง) จังหวัดยะลา จำนวน 59 หมู่บ้าน รวมจำนวน 282 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน


15/7/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสหกรณ์แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์นักเรียน


นายนาวี  หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวมผลผลิตร่วมกับผู้นำกลุ่ม ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง


นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์)


เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   

นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:sanae_ss@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์