~~~~ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ~~~~
     Please wait..........
เกี่ยวกับองค์กร
กลับหน้าแรก
ประวัติการสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
เป้าหมายและอำนาจหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนงาน / โครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมสหกรณ์
PROFILE สหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา
ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง (พศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ. น่ารู้

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
งบกระทรวงมหาดไทย
แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร
องค์ความรู้ประจำปี 2559 (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

Other Link
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย
แผนผังเว็บไซต์


  

 VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื่อพิมพ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 2559 22/9/2559 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

22/9/2559 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดยะลา เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

16/9/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้ามหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 59

16/9/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

15/9/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP จังหวัดยะลา

30/08/2559 กิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านเมาะยี จำกัด

28/08/2559 ชาวสหกรณ์ยะลา “ร่วมใจปลูกไทยในแบบพ่อ ขอทำดีเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

25/08/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดโครงฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 4 สหกรณ์

24/08/2559 นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังกวัดยะลา

24/08/2559 นายพรทิพ  พิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 31 มี.ค. 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางสี่สิบสามัคคี จำกัด

19/08/2559 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางวิชชุลดา กาญจนศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 (อำเภอธารโต) ลงตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อทุเรียนแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดยะลา

19/08/2559 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

18/08/2559 นายนาวี  หะยีดอเลาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองยะลา) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มี.ค. 2559  ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด 

18/08/2559 นายมะรอเซะ  ยะยอ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอบันนังสตา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบันนังบูโบ จำกัด

17/08/2559 นายเสน่ห์  สภาพันธ์   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8  ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ตามโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

11/08/2559 นายอุดร  น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด

11/08/2559 โครงการ“1 จังหวัด 1 ความดี ทำดีเพื่อแม่”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559โดย...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับ สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด

10/08/2559 นางราตรี  กาเจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8 (อำเภอกรงปินัง) จัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

04/08/2559 นายกิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

04/08/2559 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

3/08/2559 กิตติ  ชัยวนนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหรกณ์ นางสาววิชชุลดา  อามรกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 (อำเภอยะหา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

03/08/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเสนองบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิ พัฒนาศักยภาพสนับสนุนสถาบันเกษตร/กลุ่มเกษตรกร


01/08/2559 นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดยะลา  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมให้ความรู้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์


เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน


                                                 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์


 

   


นายเสน่ห์   สภาพันธ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๖,๘
E-mail:sanae_ss@cpd.go.th


   
เชื่อมโยงเว็บไซต์