ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สหกรณ์จังหวัดยโสธร
     Please wait..........


ข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลการทำ SWOT สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
บุคลากร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
แผนและผลการปฏิบัติงาน
โครงการสำคัญ
กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
เว็ปไซต์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
KM yasothon
รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2558/59

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการอนุมัติเงินกู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณฺ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ลิงค์หน่วยงานในจังหวัด
สนง.จังหวัด
สนง.คลังจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.ขนส่งจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.การค้าภายในจังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองฯ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
โยธาธิการและผังเมืองฯ
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
แผนผังเว๊ปไซต์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องทุกข์
ส่งจดหมาย
แบบฟอร์มดาวน์โหลดเว็ปไซต์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด   http://webhost.cpd.go.th/ewt/ca_kudchom


สหกรณ์ออมทรัพย์
-สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จำกัด   http://www.coopthai.com/hyst/
-สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าที่ยโสธร จำกัด  http://www.coopthai.com/empyst/
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

สหกรณ์บริการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กลุ่มเกษตรกรทำนา

กลุ่มเกษตรกรทำไร่

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
205  ถนนแจ้งสนิท  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  0 4558 6087-8
โทรสาร  0 4558 6087-8 ต่อ 18