ข้อมูลขององค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลการทำ SWOT สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
บุคลากร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
แผนและผลการปฏิบัติงาน
โครงการสำคัญ
กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
เว็ปไซต์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
KM yasothon
รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2558/59

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการอนุมัติเงินกู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณฺ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ลิงค์หน่วยงานในจังหวัด
สนง.จังหวัด
สนง.คลังจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.ขนส่งจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สนง.พาณิชย์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.การค้าภายในจังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองฯ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
โยธาธิการและผังเมืองฯ
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อยFAQ
กระดานคำถาม
แผนผังเว๊ปไซต์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ร้องทุกข์
ส่งจดหมาย
แบบฟอร์มดาวน์โหลดแผนผังเว็บไซต์

หมวดหน้าเว็บเพจทั่วไป
 • หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • บริการของเรา
  ข้อมูลขององค์กร
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมายของหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
 • ระบบฐานข้อมูลการทำ SWOT สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • บุคลากร
 • สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
 • แผนและผลการปฏิบัติงาน
 • โครงการสำคัญ
 • กฎหมาย ระเบียบ
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 • เว็ปไซต์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • KM yasothon
 • รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2558/59
 • ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
 • รองนายทะเบียนสหกรณ์
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
 • ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
 • ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
 • ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
 • ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ
 • มาตรฐานสหกรณ์
 • มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • ผลการอนุมัติเงินกู้
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 • คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 • ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
 • ข้อมูลสหกรณฺ์/กลุ่มเกษตรกร
 • โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
 • โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
 • อุปกรณ์การตลาด
 • ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
 • แผนงาน งบประมาณ
 • บุคลากร
 • ลิงค์หน่วยงานในจังหวัด
 • สนง.จังหวัด
 • สนง.คลังจังหวัด
 • สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
 • สนง.ขนส่งจังหวัด
 • สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 • สนง.พาณิชย์จังหวัด
 • สนง.เกษตรจังหวัด
 • สนง.การค้าภายในจังหวัด
 • สนง.แรงงานจังหวัด
 • สวัสดิการและคุ้มครองฯ
 • สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
 • โยธาธิการและผังเมืองฯ
 • สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
 • บริการของเรา
 • คำถามที่ถามบ่อยFAQ
 • กระดานคำถาม
 • แผนผังเว๊ปไซต์
 • ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • แบบสำรวจ
 • ร้องทุกข์
 • ส่งจดหมาย
 • แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
  205  ถนนแจ้งสนิท  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
  โทรศัพท์  0 4558 6087-8
  โทรสาร  0 4558 6087-8 ต่อ 18